Koło Naukowe INTERNATIONAL CHALLENGE Katedra

advertisement
Studenckie Koło Naukowe
„INTERNATIONAL
CHALLENGE”
Katedra Międzynarodowych
Stosunków Ekonomicznych
Historia Koła
• Rok założenia: 1994 r.
• Opiekun: dr Iwona Pawlas
Członkowie Koła
• Do Koła przystąpić może każdy student Uczelni,
niezależnie od formy i kierunku studiów, a także
słuchacz jednej z szkół wyższych mających swoją
siedzibę na terenie Uczelni, który popiera cele Koła oraz
deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji tych celów.
• Członkowie Koła dzielą się na:
–
–
–
–
Członków Zwyczajnych,
Członków – kandydatów,
Członków Wspierających,
Członków Honorowych.
• Obecnie w Kole jest 9 członków.
Działalność Koła
•
TEORIA
•
PRAKTYKA
Działalność Koła
• TEORIA:
– Sprawy dotyczące gospodarki światowej:
•
•
•
•
•
Unia Europejska,
miejsce i rola Polski w UE,
internacjonalizacja we współczesnej gospodarce,
świat polityki i biznesu,
aktualne wiadomości ekonomiczne, krajowe oraz
zagraniczne;
– Protokół dyplomatyczny:
• różnice kulturowe,
• negocjacje,
• etyka w biznesie.
Działalność Koła
• PRAKTYKA:
– Organizacja zagranicznych wypraw;
– Organizacja konferencji i seminariów naukowych;
– Udział w konferencjach organizowanych przez inne
koła;
– Udział w licznych konkursach;
– Badania opinii studentów;
– Panele dyskusyjne;
– Reprezentacja Koła na zewnątrz.
Cele Koła
- rozszerzanie i pogłębianie wiedzy o gospodarce
światowej,
- rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy
naukowej,
- prowadzenie prac naukowo - badawczych,
- promowanie Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola
Adamieckiego w Katowicach,
- pomoc studentom,
- rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz
interpersonalnych.
Nasze Osiągnięcia
- 2000/2001:
- organizacja spotkania pt. „Procesy internacjonalizacji we
współczesnej gospodarce światowej”
- 2001/2002:
- organizacja konferencji pt. „Droga Polski do Unii
Europejskiej. Protokół dyplomatyczny, negocjacje i różnice
kulturowe w świecie biznesu i polityki”
Nasze Osiągnięcia
- 2003/2004:
- organizacja konferencji „Śląsk i Polska w jednoczącej się
Europie” w ramach IX Dni Europejskich
- organizacja warsztatów z zakresu etyki biznesu, negocjacji,
komunikacji interpersonalnej w otoczeniu wielokulturowym
oraz protokołu dyplomatycznego
- 2004/2005:
- organizacja konferencji pt. „X Dni Europejskie. Pierwszy rok
członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki
Litewskiej w Unii Europejskiej”
Nasze Osiągnięcia
- 2007/2008:
- udział w konkursie Ministra Skarbu Państwa Aleksandra
Grada
- organizacja konferencji naukowej pt. „Własność prywatnaklucz do sukcesu?”
- organizacja warsztatów pt. „Ten sam rynek a inne możliwości
- trzy różne spojrzenia. Przykład rozwoju przedsiębiorstwa
państwowego i prywatnego na tym samym rynku”
- działalność badawcza - przeprowadzenie ankiety wśród
maturzystów i studentów na temat tendencji i stosunku do
migracji zagranicznych
Nasze Osiągnięcia
- 2008/2009:
- organizacja seminarium pt. „Bezpieczeństwo Unii
Europejskiej w XXI wieku”
- kontynuacja badań ankietowych na temat stosunku
studentów i maturzystów do wyjazdów zagranicznych
organizowanych dla nich w ramach programów Unii
Europejskiej
Nasze Osiągnięcia
- 2009/2010:
- udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji
Studenckich Kół Naukowych pt. „Gospodarka,
społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat?”
- udział w Warsztatach Urbanistycznych „Pokoloruj Kraków”
zorganizowanych przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
- organizacja seminarium pt. „XIV Dni Europejskie. Polska – 6
lat członkowstwa w Unii Europejskiej”
- badania ankietowe:
- „Stosunek studentów i maturzystów województwa śląskiego do
migracji zagranicznych”
- „Stosunek społeczeństwa polskiego do waluty euro
i członkostwa Polski w strefie euro”
Plany na przyszłość
- kontynuacja badań ankietowych dotyczących:
- stosunku maturzystów i studentów województwa śląskiego do
migracji zagranicznych
- stosunku społeczeństwa polskiego do waluty euro i ewentualnego
członkostwa Polski w strefie euro
- zorganizowanie konferencji w ramach „XV Dni Europejskich”
pt. „Rola regionów w Unii Europejskiej” we współpracy z innymi
organizacjami studenckimi oraz warsztatów z zakresu negocjacji
w handlu zagranicznym i komunikacji w środowisku
międzykulturowym
- poprawa wizerunku Koła
Dziękujemy za uwagę
Aleksandra Galuba
Anna Galuba
kontakt: http://web.ae.katowice.pl/ic/
Download