Metody pozyskiwania nowych pracowników przez firmy:

advertisement
SPOSOBY POZYSKIWANIA
PRACOWNIKÓW











prasa lokalna, krajowa, branżowa
praktyki i staże w firmach
targi i giełdy pracy
urzędy pracy
agencje zatrudnienia
biura karier
ogłoszenia w Biuletynie
Służby Cywilnej oraz
Biuletynach Informacji
Publicznej
Internet (portale z ofertami
pracy, grupy dyskusyjne)
sieć kontaktów i znajomych
konkursy
tablice ogłoszeń
METODY REKRUTACJI
STOSOWANE PRZEZ
PRACODAWCÓW
Analiza dokumentów
aplikacyjnych
Analiza informacji zawartych w CV,
liście
motywacyjnym,
formularzu
przygotowanym przez firmę, pod kątem
spełniania
określonych
wymagań
formalnych na dane stanowisko oraz
wyłonienia kandydatów do rozmów
kwalifikacyjnych lub dalszych etapów
rekrutacji.
Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kandydata z pracodawcą lub
z komisją powołaną przez pracodawcę,
mająca na celu zebranie informacji na
temat kandydata oraz ocenę jego
predyspozycji do wykonywania pracy.
Badanie referencji
Sprawdzanie informacji o kandydacie,
pochodzących
od
wcześniejszych
pracodawców, osób znaczących w życiu
zawodowym kandydata, zawierających
opinie o predyspozycjach zawodowych
kandydata, osiągnięciach, postawach
wobec
obowiązków
w
pracy,
współpracowników i przełożonych.
METODY REKRUTACJI STOSOWANE
PRZEZ PRACODAWCÓW
Metoda biograficzna
Analiza kwestionariusza zawierającego
dane biograficzne, dotyczące kandydata.
Metoda ta pozwala ocenić jak wybrane
zachowania, fakty z przeszłości zawodowej
kandydata do pracy mogą wpłynąć na
powodzenie
w określonych
sytuacjach zawodowych.
Analiza grafologiczna
Metoda ta polega na stworzeniu obrazu
psychologicznego kandydata do pracy
na podstawie próbek pisma oraz podpisu
(co najmniej 50 znaków).
Assessment Centre
Badanie cech i zachowań kandydata lub
grupy kandydatów, biorących udział
w
realizacji
określonego
zadania,
prowadzone przez zespół przeszkolonych
obserwatorów. Sposób realizacji tego
zadania oraz zachowanie w grupie (lub w
określonej
sytuacji)
są
podstawą
kompleksowej
oceny
kompetencji
kandydata.
Często
stosowana
przy
obsadzaniu stanowisk kierowniczych.
JEŻELI CHCESZ:
TESTY STOSOWANE W REKRUTACJI

Testy inteligencji
Testy sprawdzające zdolności logicznego
myślenia, analizy i syntezy, kojarzenia,
pamięci, zdolność operowania liczbami,
szybkości rozwiązywania problemów.
Testy osobowości i predyspozycji
psychicznych
Testy
badające
różne
wymiary
osobowości,
temperament,
zdolności
adaptacyjne,
zdolności
przywódcze,
umiejętności rozwiązywania konfliktów,
odporność na stres.

dowiedzieć więcej o metodach,
technikach rekrutacji i selekcji
uzyskać adresy:
- powiatowych urzędów pracy
- biur karier
- agencji zatrudnienia
zgłoś się do doradcy zawodowego
w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej w Białymstoku
od poniedziałku do piątku
w godz. 9:00-15:00
Jak do nas dojechać?
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W BIAŁYMSTOKU
CENTRUM INFORMACJI
I PLANOWANIA KARIERY
ZAWODOWEJ
UL. POGODNA 22
15-354 BIAŁYSTOK
TEL. 085 749-72-41
REKRUTACJA I SELEKCJA
PRACOWNIKÓW
Testy wiedzy (merytoryczne)
Testy
weryfikujące
wiadomości
i umiejętności niezbędne do wykonywania
określonej pracy. Często stosowane są
testy językowe (pisemne bądź ustne,
sprawdzające stopień znajomości języków
obcych), testy umiejętności praktycznych
(wykonanie
konkretnej
czynności
zawodowej).
Dojazd autobusami
linii 8, 11, 17, 23, 27
BIAŁYSTOK 2007
Download