Bolesław Maciej Ćwiertnia 1. k, O ewolucji pojmowania

advertisement
Spis treści
Słowo o Jubilatce. Naukowiec z temperamentem / 5
Profesor Barbara Wagner / 9
Prof. dr hab. Barbara Wagner. Dorobek naukowy (1972–2009) / 11
Zagadnienia ogólne, źródła prawa pracy
1. Bolesław Maciej Ćwiertniak, O ewolucji pojmowania „zasad prawa pracy”
w doktrynie polskiego prawa pracy / 23
2. Ludwik Florek, Ustawa odsyłająca do umowy prawa pracy / 49
3. Zdzisław Kubot, Samozatrudnienie pracowników / 57
4. Walerian Sanetra, O „indywidualnej umowie o pracę” unormowanej w prawie
prywatnym międzynarodowym / 69
5. Michał Skąpski, Problem pojęcia i prawnej regulacji samozatrudnienia / 85
6. Halina Wierzbińska, Funkcja ochronna zeuropeizowanego prawa pracy / 97
7. Teresa Wyka, Od bezpieczeństwa socjalnego w stronę bezpieczeństwa osobowego –
o zmianach w Kodeksie pracy / 105
Związki zawodowe – partycypacja pracownicza – spory zbiorowe
8. Krzysztof Wojciech Baran, „Inne” niż strajk akcje protestacyjne w systemie
polskiego prawa pracy / 121
9. Zbigniew Hajn, Charakter prawny statutu związku zawodowego i stosunku
członkostwa w związku zawodowym / 131
10. Łukasz Pisarczyk, Udział partnerów społecznych w kształtowaniu wynagrodzenia
za pracę / 139
11. Jerzy Wratny, Problematyka prawna i funkcje reprezentacji pracowników w radach
nadzorczych spółek / 159
559
Spis treści Prawa, obowiązki i odpowiedzialność stron stosunku pracy
12. Ewa Chmielek-Łubińska, Prawo do „pierwszego” urlopu wypoczynkowego / 177
13. Bogusław Cudowski, Ustanie zakazu konkurencji w razie niewywiązywania się
pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania / 191
14. Dominika Dörre-Nowak, Przestrzeganie zasad współżycia społecznego jako
podstawowy obowiązek stron stosunku pracy – zagadnienia wybrane / 203
15. Małgorzata Gersdorf, O przyczynowości zawarcia i rozwiązania umowy na czas
określony / 217
16. Zbigniew Góral, Wiek jako kryterium dyferencjacji pozycji prawnej na rynku pracy
/ 233
17. Leszek Mitrus, Kilka uwag o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę
na czas określony / 247
18. Sebastian Samol, Charakterystyka zatrudnienia pracownika mobilnego / 263
19. Arkadiusz Sobczyk, Zakres przedmiotowy negatywnych przyczyn wypowiedzenia
umowy o pracę / 277
20. Krzysztof Walczak, Zasady wynagradzania pracowników w podmiotach
prowadzących działalność gospodarczą, znajdujących się pod rzeczywistą kontrolą
Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych. Uwagi de lege ferenda / 287
21. Alina Wypych-Żywicka, Kilka refleksji na temat wieku pracownika w związku
z ustaniem stosunku pracy / 297
Ochrona praw pracowniczych
22. Magdalena Cholewa-Klimek, Urlopy rodzicielskie w okresie transformacji / 309
23. Ewa Hofmańska, Kilka refleksji na temat definicji „nielegalnego zatrudnienia”
/ 321
24. Aleksandra Dorota Kowalczyk, Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii
na prawo pracy / 335
25. Zdzisław Niedbała, Z problematyki szczególnej ochrony trwałości
stosunków pracy / 349
26. Andrzej Patulski, Koncepcja flexicurity a nietypowe formy zatrudnienia, czyli
jak ograniczyć segmentację polskiego rynku pracy / 359
560
Spis treści Zatrudnienie szczególnych kategorii pracowników
27. Kazimierz Jaśkowski, Świadczenia przysługujące nauczycielowi przeniesionemu
do innej miejscowości / 375
28. Tadeusz Kuczyński, Zmiana stosunku pracy z mianowania w drodze
współdziałania stron / 385
29. Henryk Lewandowski, W sprawie wynagrodzenia za dyżury medyczne pełnione
przed 1 stycznia 2008 r. i rekompensaty za niekorzystanie z tego tytułu z przerw
na wypoczynek dobowy i tygodniowy / 397
30. Wojciech Muszalski, Recepcja zasad rozwiązań służby cywilnej
przez Kodeks pracy / 405
31. Zbigniew Myszka, Dylematy orzekania o sankcjach niezgodnego z prawem
wygaśnięcia nauczycielskiego stosunku pracy / 415
32. Stefan Płażek, Jeszcze w sprawie „zawieszenia” w stosunkach pracy / 425
33. Jakub Stelina, Wniesienie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia
a zawieszenie stosunku pracy / 439
Zabezpieczenie społeczne
34. Teresa Bińczycka-Majewska, Pomoc medyczna udzielana na obszarze UE / 453
35. Wiesław Koczur, Restytucja zdolności do pracy jako element prewencji
ubezpieczeniowej w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych –
Prolegomena / 471
36. Anna Kosut, Kilka uwag na temat dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych
/ 487
37. Ewa Kulesza, Udostępnianie danych ze zbiorów prowadzonych przez ZUS
a ochrona danych i tajemnica ubezpieczenia społecznego / 497
38. Helena Pławucka, Wypadek w drodze do pracy i z pracy – model
ochrony prawnej / 511
39. Herbert Szurgacz, Ewolucja koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego / 525
40. Gertruda Uścińska, Indywidualizacja uprawnień społecznych
w Unii Europejskiej / 535
Wykaz skrótów / 553
Autorzy / 555
Download