SPECJALISTA DS

advertisement
SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI PRACOWNIKÓW
Cel szkolenia: Kompleksowy charakter kursu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy na
temat istoty, zakresu, i narzędzi doboru kadr w organizacji. Uczestnicy zdobędą umiejętności
trafnego doboru kandydatów oraz zapoznają się z narzędziami rekrutacyjnymi
wykorzystywanymi w praktyce rynkowej. Zdobędą także umiejętności rozwiązywania
problemów w procesie rekrutacji oraz selekcji.
Korzyści dla uczestników: Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia uczestnicy posiądą
aktualną wiedzę i umiejętności niezbędne do samodzielnego prowadzenia procesu rekrutacji i
selekcji w organizacji. Realizowany zakres zajęć daje uczestnikom m.in.:
 wiedzę w zakresie rozumienia istoty, zasad, prawidłowości i uwarunkowań doboru
kadr w organizacji,
 umiejętność podejmowania decyzji w zakresie wyboru procedur doboru kadr,
 umiejętności koncepcyjne w zakresie rozwiązań metodologicznych rekrutacji i selekcji
oraz umiejętność ich aplikacji w praktyce.
Forma zajęć: mini-wykłady, mini-prezentacje, case study, dyskusje ukierunkowane, praca w
zespołach.
Termin:
Liczba godzin:
Liczba miejsc:
Miejsce:
4.12.2012r. (godz. 9:00-16:00).
8 godz.
20
Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 29
Opłata obejmuje: zaświadczenie ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe, konsultacje, catering
podczas przerw kawowych, obiad, (organizator nie zapewnia noclegów).
PROGRAM SZKOLENIA:
1. Istota rekrutacji. Przygotowanie procesu rekrutacji. Diagnoza potrzeb kadrowych.
Opis stanowiska. Profil kandydata.
2. Pozyskiwanie kandydatów. Strategie rekrutacji. Rodzaje i źródła rekrutacji. Metody
poszukiwania pracowników.
3. Istota selekcji. Prowadzenie procesu selekcji. Strategie selekcji. Metody selekcji.
4. Przetwarzanie i wykorzystywanie pozyskanych informacji. Końcowa ocena
kandydatów i decyzje kadrowe.
5. Nowe trendy w rekrutacji i selekcji pracowników.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zapoznanie się z „Regulaminem
uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach” a następnie o przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego. Zgłoszenia na warsztaty przyjmuje Agnieszka Kubica-Czyż: tel. (32) 359 21 74
lub (32) 359 21 75, mail: [email protected] (e-mail z dopiskiem: „szkolenie
Rekrutacja i selekcja 4.12.2012”.
Opłatę za udział w szkoleniu, w wys. 290 PLN, należy przesyłać na konto PKO BP S.A. O/Katowice
nr 72 1020 2313 0000 3102 0192 6906 – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju
Fundacja Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice z dopiskiem : „szkolenie
Rekrutacja i selekcja 4.12.2012”. Ostateczny termin wpłaty na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Download