FUNKCJA PERSONALNA [Tylko do odczytu]

advertisement
Cele zarządzania kadrami zgodne
z filozofią „Human
„Human Resources”
Resources”
Funkcja
personalna
n Wzrost
produktywności
Etapy
Procedury
n Przetrwanie
n Rozwój organizacji
Opracowanie Aneta Stosik
1
2
Nowa formuła
Zarządzania Kadrami
Nowa formuła Zarządzania
Kadrami
n Podejście
n Nastawienie na
systemowe
przyszłość
(proaktywność)
proaktywność)
n Ujęcie i powiązanie
wzajemnych wszystkich
podstawowych elementów,
tj.:
Obszaru motywowania,
obszaru stosunków
międzyludzkich,
obszaru procesów
produkcyjnych, itd.
n Antycypacja przyszłych
zjawisk i trendów
n Nakreślenie perspektywy
zawierającej strategie peronalne
w powiązaniu ze strategią firmy
3
4
Nowa formuła Zarządzania
Kadrami
Nowa formuła Zarządzania
Kadrami
n Profesjonalne
przygotowanie
służb personalnych
n Traktowanie Funkcji Personalnej jako
Wykształcenie
menedżerów
personalnych
5
obszaru zarządzania o pewnej specyfice
6
Etapy procesu
kształtowania kadr
Nowa formuła Zarządzania
Kadrami
n Podniesienie poziomu
n Planowanie
zorganizowania funkcji
personalnej
n Dobór
n Rozwój
n Stosowanie efektywnych
n Przemieszczenia
technik organizatorskich
n Stosowanie skutecznych
n Kontrola funkcji
i efektywnych systemów
informacyjnych
7
Nastawienie na realizację celów organizacji
z podmiotowym podejściem do ludzi
oraz kojarzeniem interesów obu stron
8
Dobór Kadr
Planowanie Kadr
Zespół działań mających na celu pozyskiwanie
odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do
właściwej obsady wakujących stanowisk
n Opracowanie planów działalności
(rozwoju) organizacji z rozpoznaniem
rynku i własnych możliwości
n Przyjęcie określonej strategii działania
n Zarysowanie strategii personalnej
w powiązaniu z filozofią i wizją organizacji
n Projektowanie struktury organizacyjnej
n Planowanie rozwoju pracowników
n Przygotowanie planu zatrudnienia,
następstw, rozwoju, motywowania, itp..
9
n Procedura rekrutacji (nabór)
Źródła wewnętrzne
Źródła zewnętrzne
n Procedura selekcji (wybór)
Metody Systemu Otwartego
Metody Systemu Zamkniętego
10
Źródła powstania potrzeby
doboru kadr i ich charakter.
REKRUTACJA
n Strategiczne
(reorganizacja struktury organizacji
tworzenie nowych stanowisk pracy)
n To przede wszystkim komunikowanie się
organizacji z rynkiem pracy,
gdzie firma niejako sprzedaje swój wizerunek
w celu „kupienia” jak najlepszego kandydata na
wakujące stanowisko
n Pilne okresowe
(taktycznie zamierzone odejścia, emerytury)
ma na celu:
zaprezentowanie oferty firmy na danym rynku,
przyciągnięcie
i wywołanie zainteresowania odpowiednich
kandydatów pod względem jakościowym
i ilościowym.
n Operacyjne ruchy kadrowe
(przeniesienia, awans)
n Inne losowe
(podział zadań, zastępstwa)
11
12
PODSTAWOWE ZADANIA
REKRUTACJI
ŹRÓDŁA REKRUTACJI
n Źródłami rekrutacji kadr do
n INFORMACYJNE – mające na celu
organizacji są rynki pracy,
na których firma wyznacza
swoje docelowe segmenty,
miejsca pozyskania grup
zawodowych, społecznych,
oraz na których tworzy
kanały informacyjne w celu
zastosowania
odpowiednich form
rekrutacji.
przedstawienie warunków pracy
i zatrudnienia.
n MOTYWACYJNE – mające na celu skupienie
uwagi odpowiednich kandydatów.
n WSTĘPNA SELEKCJA – która powoduje
początkową eliminację niepotrzebnych
zgłoszeń.
13
14
Rodzaje pozyskiwania zasobów
ludzkich do organizacji
WADY I ZALETY REKRUTACJI
ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA
Zalety
n Szerokie pole wyboru,
n kandydaci „bez przeszłości”,
n zaspokojenie potrzeby zatrudnienia
nowego rodzaju specjalisty,
n nowe kwalifikacje,
n świeże spojrzenie na firmę,
n nowe postawy, kultura, styl pracy,
n zatrudniany według rzeczywistych potrzeb
n METODY DOBORU
ZAMKNIĘTEGO
1. Dobór losowy
2. Dobór przez uzgodnienia
3. Dobór przez stopniowy
awans
METODY DOBORU OTWARTEGO
1. Konkurs
2. AC
3. Head Hunter
4. Agencje personalne
15
16
WADY I ZALETY REKRUTACJI
ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
REKRUTACJA WEWNĘTRZNA
Zalety
n Pracownik jest znany,
n motywuje i działa na morale;
n sygnał do rozwoju pracowników,
n niskie koszty,
n krótki czas podjęcia pracy na stanowisku,
n nie zwiększa się liczba zatrudnionych,
n lojalność wobec firmy wywołuje
przywiązanie.
17
REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA
Wady
n Znaczny koszt,
n duże ryzyko błędu,
n kłopoty z adaptacją;
n trudno rozpoznać rzeczywisty
potencjał kandydata;
n możliwość braku współpracy
z pracownikami wewnętrznymi,
którzy mieli być na danym
stanowisku,
n duża fluktuacja, ewentualne
zwolnienia innych pracowników.
18
REKRUTACJA
WEWNĘTRZNA
Selekcja
Zespół działań mający na celu wybranie
- według kryteriów efektywnej obsady stanowiska
Wady
n Kierownicy mogą być
uprzedzeni do Pracowników,
pracy – odpowiedniego kandydata spośród określonej
grupy.
n błędy w ocenie przydatności
pracownika,
Istota selekcji polega na ocenie - na porównaniu rzeczywistego
potencjału kandydata z profilem wymagań dotyczących
stanowiska.
n zakłócenie stosunków pracy,
n
n
n
n
zawiść, kultywowane stare
nawyki,
powstawanie klik,
brak rozwoju,
brak autorytetu nowego
szefa,
duże koszty szkoleń.
Odnosi się do ustalonego wzorca kwalifikacyjnego i osobowego
pracownika pożądanego na wakującym stanowisku.
Sens proceduryprocedury- uzyskanie jak najmniejszej różnicy pomiędzy
założoną sylwetką szukanego kandydata a prezentowaną przez
kandydata.
19
20
PODCZAS SELEKCJI SZUKA SIĘ
ODPOWIEDZI NA PYTANIA:
ZABRONIONE JEST KIEROWANIE SIĘ PRZY
FORMUŁOWANIU OCEN TAKIMI CECHAMI JAK :
n co kandydat może wnieść do organizacji
i co ona będzie z tego miała ?
n NARODOWOŚĆ
n czy wnoszony potencjał
n WIEK
odpowiada oczekiwaniom
pracodawcy ?
n RASA
n WYZNANIE RELIGIJNE
n PRZEKONANIA
n czy jego zachowania
POLITYCZNE
będą akceptowalne
przez organizację ?
21
22
METODY DOBORU
OTWARTEGO
PROCEDURA SELEKCJI
W ORGANIZACJI
1. Konkurs
1. OKREŚLENIE WYMAGAŃ
2. ZŁOŻENIE
KWESTIONARIUSZA
2. AC
3. Head Hunter
5. ANALIZA
DOKUMENTACJI
4. UZUPEŁNIENIE
DOKUMENTACJI
3.
3.WYWIAD
WYWIAD
WSTĘPNY
WSTĘPNY
6. TESTY
PSYCHOLOGICZNE
7. WYWIAD
POGŁĘBIONY
8. BADANIA
LEKARSKIE
4. Agencje
personalne
9. DECYZJA O ZATRUDNIENIU
23
24
Etapy Postępowania
konkursowego
Konkurs
n KONKURSKONKURS-
jest sekwencją czynności mających
prowadzić do wyłonienia
najodpowiedniejszej osoby na wakujące
stanowisko spośród rywalizujących ze sobą
kandydatów.
n PREPARACJA
n REALIZACJA
n Cechą konkursu jest właśnie rywalizacja,
n KONTROLA
ubieganie się o pierwszeństwo.
(jest zatem swoistym egzaminem)
n Konkurs jest przedsięwzięciem złożonym,
wymagającym należytej organizacji.
25
26
FAZA REALIZACJI
FAZA PREPARACJI
n Treścią etapu jest pozyskanie
Podstawowym zadaniem jest określenie
pożądanych cech kierownika jako swoistego
wzorca.
n rzetelna analiza pracy na danym stanowisku,
z uwzględnieniem zewnętrznych
i wewnętrznych uwarunkowań
funkcjonowania jednostki organizacyjnej.
kandydatów i wyłonienie z nich
najbardziej odpowiedniego.
n Rekrutacja kandydatów może być
dokonywana wszystkimi metodami.
n Drugim ważnym czynnikiem, który
n analiza działalności firmy i danej komórki,
warunkuje zgłoszenia, są sposób
i liczba sformułowanych kryteriów.
wywiady i obserwacje, dokumentacja
organizacyjna, zwłaszcza opis stanowiska.
27
28
FAZA KONTROLI
RODZAJE KONKURSÓW
n Konkurs zamknięty
n Konkurs powinien zakończyć się oceną
- zawężony do własnej
populacji pracowników
jego przebiegu i uzyskanych wyników
oraz wyciągnięciem wniosków
dotyczących wszystkich uczestników
procesu doboru.
Konkurs otwarty
- poszerza bazę rekrutacji i
daje możliwość konfrontacji
większej liczby kandydatów
z różnych źródeł
n Ważną i pożyteczną cechą tego etapu
jest dostarczenie informacji zwrotnej
ubiegającym się kandydatom.
29
30
WADY KONKURSU
ZALETY KONKURSU
n poszerzenie pola doboru kadr
n obiektywizacja doboru
n racjonalne uniezależnienie od podmiotu
n wydłużenie procedury
doboru
powołującego na stanowisko
n silne oddziaływanie motywacyjne na
uczestników procesu doboru
n możliwość zdobycia nowych pomysłów
w zakresie doskonalenia i funkcjonowania
organizacji , a także szansa pozyskania
kandydatów do obsady innych wakujących
stanowisk
31
n wysoki koszt
n niebezpieczeństwo
rozmycia
odpowiedzialności
za podjętą decyzję
kadrową
32
ASSESSMENT CENTER
Organizacja AC
n pozyskanie możliwie najlepszych kandydatów
n Kandydaci do badań i potencjalnego awansu są
n utworzenie funduszu takich kandydatów
rekrutowani przez ich bezpośrednich przełożonych
bądź zgłaszają się sami.
n zapewnienie wstępnej selekcji kandydatów dla organizacji
liniowej
n Badanie jest poprzedzone ukonstytuowaniem sztabu
badawczego oraz wytypowaniem kandydatów do
badań .
n przekazanie organizacji liniowej dodatkowych obiektywnych
informacji
n zapewnienie końcowej selekcji osób w organizacji liniowej
n Zespół badawczy liczy 55-8 osób, oddelegowanych do
pracy na okres
3-6 miesięcy.
n dostarczenie informacji zwrotnych (feedback) kandydatom
n dostarczenie informacji zwrotnych przełożonym
n W skład zespołu wchodzą : kierownik zespołu ,osoby
oceniające oraz pracownik administracyjny.
n przekazanie doświadczenia szkoleniowego kadrze oceniającej
n przyczynienie się do zwrotu kosztów szkoleniowych
33
34
Organizacja AC
OCENIANE KRYTERIA :
n Osobami oceniającymi z zasady są kierownicy organizacyjni
n przywództwo
zajmujący stanowiska o dwa szczeble wyższe od stanowiska
na które dokonuje się rekrutacji.
n Organizacja i planowanie
n podejmowanie decyzji
n Wszyscy oceniający są poddani wcześniej intensywnemu
szkoleniu -2 - 3 tygodnie
n ustne i pisemne umiejętności
komunikowania się
n W procesie oceny na jednego kandydata przypada
1-4 oceniających.
n inicjatywa
n energiczność
n Czas trwania jednego cyklu badawczego
wynosi 11-6 dni.
n
n
n
35
Cykl obejmuje :
rozmowę wstępną
badanie kandydatów według wcześniej ustalonych
kryteriów
dyskusję i opracowanie raportów z badań
n zdolności analityczne
n odporność na stres
36
Testy sytuacyjne stosowane
w metodzie AC
OCENIANE KRYTERIA :
n KOSZYKKOSZYK-
jest stymulacją
najczęściej stosowaną.
n umiejętność delegowania
uprawnień
n elastyczność zachowania
Kandydat gra rolę decydenta
i otrzymuje pakiet
korespondencji , notatek ,
protokołów i innych materiałów
z zewnątrz instytucji - w celu
zajęcia stanowiska, wyrażenia
go w odpowiedni sposób
(list, notatka, itd.).
Następnie ma skierować te
materiały do odpowiednich
adresatów.
n kompetencje w zakresie
stosunków międzyludzkich
n oryginalność
n samokierowanie
n potencjał ogólny
37
38
Testy sytuacyjne stosowane
w metodzie AC
Testy sytuacyjne stosowane
w metodzie AC
n GRY KIEROWNICZEKIEROWNICZE- służą
n DYSKUSJA GRUPOWAGRUPOWA-polega na
obserwacji i badaniu zachowania
się kandydatów w zespołach
zadaniowych.
opracowaniu zadanego tematu
i powzięciu decyzji .
Zagadnienia mogą dotyczyć
funkcji personalnej
(dobór pracownika ,awans, itd.)
bądź problematyki
ekonomicznej.
W celu ożywienia i wzbogacenia
dyskusji poszczególni jej
uczestnicy otrzymują
niejednokrotnie zadanie obrony
określonego stanowiska.
39
40
Gry te wymagają od
uczestników rozwiązania
problemów o charakterze
zarówno kooperacyjnym
(współdziałania), jak też
konkurencyjnym.
Realizowane w warunkach
stresu psychologicznego stają
się narzędziem badania cech
przywódczych, zdolności
organizacyjnych, umiejętności
współdziałania.
Testy sytuacyjne stosowane
w metodzie AC
PROCES WPROWADZENIA POWINIEN
OBEJMOWAĆ OBSZARY DOSTOSOWAWCZE
n WYMIAR ORGANIZACYJNY –
przystosowanie się do treści i warunków pracy,
poznanie podstawowych procedur, zadań,
obowiązków, zależności służbowych, zasad
współpracy z innymi. wyposażenie w niezbędne
środki i narzędzia pracy, wyposażenie w niezbędne
informacje.
n Techniką bardzo pomocną w określeniu
komunikatywności kandydata, umiejętności
przekonywania i odporności na stres jest
USTNE WYSTĄPIENIE na określony temat.
n WYMIAR SPOŁECZNY –
poznanie środowiska pracy, współpracowników,
norm, zwyczajów, kultury, panujących zasad
współżycia, wprowadzenie nieformalne do
społeczności organizacyjnej.
n Innym rodzajem technik badawczych są
testy psychologiczne
(testy sprawności i głębi myślenia, testy osobowości i projekcyjne)
projekcyjne)
W wielu ośrodkach wykorzystuje się eseje
autobiograficzne i kwestionariusze biograficzne.
41
42
Rozwój pracowników
OPIS STANOWISKA PRACY
PROCES PODNOSZENIA
KWALIFIKACJI
W CELU ZWIĘKSZENIA
SPRAWNOŚCI DZIAŁAŃ.
w odniesieniu do kadry
menedżerskiej obejmuje on
kształtowanie kompetencji:
n Pisemny opis stanowiska uwzględniający
tytuł służbowy, obowiązki i zakres
odpowiedzialności związany z tym
stanowiskiem oraz jego usytuowanie
w schemacie organizacyjnym.
43
- specjalistycznych,
- konceptualnych,
- interpersonalnych
44
METODY: ON THE JOB:
METODY
DOSKONALENIA KADR
ZASTOSOSOWANIE
ZALETY
WADY
PRZYUCZENIE
DOKŁADNIE
ZDEFINIOWANA
DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANIE
Z PRAKTYKĄ
ŚCISŁE POWIĄZANIE ZE
STANOWISKIEM PRACY
INSTRUKCJE
SKOMPLIKOWANE
WIELOSTOPNIOWE
PRACE
POWIĄZANIE
Z PRAKTYKĄ,
DALEKO IDĄCE
SAMODZIELNE
PRACE
KOSZTOWNE:
KONIECZNE UWAŻNE
KRYTYCZNE
STUDIOWANIE
PRZYGOTOWANIE
DO OBJĘCIA
STANOWISKA
KIEROWNICZEGO
STOPNIOWE
WPROWADZANIE
PRZENOSZENIE TAKŻE
ZADAŃ PERYFERYJNYCH
ZADANIA NADAJĄCE
SIĘ DO
DELEGOWANIA
CAŁKOWITE
PRZEJĘCIE
ZADAŃ
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PRZENIESIENIA
NIEWPEŁNI
REPREZENTATYWNYCH
ZADAŃ
METODY
DOSKONALENIA
n INFORMACYJNO -
POKAZOWA
n SYMULACYJNA
ASYSTENTURA
n DOSKONALENIE
W DZIAŁANIU
ZASTĘPSTWO
45
46
METODY: OFF THE JOB
METODY: ON THE JOB:
METODY
DOSKONALENIA
NASTĘPSTWA
WIELOSTRONNE
KIEROWANIE
KOŁA JAKOŚCI
OŚRODEK
UCZENIA SIĘ
47
METODY
DOSKONALENIA
ZASTOSOWANIE
ZALETY
WADY
PRZYGOTOWANIE DO
OBJĘCIA
STANOWISKA
KIEROWNICZEGO
STOPNIOWE
WPROWADZANIE
KSIĄŻĘCA KORONA
PRZYGOTOWANIE DO
PRAKTYKI
KIEROWANIA
PRAKTYCYZM, BRAK
RUTYNY
TREŚĆ ZALEŻNA OD
PRZYPADKU, WĄSKI
KRĄG OSÓB
POLEPSZENIE
WŁAŚCIWEGO
PRZEBIEGU PRACY
INNOWACYJNOŚĆ,
ZAANGAŻOWANIE
POTRZEBA MOTYWACJI,
ŚCISŁY ZWIĄZEK Z
PRACĄ
DEFINIOWANIE
PROBLEMÓW I ICH
ROZWIĄZYWANIE
OBEJMUJE MIEJSCE
PRACY
ZASTOSOWANIE
ZALETY
WADY
WYKLAD
PRZEKAZANIE
INFORMACJI,
DEMONSTRACJE
SKONCENROWANI
E SYSTEMATYCZNE
PRZEKAZYWANIE
WIEDZY
PASYWNOŚĆ,
EWENTUALNE
TRUDNOŚCI Z
ZAPAMIĘTYWANIEM
ROZMOWA
NAUCZAJĄCA
OPRACOWANIE
MATERIAŁÓW W
POSTACI DIALOGU
AKTYWIZACJA
DOSTOSOWANA
DO SZKOLENIA
CZASOCHŁONNOŚĆ
STUDIA
PRZYPADKÓW
ANALIZA PROBLEMU
I JEGO
ROZWIĄZANIE NA
PRAKTYCZNYM
PRZYKŁADZIE
AKTYWIZUJE
ZWIĄZKI Z
PRAKTYKĄ
KOSZTOWNOŚĆ,
BRAK
PRZEJRZYSTOŚCI
ZWIĄZEK Z
PRAKTYKĄ,
AKTYWIZUJE,
NATYCHMIASTOWE
SPRZĘŻENIA
ZWROTNE
KOSZTOWNOŚĆ,
SYTUACJE, GRY WG.
SKONSRUOWANYCH
MODELI
GRY
PLANISTYCZNE
WYMAGA SILNEJ
PIELĘGNACJI
48
DYSPOZYCYJNE
SYTUACJE
PROBLEMOWE Z
SEKWENCYJNYM
ROZWIĄZANIEM
METODY
DOSKONALENIA
ODGRYWANIE
RÓL
NAUCZANIE
PROGRAMOWANE
ZASTOSOWANIE
AKTYWIZUJĄCE
POWIĄZANIE Z
ZACHOWANIEM I
POSTAWAMI
WYSOKIE
WYMAGANIA WOBEC
TRENERÓW,
CZASOCHŁONNOŚĆ
ZABEZPIECZENIE
WIEDZY
FAKTOGRAFICZNEJ
SZYBKIE UCZENIE
SIĘ, ŁATWOŚĆ
ZAPAMIĘTYWANIA
POWTARZANIA
BRAK DIALOGU,
KOSZTOWNE
WYPRODUKOWANIE
MATERIAŁÓW
MOŻLIWY
ROZWÓJ
OSOBOWOŚCI
NIEBEZPIUECZEŃST
WO WYRZĄDZENIA
SZKÓD W
OSOBOWOŚCI
ROZWIĄZYWANIE
NOWYCH
SYTUACJI
PRAKTYCZNYCH
DUŻE
PRZEDSIĘBIORSTWA
POWRACAJĄCE
PROBLEMY
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
DOSKONALENIE KADR
WADY
OBSZAR RÓL SPOŁ.
UMIEJĘTNOŚCI
SPOŁ.
OBSZAR RÓL SPOŁ.
UMIEJĘTNOŚCI
TRENING
DYNAMIKI GRUPY SPOŁ.
ACTION
LEARNING
ZALETY
49
n W PARKTYCE
DOSKONALENIA
ROZWINIĘTO DWIE
METODY :
•ROZWÓJ KIEROWNICZY
•ROZWÓJ ORGANIZACYJNY
50
ROZWÓJ ORGANIZACYJNY
ROZWÓJ KIEROWNICZY
DOTYCZY SZKOLENIA CAŁEJ ORGANIZACJI PO TO,
BY UDZIELAŁA POPARCIA ZMIENIONYM
W SZKOLENIACH IDYWIDUALNYM JEDNOSTKOM.
DOTYCZY INDYWIDUALNYCH ZMIAN
W LUDZIACH, ICH WIEDZY O PROCESACH
GRUPOWYCH, UCZUCIACH, POSTAWACH,
ZACHOWANIACH.
wykorzystuje się tu takie techniki jak:
n trening laboratoryjny,
n budowanie zespołu,
n zintegrowane technologie doskonalenia
organizacji, takie jak:
n siatka stylów kierowania oraz
n interwencje na podstawie modelu intergracyjno dyferencjalnego
51
wykorzystuje się tu wiele metod (form):
n od doskonalenia poprzez staże, rotacje,
planowanie karier do treningów
grupowych.
52
Kontrola i ocena
Ocena
Orzekanie o kimś według
przyjętych zasad, norm,
wartości…
Rodzaje:
n Kontrola wstępna – analiza zasobów
organizacji
n Kontrola równoległa – procedury feedfeed-back
n Kontrola końcowa – obserwacja i ocena
efektów finalnych.
Formy kontroli:
n Kontrola biurokratyczna
n Kontrola angażująca pracowników
53
Wyrażanie sądów
wartościujących na temat
pewnego stanu rzeczy, osoby
lub zdarzenia.
Funkcje:
n
n
n
Motywacyjna
Informacyjna
Kontrolna
54
PRZEMIESZCZENIA
n ODEJŚCIA
n AWANS
n DEGRADACJA
n PRZESUNIĘCIA
n OUTPLACEMENT
Dziękuję za
uwagę
55
56
Download