W dniach 7 - 8 paź Częstochowska odbyła się

advertisement
W dniach 7 - 8 października
paź
2013 roku w Hucisku na Jurze Krakowsko–
Krakowsko
Częstochowska
stochowska odbyła
się I
Międzynarodowa
dzynarodowa
Konferencja
„BĄ
„BĄDŹ
ZDRÓW”
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział Śląski oraz Śląskiego
Państwowego
stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Patronat nad Konferencją
Konferencj objął:
Główny Inspektor Sanitarny.
Sanitarny Udział w konferencji wzięli
li m.in. przedstawiciele służb
słu
medycznych
ch z Czech, Niemiec i Szwecji.
Szwecji
Komitet naukowy:
Prof. dr n. med. Jerzy T. Marcinkowski
Prof. dr hab. n. med. Barbara Zahorska- Markiewicz
Prof. dr hab.
ab. n. med. Violetta Skrzypulec–Plinta
Skrzypulec
Dr hab. n. farm. Elżbieta
żbieta Grochowska–Niedworok
Grochowska
Prof. dr hab. Jan Ślężyń
ężyński
Drr hab. n. biol. Krzysztof Jasik
Sesja I
Żywienie dzieci i młodzieży
Prowadzenie sesji: Dr hab. n. farm. Elżbieta
El
Grochowska-Niedworok
Niedworok
1. Ocena jadłospisów realizowanych w placówkach oświatowych
o wiatowych na terenie województwa
śląskiego - Dr n med. Beata Całyniuk
2. Bezpieczne i czyste ręce
ęce – Plus dla Ciebie. Nowe potrzeby. Nowe wyzwania
– Lek. Grzegorz Łagan
3. Przez żołądek do serca – psychoprofilaktyka zaburzeń
zaburze odżywiania – Dr n. hum. Monika
Bąk-Sosnowska
4. Wiem co jem – Prof. dr hab. n med. Barbara Zahorska-Markiewicz
Zahorsk
Sesja II
Zdrowie psychiczne
Prowadzenie sesji: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Skrzypulec
1. Alkoholowy zespół płodowy FAS – dr n. med. Małgorzata Kazimierczak
2. Uzależnienia
nienia i urazy psychiczne u dzieci i młodzieży
młodzie jako skutek rodzicielskiej przemocy
– mgr Małgorzata Udolf – Niemcy
Sesja III
„Działajmy razem”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prowadzenie sesji: Dr n med. Beata Ochocka Konsultant Krajowy
ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Zakażenia i choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową u osób zamieszkujących
województwo śląskie – lek. Grzegorz Hudzik
Zamgławianie obiektów użyteczności publicznej jako metoda walki z Clostridium difficle
– mgr Barbara Podsadna
Pielęgniarstwo
epidemiologiczne
gwarantem
prewencji
zakażeń
szpitalnych
– dr n med. Beata Ochocka
Mobilne urządzenia do laminarnego nawiewu na blokach operacyjnych – Marco Baroni
Szwecja
Zanieczyszczenie powietrza jako modyfikowalny czynnik ryzyka zdrowotnego dr Grzegorz
Dziubanek
Problemy chorób zakaźnych w województwie morawsko-śląskim – MUdr Irena
Martinkovà Krajskà Hygienickà Stanice Moravskoslezskeho kraje
Etiopatologia chorób przenoszonych przez kleszcze – dr hab. n. biol. Krzysztof Jasik
Sesja IV
Nauczanie o nowotworach
1.
2.
3.
4.
5.
Prowadzenie sesji: Dr hab. Ewa Marchwińska–Wyrwał
Zależność między stanem zdrowia populacji a jakością środowiska charakteryzowaną
zanieczyszczeniem powietrza - Dr hab. Ewa Marchwińska–Wyrwał
Profilaktyka nowotworów o etiologii wirusowej – Prof. dr hab. n. med. Violetta
Skrzypulec-Plinta
Nowotwory złośliwe najpoważniejszy problem zdrowia publicznego w Polsce na przykładzie
raka gruczołu krokowego – Lek. Piotr Wojcieszek Centrum Onkologii Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
Rola samobadania skóry we wczesnym wykrywaniu czerniaka – lek. Maksymilian Gajda,
dr n. med. Grażyna Kamińska–Winciorek
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej będące konsekwencją oceny ryzyka najczęściej
występujących nowotworów złośliwych na Śląsku Zastępca Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – mgr Dorota Wodzisławska–Czapla
Download