REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH organizowanych

advertisement
REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH
organizowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
w Zajezdni Autobusowej MPK przy ul. Grabiszyńskiej
1. Organizatorem warsztatów jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Teatralnej 10-12, 50-055 Wrocław .
2. Warsztaty odbywać się będą w Zajezdni Autobusowej MPK przy ul. Grabiszyńskiej we
Wrocławiu 5 i 7 września 2014 r.
3. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat.
4. Osoby w wieku od 14 do 18 lat mogą uczestniczyć w warsztatach za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Rekrutacja na warsztaty wraz z ich pełnym opisem ogłaszana jest na stronie internetowej
www.pamieciprzyszlosc.pl.
6. Rekrutacja prowadzona jest przez sekretariat Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” za
pośrednictwem adresu email: [email protected] i trwa do momentu
wyczerpania limitu miejsc. Za termin zgłoszenia uznaje się termin przysłania maila wraz z
wypełnionymi i podpisanymi formularzami i oświadczeniami stanowiącymi załączniki do
niniejszego regulaminu na adres: [email protected]
7. Zgłoszenia dokonać można także osobiście w sekretariacie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
Za termin zgłoszenia uznaje się wtedy termin przyjęcia wypełnionego i podpisanego
formularza zgłoszeniowego i oświadczeń przez pracownika Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.
8. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa
w danych warsztatach, tworzą listę rezerwową. Osoby, które znajdą się na liście
rezerwowej, są o tym informowane telefonicznie. W przypadku zwolnienia się miejsca
uczestnictwa w warsztatach przed ich rozpoczęciem, uczestnictwo proponowane jest
telefonicznie kolejnym osobom z listy rezerwowej.
9. Organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającej odpowiednie standardy
dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnione zostają materiały
niezbędne do uczestnictwa w zajęciach.
10. Organizator warsztatów nie zapewnia dojazdu na miejsce warsztatów lub zwrotu jego
kosztów, a także noclegów lub zwrotu ich kosztów.
11. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub
wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca
jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania
uczestników o odwołaniu lub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
12. Organizator zastrzega sobie bezterminowe prawo do wykorzystania wybranych prac
wykonanych podczas warsztatów w celach wystawienniczych w ramach prowadzonej
działalności. Organizator zobowiązuje się do oznaczenia pracy określeniem wskazującym
na jej autora.
13. Na terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń pracowników
Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w zakresie użytkowania obiektu.
Download