Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i

advertisement
Wzrost innowacyjności regionu jako efekt rozwijania i
upowszechniania dobrych praktyk
w zakresie strategicznego zarządzania
środowiskowego w organizacjach województwa
lubuskiego
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, Zakład Zarządzania
Środowiskiem i Gospodarką Publiczną (Wydział
Ekonomii i Zarządzania - Uniwersytet Zielonogórski),
realizuje projekt badawczy finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel projektu
Głównym celem projektu jest promowanie
dobrych praktyk z zakresu strategicznego
zarządzania środowiskowego w
organizacjach województwa lubuskiego,
poprzez identyfikację innowacyjnych
rozwiązań zarówno w sektorze publicznym
jak i prywatnym.
Metody uznawane za innowacyjne
 planowanie
strategiczne,
 certyfikaty ISO,
 przekształcenia organizacyjno-prawne w
przedsiębiorstwach komunalnych,
 zarządzanie marketingowe,
 zintegrowana polityka produktowa,
 współpraca z organizacjami
pozarządowymi,
 współpraca międzynarodowa
Beneficjenci
Beneficjentami ostatecznymi są instytucje
- gminy, powiaty, samorząd wojewódzki
oraz przedsiębiorstwa działające w
obszarze regionu
Badania
W niniejszym projekcie proponuje się
przeprowadzenie badań ankietowych
organizacji:
 W trakcie wstępnego badania ankietowego (etap
selekcji) będą wyłonione te instytucje i
organizacje, które stosują narzędzia i metody
uznawane za innowacyjne i awangardowe
 W drugim etapie, spośród tak dobranej grupy
zostanie wyłoniona grupa stosująca powyższe
metody, w celu przeprowadzenia studialnych
opisów przypadków, właśnie one będą służyły
do wskazania tzw. dobrych praktyk
Badania


W niniejszym projekcie proponuje się prócz badań
ankietowych organizacji, przeprowadzenie analizy
wyselekcjonowanych studiów przypadków obejmujących
przedsiębiorstwa posiadające dwa lub więcej systemy
certyfikatów i atestów.
Następnie sporządzenie map logicznych przedsiębiorstw
i instytucji upowszechniających dobre praktyki w
zarządzaniu, które ma na celu zidentyfikowanie
potencjału innowacyjnego zlokalizowanego w
zorganizowanych formach działalności (instytucje,
przedsiębiorstwa i inne) na terenie województwa
lubuskiego
Obecnie
 Prowadzany
jest nabór wolontariuszy;
 Przeprowadzana jest ankietyzacja
przedsiębiorstw – pierwszy etap selekcji
 Na ukończeniu jest formularz – ankieta do
jednostek samorządu terytorialnego –
również etap selekcji
Download