VI. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

advertisement
VI. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
VI. Kadra Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
1. Kadra MOPR
Na dzień 31.12.2006 r. w Ośrodku zatrudnionych było 90 osób, w tym:
 z wykształceniem wyższym magisterskim – 51 osób;
 z tytułem zawodowym licencjata – 14 osób;
 z wykształceniem średnim – 23 osoby;
 z wykształceniem zawodowym – 2 osoby.
2. Szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników MOPR
Wszyscy pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie posiadają
kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy i nadal podnoszą swoje
umiejętności
poprzez
podejmowanie
różnych
form
dokształcenia
i samokształcenia.
W 2006 roku poszczególni pracownicy MOPR uczestniczyli, m.in.
w następujących szkoleniach oraz konferencjach :
 „Farmakoterapia,
psychoterapia
i
rehabilitacja
zaburzeń
psychosomatycznych. Zaburzenia psychiczne u mężczyzn”organizator Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 „Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz postępowaniu wobec
dłużników alimentacyjnych”,
 „Leki a mózg człowieka – dobrodziejstwo czy przekleństwo”,
 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – lokalny system pomocy”,
 „Psychiatria środowiskowa 2006. Aspekt terapeutyczny i społeczny”,
 „Gimnastyka mózgu” – organizator Międzynarodowy Instytut
Neurokinezjologii,
 „Wykorzystywanie seksualne dzieci” – organizator Instytut Psychiatrii
i Neurologii,
 „Rehabilitacja
pacjentów
z
przewlekłymi
zaburzeniami
psychotycznymi” – organizator Instytut Psychiatrii i Neurologii,
 „Codzienne kontakty rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi –
metody i sposoby radzenia sobie” – organizator Instytut Psychiatrii
i Neurologii,
 „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”,
 „Genogram jako metoda pracy z rodziną. Moje ciało chce mi coś
ważnego powiedzieć – psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych
u dorosłych” – organizator Polski Instytut Ericksonowski,
 „Wsparcie dla warsztatów terapii zajęciowej”,
 „Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów na rzecz pomocy dziecku
i rodzinie niewydolnej wychowawczo w środowisku lokalnym”.
49
Download