nietypowe zaburzenia zachowania i œwiadomoœci u dzieci i m

advertisement
Dyrekcja Wojskowego Instytutu Medycznego
Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dzieciêcej
prof. dr hab. n. med. Anna Jung
serdecznie zapraszaj¹ na spotkanie naukowe nt.:
NIETYPOWE ZABURZENIA ZACHOWANIA I ŒWIADOMOŒCI
U DZIECI I M£ODZIE¯Y
w dniu 5 czerwca 2014 r. o godz. 12.00
w sali 236 im. p³k. prof. Stanis³awa Pokrzywnickiego
1. Kierunki diagnostyki zaburzeñ œwiadomoœci i zachowania u dzieci i m³odzie¿y
– lek. Marianna Lichosik
2. Nietypowe przyczyny zaburzeñ œwiadomoœci w wieku rozwojowym
– obserwacje kliniczne – dr hab. n. med. Boles³aw Kalicki
3. Jubileusz 50-lecia Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dzieciêcej WIM
– prof. dr hab. n. med. Anna Jung, dr hab. n. med. Boles³aw Kalicki
www.wim.mil.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards