Katedra Wrodzonych Wad Serca - Śląskie Centrum Chorób Serca w

advertisement
Badania prowadzone w Katedrze Kardiologii ,Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚUM
Nr umowy w rejestrze
Śląskiego Centrum
Chorób Serca w
Zabrzu
Data rozpoczęcia badania
Nazwa badania
Prospektywna ocena rewaskularyzacji u pacjentów z cukrzycą: Optymalne postępowanie w
chorobie wielonaczyniowej (Freedom) oraz wszystkimi do niego zmianami
Główny badacz
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
11.2006
638/2006
Wpływ Ivabradyny na zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką
przewlekłą niewydolnością serca I upośledzona czynnością skurczową lewej komory serca.
Badanie trzyletnie, wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, prowadzone w
równoległych grupach z zastosowaniem podwójnie ślepej próby /SHIFT/
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
08.2007
48/2008
Badanie kliniczne z apiksabanem (lek) zatytułowane: Porównanie apiksabanu z kwasem
acetylosalicylowym (ASA) w zapobieganiu udarowi mózgu u pacjentów z migotaniem
przedsionków po niepowodzeniu leczenia antagonistami witaminy K lub z
przeciwwskazaniami do tego leczenia : badanie randomizowane z podwójną ślepą próbą
/AVERROES/
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
05.2009
194/2008
Badanie kliniczne DOT - HF
Badanie kliniczne przy użyciu dwu – jamowego defibrylatora CRT, CRT-D lub jedno/dwu –
jamowego wszczepialnego defibrylatora ICD z możliwością monitorowania Cardiac Compass
lub stanu płynu OptiVol
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
15.07.2008
354/2008
Randomizowane podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie kliniczne porównujące Warfarin
i Aspirynę u pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego. /WARCEF/
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
06.2009
798/134/EO/2008
Długoterminowe, wieloośrodkowe przedłużenie leczenia dabigatranem pacjentów z
migotaniem przedsionków , którzy zakończyli udział w badaniu RE-LY oraz w
randomizowanym badaniu w grupach, mające na celu ocenę wpływu interwencji będącej
wynikiem transferu wiedzy na wyniki kliniczne u pacjentów.
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
02.2009
81/15/EO/2009
Wieloośrodkowe, randomizowane badanie w grupach równoległych, prowadzone metodą
podwójnej ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą aktywne leczenie, porównujące
skuteczność i bezpieczeństwo aliskirenu w monoterapii, połączenia aliskirenu i enalaprylu
oraz enalaprylu w monoterapii oraz wpływ na chorobowość i śmiertelność pacjentów z
przewlekłą niewydolnością serca (NYHA II-IV)
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
12.2009
184/2006
ATMOSPHERA - CSPP100F2301
82/16/EO/2009
Wieloośrodkowe, rando,izowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w
celu oceny korzyści i bezpieczeństwa preparatu Vytorin (ezetimib/simwastatyna) w
porównaniu z simwastatyną w monoterapii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z ostrym
zespołem wieńcowym /IMPROVE IT P04103/
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
30.04.209
612/89/EO/2009
Badanie kliniczne z Apiksabanem (lek) - APPRAISE – 2 Zastosowanie apiksabanu w
zapobieganiu ostrym zespołom niedokrwiennym – 2.Randomizownae, prowadzone metodą
podwójnie ślepej próby, badanie fazy 3, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
12.2009
1
apiksabanuu pacjentów ze świeżym ostrym zespołem wieńcowym, o numerze CV 185-068
879/170/EO/2009
Skuteczność iwabradyny u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową bez objawów
klinicznych niewydolności serca. Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane
badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo.
Badanie oceniajace pozytywny wpływ inhibitora inwabradyny na zachorowalność i
umieralność u pacjentów z chorobą wieńcową (SIGNIFY)
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
885/176/EO/2009
Gromadzenie prospektywnych danych – Rejestr: Ocena Sieci CareLink firmy Medtronic
dr Oskar Kowalski
886/177/EO/2009
SPIRIT ICD : przeżycia pacjentów ze wskazaniem do ICD (wszczepienia kardiowertera –
defibrylatora) w profilaktyce pierwotnej z zastosowaniem intensywnej opieki po 1 – ej
terapii ICD
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
Umowa została podpisana,
jednak badanie jeszcze nie
zostało rozpoczęte
202/39/EO/2010
Ocena wpływu przeciwarytmicznego 3 doustnych dawek S44121 w porównaniu z placebo u
pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, dysfunkcją skurczową lewej komory i
ryzykiem wystąpienia arytmii komorowych. 12 – tygodniowe, międzynarodowe,
randomizowane badanie wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, z zastosowaniem
podwójnie ślepej próby i równoległych grup terapeutycznych – CL 2-44121-006
Prof. dr hab. med. Zbigniew Kalarus
Umowa została podpisana,
jednak badanie jeszcze nie
zostało rozpoczęte
Umowa została podpisana,
jednak badanie jeszcze nie
zostało rozpoczęte
03.2010
2
Download