Oferta współpracy Katedry Makroekonomii i Finansów z otoczeniem

advertisement
Propozycja tematów współpracy 2013
Oferta współpracy Katedry Makroekonomii i Finansów z otoczeniem:
przedsiębiorstwami oraz organizacjami, w tym użyteczności publicznej
1. Wykonanie ekspertyz i analiz z zakresu:
→ luki konkurencyjności przedsiębiorstwa,
→ luki kapitału społecznego regionu, szkół i samorządów i sposobów jej pokonywania,
→ analizy konkurencyjności regionu,
→ analizy strategicznej przedsiębiorstwa,
→ analizy finansowej przedsiębiorstwa,
→ badań czynników sukcesu przedsiębiorstwa,
→ badań czynników sukcesu klastra i metod zarządzania,
→ analizy marketingowej przedsiębiorstwa, organizacji samorządowych i niedochodowych,
→ analizy otoczenia marketingowego przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego,
→ analizy rynku zamówień publicznych,
→ przekształcenia i restrukturyzacja przedsiębiorstw w sprawozdaniach finansowych,
→ identyfikacja barier przedsiębiorstw we wzroście innowacyjności,
→ weryfikacja skuteczności polityki innowacyjnej regionu lubuskiego (metod, narzędzi
itp.),
→ określenie zdolności absorpcyjnej nowych technologii w regionie (na przykładzie
przedsiębiorstw),
→ opracowanie strategii konkurencji firm na rynku międzynarodowym internacjonalizacja przedsiębiorstwa,
→ określenie sposobów wzrostu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
2.Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń na terenie przedsiębiorstw i organizacji o
tematyce:
→ analiza sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań
finansowych,
→ ocena opłacalności inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych,
→ ocena pomocy publicznej dla inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych,
→ ocena wsparcia finansowego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
→ ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
→ projektowanie strategii marketingowej,
→ wykorzystanie instrumentów marketingowych w działalności podmiotów,
→ przygotowanie i realizacji badań marketingowych,
→ zwrotne fundusze stosowane w wymianie wspólnotowej w 2007- 2013 i 2014-2020,
→ problemy audytu w jednostkach samorządu terytorialnego,
→ strategie finansowe przedsiębiorstw wobec zmian na rynkach kapitałowych.
3.Przygotowanie diagnoz / opracowań takich jak:
→ biznes plan dla firmy / przedsiębiorstwa,
→ studium wykonalności inwestycji,
→ strategia marketingowa dla przedsiębiorstw, organizacji samorządowych i
niedochodowych,
→ analiza ekonomiczna projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków
unijnych,
→ opracowanie strategii finansowej w związku ze zmianami na rynkach finansowych,
→ spracowanie strategii rozwoju miasta, gminy, powiatu,
→ określenie stopnia i przyczyny konwergencji /dywergencji wewnętrznej
województwa lubuskiego,
→ zidentyfikowanie Lubuskiego obszaru Metropolitalnego dla inteligentnego
rozwoju regionu,
→ opracowanie założeń do strategii regionalnego rozwoju grupy kapitałowej
firm określonej branży lub międzybranżowej,
→ zweryfikowanie istniejących strategii regionalnych dot. np. polityki społecznej, polityki
innowacyjnej czy zrównoważonego rozwoju w kontekście nowych sił rozwojowych i
zarządzania zmianą,
→ diagnoza współpracy podmiotów w modelu trip-helix w regionie,
→ diagnoza udziału podmiotów w rozwoju PPPS (partnerstwa publiczno- prywatnego i
społecznego),
→ zbadanie pozycji strategicznej firmy i źródeł utrzymania trwałej przewagi
konkurencyjnej,
→ identyfikacja warunków zorganizowania różnych typów klastrów o
charakterze regionalnym i międzyregionalnym,
4.Przeprowadzenie badań, opracowanie strategii, uczestnictwo i pomoc w
przygotowaniu projektów z zakresu:
→ społecznej orientacji biznesu,
→ modeli konsolidacji dystrybucyjnej podmiotów np. w sektorze mleczarskim, mięsnym,
zielarskim itp.,
→ aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych – model i wzorzec wzrostu,
→ badań marketingowych dla przedsiębiorstw, jednostek administracyjnych i innych
organizacji,
→ analiz lokalnego rynku pracy, w tym sytuacji bezrobotnych,
→ opracowania strategii rozwoju miasta/gminy/powiatu,
→ analiz aktywności zawodowej ludności,
→ badań efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
→ analiz konkurencyjności regionu,
→ wykorzystania instrumentów marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
jednostką administracyjną i innymi organizacjami,
→ zachowań konsumentów na rynku (np. wobec innowacji),
→ analiza rynku dla potrzeb przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji,
→ analiza wielkości i struktury popytu na pracę w regionie, opracowanie strategii
zatrudnienia dla konkretnego podmiotu,
→ opracowanie strategii podatkowej dla poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa i
usprawnienia procesu zarządzania przedsiębiorstwem istotnego w zdobywaniu przewagi
konkurencyjnej,
→ analiza kooperencji przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie kompatybilności
czynników materialnych i niematerialnych,
→ badanie jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwach, branżach i innych
jednostkach organizacyjnych,
5.Usługi doradcze
→ opracowania eksperckie w zakresie funkcjonowania polskiego rynku usług
medycznych (m. in. czynniki determinujące, perspektywy rozwoju),
→ usługi doradcze w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dot.
zarówno wykonawców, składających swoje oferty w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego, jak również zamawiających),
→ wdrażanie systemu kontroli zarządczej w JSFP,
→ audyt wewnętrzny w JSFP,
→ zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem gospodarczym i prawem
korporacyjnym,
→ wykorzystanie narzędzi mikroekonometri, które służą do analizy danych
finansowych pojedynczego przedsiębiorstwa,
→ pozyskiwanie środków na rozwój firmy ze źródeł zewnętrznych,
→ optymalizacja obciążeń podatkowych MSP, pozwalającą na obniżenie obciążeń
podatkowych firmy i poprawę jej wyniku finansowego,
→ badanie efektywności realizacji usług świadczonych np. przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Download