Badania kliniczne prowadzone w III Katedrze i Oddziale Klinicznym

advertisement
Badania kliniczne prowadzone w III Katedrze i Oddziale Klinicznym Kardiologii ŚUM
Nr umowy w rejestrze
Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu
652/2004
635/2006
599/2007
601/2007
602/2007
625/2007
297/2008
83/17/EO/2009
821/146/EO/2009
Data rozpoczęcia
badania
Nazwa badania
Badanie kliniczne Sitaxsentanu zwanego lekiem o numerze FPHO3
Badanie kliniczne pt „ Zastosowanie Systemu do przezzskórnej Trombektomii AngioJET, przed
bezpośrednim stentowaniem Tętnicy Pozawałowej, u Pacjentów Poddawanych Pierwotnej Interwencji
Wieńcowej (PCI) w Ostrym Zawale Mięśnia Sercowego (JETSTENT)
Wpływ zastosowanego podczas przezskórnej interwencji wieńcowej dostępu tętniczego (tętnica
promieniowa lub udowa )na liczbę krwawień w badaniu dodatkowym – Badanie RIVAL.
AC – 055- 302/SERAPHIN
Wieloośrodkowe , podwójnie zaślepione, randomizowane kontrolowane placebo, prowadzone w
grupach równoległych oparte na metodzie event – driven, badanie kliniczne III – ciej fazy oceniajace
wpływ preparatu ACT – 064992 na chorobowość i umieralność u pacjentów z objawowym
nadciśnieniem płucnym.
AC – 055- 303/SERAPHIN
Wieloośrodkowe , podwójnie zaślepione, randomizowane kontrolowane placebo, prowadzone w
grupach równoległych oparte na metodzie event – driven, badanie kliniczne III – ciej fazy oceniajace
wpływ preparatu ACT – 064992 na chorobowość i umieralność u pacjentów z objawowym
nadciśnieniem płucnym.
Kontrolowane placebo, porównawcze badanie oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia
pojedynczym dożylnym bolusem tenekteplazy w porównaniu z leczeniem standardowym stabilnych
hemodynamicznie pacjentów z ostrą zatorowością płucną oraz współistniejącymi
echokardiograficznymi i laboratoryjnymi cechami dysfunkcji prawej komory. Badanie PEITHO
(P030444)
Badanie A1481244
Międzynarodowe , wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone w grupach równoległych w układzie
podwójnie ślepej próby badanie mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa syldenafilu
podawanego doustnie.
Wieloośrodkowe, rando,izowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w celu oceny
korzyści i bezpieczeństwa preparatu Vytorin (ezetimib/simwastatyna) w porównaniu z simwastatyną w
monoterapii u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka z ostrym zespołem wieńcowym /IMPROVE IT /
Porównanie leczenia prasugrelem podawanym pacjentom z zawałem serca bez uniesienia odcinka ST
(NSTEMI) w chwili jego rozpoznania lub w czasie przez skórnej angioplastyki wieńcowej. Badanie
ACCOAST.
Główny badacz
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
dr Krzysztof Wilczek
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
30.08.2004
21.01.2006
4.03.2010
17.07.2008
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
17.07.2008
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
11.06.2008
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
13.06.2008
Prof. dr hab. med. Lech
Poloński
30.04.2009
dr Marek Gierlotka
Umowa została
podpisana, jednak
badanie jeszcze nie
zostało rozpoczęte
Download