Zasady wyboru i wytyczne do opisu dobrych praktyk

advertisement
Zasady wyboru i
wytyczne do opisu
dobrych praktyk
Dr inż. Janusz Adamczyk
Zasady wyboru i wytyczne do opisu
dobrych praktyk
W projekcie przewidziano dwie sesje warsztatów
mających na celu prezentację najlepszych
projektów, tzw. „dobrych praktyk” wpisujących
się w tematykę zarządzania środowiskowego.




Do udziału w warsztatach zaproszono
przedstawicieli:
przedsiębiorstw,
jednostek samorządu terytorialnego,
instytucji naukowo-badawczych,
instytucji okołobiznesowych.
Cel warsztatów
Głównym celem warsztatów, zatytułowanych
„Transfer dobrych praktyk – szansą rozwoju
innowacyjnego i przyjaznego środowisku regionu” było
wzmocnienie współpracy pomiędzy aktorami
regionu lubuskiego: sektorem przedsiębiorstw,
administracją samorządową oraz Uniwersytetem
Zielonogórskim poprzez tworzenie możliwości
wymiany informacji i doświadczeń na temat
„dobrych praktyk”.
Metoda badawcza
W trakcie warsztatów jako metodę badawczą
zastosowano – studium przypadku, które
pozwala na dogłębną analizę wybranych
projektów.
W ramach pierwszych
warsztatów:


ustalono kryteria pozwalające nazwać konkretne
działanie dobrą praktyką w zakresie zarządzania
środowiskowego,
wykreowano narzędzie współpracy i wymiany
doświadczeń w obszarze dobrych praktyk.
Miano „dobrej praktyki” otrzyma
przedsięwzięcie, które:






charakteryzujące się dużą skutecznością i efektywnością,
jest zrealizowane, już zakończone,
charakteryzujące się uniwersalnością, a także powtarzalnością
– można je więc zastosować (lub jego istotny fragment) w
wielu innych organizacjach i instytucjach,
jest aktualne (przedział czasu, w którym projekt był
realizowany obejmuje od 2 do 5 lat),
posiada znamiona rozwiązania innowacyjnego, nowatorskiego,
korzystne dla środowiska, czyli charakteryzuje się
oszczędnością energii i zasobów środowiska.
Pogłębiony wywiad
Kluczową składową pierwszego etapu prac było
przygotowanie kwestionariusza pogłębionego
wywiadu, który składał się z dwóch części.
Pierwsza część dotyczyła takich
zagadnień jak:







nazwa organizacji (przedsiębiorstwa, gminy,
powiatu),
dane adresowe organizacji,
ogólna charakterystyka organizacji,
nazwa dobrej praktyki,
źródła współfinansowania dobrej praktyki (wartość
projektu),
zasięg geograficzny dobrej praktyki,
czas trwania dobrej praktyki.
W drugiej części kwestionariusza
zamieszczono pytania obejmujące:










tło projektu (genezę),
beneficjentów (adresatów) projektu,
cel główny projektu,
opis projektu,
rezultaty (produkty) projektu,
wymiar ekologiczny projektu,
udział innych organizacji (instytucji) w realizację projektu,
opis działań promujących projekt,
problemy i przeszkody w procesie realizacji projektu
rekomendacje i wskazówki dla innych potencjalnych
projektodawców.
Drugi etap prac
W ramach drugiego etapu prac przeprowadzono
wywiady pogłębione z przedstawicielami
wybranych (w sposób celowy) organizacji
województwa lubuskiego oraz pozyskano ze
źródeł wtórnych, dane na temat tych instytucji.
Następnie przygotowano opisy dobrych praktyk
w oparciu o zebrane informacje.
Warsztaty II
W ramach drugich warsztatów zaprezentowano
przykłady dobrych praktyk oraz
przeprowadzono dyskusję nt. możliwości
przeniesienia i wykorzystania przedstawionych
rozwiązań w innych instytucjach.
Omówiono problemy





wygenerowania obszarów szczególnie istotnych dla
wzrostu innowacyjności w regionie lubuskim,
tworzenia i upowszechniania dobrych praktyk w
zakresie zarządzania środowiskowego w regionie
lubuskim
identyfikacja klastrów regionu lubuskiego,
próba inicjowania zintegrowanej sieci współpracy
pomiędzy organizacjami w zakresie rozwoju
regionalnego,
zidentyfikowania nowych pomysłów i rozwiązań dla
przyszłych działań i inicjatyw w regionie lubuskim.
Na zakończenie realizacji projektu
przeprowadzono analizę uzyskanych w czasie
badań danych oraz opracowano na ich
podstawie rekomendacje.
Dziękuję za uwagę
Download