Prezentacja podsumowująca projekt

advertisement
„TWOJA DECYZJA, TWOJA PRZYSZŁOŚĆ…”
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
W TCZEWIE
”Twoja decyzja, Twoja przyszłość wspomaganie pedagogicznopsychologiczne dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie zawodowe Powiatu
Tczewskiego”
Wartość projektu – 462 914,50 zł
Dofinansowanie – 403 294,50 zł
Wkład własny (niepieniężny) – 59 620,00 zł
OKRES REALIZACJI
1 II 2009 – 31 III 2010
CEL GŁÓWNY
PROJEKTU
Celem głównym projektu było
podniesienie zdolności u młodzieży
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych do przyszłego
zatrudnienia poprzez udzielenie
wsparcia pedagogiczno –
psychologicznego na terenie 7 szkół
ponadgimnazjalnych o profilu
zawodowym Powiatu Tczewskiego.
Cele szczegółowe
projektu
Celami szczegółowymi projektu było:
- podniesienie samooceny oraz zdolności
rozwiązywania problemów,
-podniesienie umiejętności organizacyjnych
oraz umiejętności pracy w zespole,
-podniesienie umiejętności nawiązywania
kontaktów międzyludzkich oraz zdolności
komunikacyjnych z otoczeniem,
- podniesienie świadomości swoich kompetencji
zawodowych oraz umiejętności sprawnego
poruszania się po rynku pracy.
DO KOGO BYŁ SKIEROWANY
PROJEKT
(GRUPA DOCELOWA)
Projekt był skierowany do 840 uczniów
zagrożonych uzależnieniami ze szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie zawodowe z Powiatu
Tczewskiego wykazujących problemy
w nauce i zagrożonych przedwczesnym
wypadnięciem z sytemu oświaty.
Szkoły jakie brały udział w projekcie:
ZSE w Tczewie,
ZST w Tczewie,
ZSBiO w Tczewie,
ZSRziK w Tczewie,
ZSP w Pelplinie,
ZSP w Gniewie,
ZSAiO w Swarożynie.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE
•
Zajęcia profilaktyczne w formie warsztatów
teatralnych (12 + 3 uczniów)
•
Dyżury psychologa (25 + 7 uczniów,3 rodziców)
•
Zajęcia profilaktyczne z wolontariuszamispecjalistami (68 uczniów)
oraz wyjazdy do Ośrodka Leczenia Uzależnień
w Wandzinie (107 uczniów)
•
Warsztaty z doradcą zawodowym
(15 + 4 uczniów)
1. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE W
FORMIE WARSZTATÓW TEATRALNYCH
(12+3 OSÓB).
ODBIORCAMI BYLI UCZNIOWIE Z KLAS:
II Hb, II Ha, I ea, I Ha.
Warsztaty teatralne miały na celu pokazać młodym ludziom
jak można ciekawie spędzać czas wolny, miały być
alternatywą na nudę i brak zainteresowań.
Celem
warsztatów
było
wykreowanie
wspólnego
przekonania, że każdy młody człowiek ma szanse
świadomego wyboru jak pokierować własnym życiem, jak
zostać panem swojego losu.
Zajęcia teatralne opierały się ćwiczeniach teatralnych
gdzie w dużym stopniu zwracano uwage na improwizację
rozwijającą wyobraźnię i ekspresję u młodych ludzi.
Warsztaty teatralne były prowadzone przez:
Opiekuna warsztatów teatralnych – kol. Z. Biegajło
oraz Instruktora teatralnego – p. L. Lubieńskiego
- Opiekun warsztatów teatralnych – 2h w tyg. przez
30 tyg. (60 godz.). Zajęcia odbywały się w szkole.
- Instruktor teatralny – 5 spotkań po 3h (15 godz.)
Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury i Sztuki
w sali widowiskowej w m-cu styczniu br.
WARSZATY TEATRALNE
W ramach warsztatów teatralnych
dla grupy 12 osób
odbyły się dwa wyjazdy do:
Teatru Muzycznego
im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
“My fair Lady” – kwiecień 2009;
“Piękna i Bestia” – październik 2009.


WYJAZD DO TEATRU – X 2009 r
2. DYŻURY PSYCHOLOGA
( 25+7+3 OSÓB ŁĄCZNIE)
OBEJMOWAŁY UCZNIÓW
KL.II h ORAZ INNYCH
ZAINTERESOWANYCH
Spotkania z Psychologiem odbywały się
w szkole – 2h w tyg. przez
35 tyg. (70 godz.). Psycholog dodatkowo
przeprowadził zajęcia warsztatowe na
prośbę wychowawcy klasy w kl. II Ha w
wymiarze 2 h.
Zadania Psychologa:
- Diagnoza ryzyka uzależnienia,
- Diagnoza czynników ryzyka uzależnienia (badanie
sytuacji rodzinnej),
- Wsparcie psychologiczne,
- Profilaktyka uzależnienia,
- Interwencja kryzysowa,
- Wspieranie funkcji wychowawczych szkoły (pomoc w
zrozumieniu sytuacji ucznia).
3. ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE
DLA 68 UCZNIÓW Z KL. II g, III g i III Hb
oraz
WYJAZDY DO OŚRODKA LECZENIA
UZALEŻNIEŃ DLA 107 OSÓB
W ramach projektu odbyły się 20-godzinne warsztaty
z wolontariuszami – specjalistami przeznaczone dla
68 uczniów. Średnia liczba uczestników tych
warsztatów wyniosła 62 osoby.
Poruszana tematyka na tych zajęciach dotyczyła m.in.:
- przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodych ludzi,
- abstynencji alkoholowej,
- środków uzależniających, dopingujących oraz substancji
psychoaktywnych,
- mechanizmów wchodzenia w uzależnienie,
- komunikacji interpersonalnej,
- zdrowego stylu życia,
- i inne.
SPOTKANIA Z WOLONTARIUSZAMI.
W ramach tego samego działania projektowego
107 uczniów naszej szkoły w trzech terminach,
wyjechało w m-cu październiku 2009 r. do Ośrodka
Leczenia Uzależnień w Wandzinie, gdzie otrzymali
wiedzę nt. mechanizmu uzależniania od narkotyków,
zakażenia wirusem HIV, promowania zdrowego i
ekologicznego trybu życia oraz uczestniczyli w
warsztatach terapeutycznych ze specjalistami.
4. WARSZTATY Z DORADCĄ
ZAWODOWYM
DLA 15+4 UCZNIÓW
Z KL. III Hb
Uczniowie
podczas
tych
warsztatów
nabyli
praktyczne umiejętności potrzebne w poszukiwaniu
pracy tj. pisanie CV, listu motywacyjnego oraz
prowadzenie rozmowy z przyszłym pracodawcą.
Uczniowie uczyli się rozpoznawać swoje umiejętności,
predyspozycje zawodowe oraz uczyli się jak
prawidłowo poruszać się na rynku pracy.
Spotkania z Doradcą zawodowym odbywały się
w szkole w wymiarze 10 godzin po zajęciach
lekcyjnych młodzieży.
REZULTATY
- nabycie umiejętności interpersonalnych, które przyczynią
sie do nie sięgania po narkotyki,
- podniesienie świadomości na temat szkodliwości
substancji uzależniających,
- zwiększenie zaangażowania w naukę,
- poprawa zachowania,
- podniesienie zawodowych i osobistych aspiracji,
- nabycie umiejętności: pracy w zespole, aktywnego
szukania pracy oraz właściwego poruszania się na rynku
pracy,
- podniesienie poziomu samooceny.
Dziękuję za uwagę
Opracowanie: Szkolny konsultant projektu- A.Gajewska
Download