Wykaz aktualnie prowadzonych badań klinicznych

advertisement
Wykaz prowadzonych badań klinicznych
Data rozpoczęcia
badania
Lp.
Nr umowy z SCCS, data zawarcia
1.
81/15/EO/2009
2.
54/7/EO/2013
3.
342/44/EO/2015
4.
525/85/EO/2014
Nazwa badania
Główny badacz
Koordynator
Wieloośrodkowe, randomizowane
badanie w grupach równoległych,
prowadzone metodą podwójnej
ślepej próby, z grupą kontrolną
otrzymującą aktywne leczenie,
porównujące skuteczność i
bezpieczeństwo aliskirenu w
monoterapii, połączenia aliskirenu
i enalaprylu oraz enalaprylu w
monoterapii oraz wpływ na
chorobowość i śmiertelność
pacjentów z przewlekłą
niewydolnością serca (NYHA IIIV)
ATMOSPHERA CSPP100F2301
ISCHEMIA: Międzynarodowe
badanie porównawcze
efektywności zdrowotnej
postępowania zachowawczego i
inwazyjnego
COOL-AMI EU PILOT Trial:
Wieloośrodkowe, prospektywne,
randomizowane, kontrolowane
badanie kliniczne, prowadzone w
celu dokonania oceny
zastosowania schładzania jako
leczenia wspomagającego
przezskórną interwencję wieńcową
(PCI) u pacjentów z ostrym
zawałem mięśnia sercowego.
Prof. Zbigniew Kalarus
Dr A. Sokal
Prof. Z. Kalarus
Dr A. Świątkowski
Prof. B. Średniawa
-
COMMANDER
(RIVAROXHFA3001):
Randomizowane, podwójnie
zaślepione, wielośrodkowe badanie
Prof. Z. Kalarus
Dr A. MusialikŁydka
Uwagi
12.2009 –
26.02.2016
(wizyta
zamykająca)
2013-nadal
12.2015-nadal
07.11.2014nadal
1
5.
93/13/EO/2015
6.
94/14/EO/2015
7.
4/2/EO/2016
8.
Umowa nr
STRATEGMED1/233547/1
3/NCBR/2015,
9.
526/78/EO/2015
10.
241/32/EO/2016
kliniczne o przebiegu zależnym od
zdarzeń (event-driven), mające na
celu porównanie skuteczności i
bezpieczeństwa leczenia doustnego
rywaroksabanem względem
placebo, stosowanych w celu
zmniejszenia ryzyka zgonu, zwału
mięśnia sercowego lub udaru
mózgu u pacjentów z przewlekłą
niewydolnością serca oraz istotną
chorobą wieńcową po
hospitalizacji z powodu
zaostrzenia niewydolności serca
MORE-CRT MPP
More Response on Cardiac
Resynchronization Therapy (CRT)
with Multipoint Pacing (MPP)
GLORIA-AF: Global Registry on
Long-Term Oral Anti-thrombotic
Treatment In Patients with Atrial
Fibrillation (Phase II/III –
EU/EAA Member States)
Rejestr „MicraTM Transcatheter
Pacing System, Post-Approval
Registry
projekt naukowy pt. „Zastosowanie
technologii
telemedycznych
w nowym modelu organizacji i
realizacji
kompleksowej
rehabilitacji
chorych
w
niewydolnością serca TELEREHHF (badanie wieloośrodkowe)”
A Randomized, Double-blind,
Placebo-controlled Study to
Evaluate the Effect of AMG 334
on Exercise Time During a
Treadmill Test in Subjects With
Stable Angina
Losowe
badanie
urządzenia
MITRACLIP w niewydolności
Prof. Z. Kalarus
Dr S. Pluta
25.02.2015nadal
Prof. Z. Kalarus
Dr hab. med.
Radosław Lenarczyk
12.03.2015nadal
Dr hab. med. Oskar
Kowalski
Dr hab. med.
Radosław Lenarczyk
15.01.2016 nadal
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Sławomir Pluta
16.04.2015 nadal
Prof. dr hab. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Katarzyna
Mitręga
28.10.2015 nadal
Prof. dr hab. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Witold Streb
25.05.2016-
Aneks do umowy
24.05.2016
2
11.
362/47/EO/2016
12.
424/48/EO/2016
13.
441/53/EO/2016
14.
440/52/EO/2016
serca: 2.Próba u pacjentów z
klinicznie istotną czynnościową
niedomykalnością
mitralną
RESHAPE-HF2”
ASD2: „Intensywna defibrylacja
pozanaczyniowa, stymulacja i
elektrogramy”
SYNSEQ: Sekwencyjna versus
Synchroniczna Stymulacja
MultiSpot lewej komory w terapii
resynchronizującej.
nadal
Prof. dr hab. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Adam Sokal
02.09.2016 nadal
Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Adam Sokal
12.09.2016 nadal
AdaptResponse (MDT2151540)
Prof. dr hab. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Adam Sokal
26.10.2016 nadal
„Modulacja kurczliwości serca
(CCM). Terapia u pacjentów z
oporną na leczenie niewydolnością
serca: Randomizowane badanie
skuteczności („IMPULS-HF")"
Prof. dr hab. med.
Zbigniew Kalarus
Dr Ewa JędrzejczykPatej
28.09.2016 nadal
Zabrze, 9 I 2017 r.
3
Download