SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Marketing w zarządzaniu firmą 2

advertisement
SYLABUS
1.Nazwa przedmiotu
Marketing w zarządzaniu firmą
2.Nazwa jednostki prowadzącej
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
przedmiot
3.Kod przedmiotu
E/I/EP/C-1.4b
4.Studia
Kierunek studiów/specjalność
Poziom kształcenia
Forma studiów
Ekonomia/ekonomia
Studia pierwszego stopnia Studia stacjonarne/
przedsiębiorstwa
niestacjonarne
5.Rodzaj przedmiotu
Specjalistyczny do wyboru
6.Rok i semestr studiów
III/5
Dr Grzegorz Hajduk
7.Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Dr Grzegorz Hajduk
8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej
Dr Tomasz Hermaniuk
(osób prowadzących) zajęcia
z przedmiotu
9.Cele zajęć z przedmiotu
Celem zajęć jest przybliżenie problematyki marketingu przedsiębiorstw i zasad jego stosowania w
gospodarce rynkowej. W trakcie realizacji przedmiotu studenci zapoznają się z zasadami
planowania i stosowania marketingu w procesie oddziaływania na rynek.
podstawy marketingu, podstawy zarządzania
10.Wymagania wstępne
11.Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia
Wiedza:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
W1
Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i związane z
funkcjonowaniem rynku.
W2
Identyfikuje wzajemne relacje pomiędzy organizacjami gospodarczymi
i rozumie zasady ich kształtowania przy wykorzystaniu działań
marketingowych.
W3
Opisuje funkcjonowanie rynku oraz mechanizmy wpływu na
zachowanie się podmiotów rynkowej wymiany.
Umiejętności:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W01
K_W05
K_W07
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
U1
Analizuje zjawiska i procesy gospodarcze i potrafi określać wynikające
z nich uwarunkowania dla określania oraz realizacji celów
marketingowych.
Potrafi dobierać narzędzia badawcze służące określeniu potrzeb
konsumentów jak również metody i narzędzia oceny skuteczności
działań marketingowych.
Ma umiejętność prezentowania w formie pisemnej oraz ustnej
wniosków z analizy uwarunkowań działalności marketingowej
podmiotów gospodarczych.
K_U01
U2
U3
K_U03
K_U12
Kompetencje społeczne:
Nr efektu
kształcenia
K1
K2
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role.
Przejawia postawy zaangażowania w rozwiązywanie
problemowych dotyczących funkcjonowania rynków.
K_K01
K_K03
K_K05
zadań
12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji
Wykład – 15 godz.-9 godz.
Cwiczenia – 30 godz./18 godz.
13.Treści programowe
A. Problematyka wykładów
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj.
Ewolucja i kierunki rozwoju marketingu.
Strategiczne planowanie marketingowe.
Postawy, zachowani, lojalność nabywców.
Zarządzanie marką.
Marketingowe zarządzanie produktem.
Zintegrowana Komunikacja Marketingowa.
E-marketing.
Suma godzin
B. Problematyka ćwiczeń
Treści merytoryczne
2
2
2
2
2
2
3
15
1
1
1
1
1
1
1
9
Liczba godz.
stacj.
Strategiczne planowanie marketingowe
- proces planowania
- plan strategiczny a plan marketingowy
- definicja i znaczenie strategii marketingowej.
Źródła informacji marketingowych w przedsiębiorstwie
Wybrane narzędzia analizy strategicznej w zarządzaniu marketingiem.
Marketingowe zarządzanie produktem:
- zarządzanie wartością produktu - strategie;
- działania związane z produktem;
- wprowadzanie nowych produktów na rynek;
Opracowanie marketingowej koncepcji nowego produktu.
Branding, rebranding.
Wybór kierunku polityki cenowej
Marketingowe oddziaływanie ceną
Wybór kanału dystrybucji.
Nowoczesne narzędzia w zarządzaniu dystrybucją.
Instrumenty i działania stosowane w komunikacji marketingowej
- klasyfikacja form komunikacji;
- bezpośrednie i interpersonalne formy komunikacji marketingowej;
- masowe formy komunikacji marketingowej;
- internetowe, mobilne i nietypowe formy komunikacji marketingowej.
Zarządzanie wizerunkiem firmy – metody i narzędzia:
- public relations
- publicity
- CSR
Skuteczność i efektywność marketingu – metody pomiaru
Zastosowanie wskaźników marketingowych.
Suma godzin
niest.
niest.
4
2
2
2
4
2
2
2
1
2
2
1
2
2
4
2
4
2
2
2
30
1
1
18
14.Metody dydaktyczne
15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia
Wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, rozwiązywanie
zadań, analizę studium przypadku, pracę w zespołach.
Zaliczenie ćwiczeń - pozytywna ocena z pracy pisemnej w
formie testu, pozytywne oceny z zadań postawionych do
rozwiązania w trakcie ćwiczeń.
Zaliczenie przedmiotu - Egzamin pisemny – test
wielokrotnego wyboru rozszerzony o część opisową.
16.Metody i kryteria oceny
Efekt kształcenia
Forma realizacji zajęć
wykład
ćwiczenia
wykład
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
ćwiczenia
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
egzamin pisemny
ocena wykonania zadań, test wielokrotnego wyboru
ocena wykonania zadań, test wielokrotnego wyboru, egzamin
pisemny
ocena wykonania zadań,
U1
ocena wykonania zadań,
U2
ocena wykonania zadań, ocena przeprowadzonej prezentacji
U3
ocena wykonania zadań,
K1
ocena wykonania zadań, ocena nabytych kompetencji w
K2
trakcie dyskusji
17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów
w godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
wykład
15
9
ćwiczenia
30
18
przygotowanie do ćwiczeń
5
13
udział w konsultacjach
3
3
przygotowanie do egzaminu
10
15
przygotowanie do zaliczenia materiału z ćwiczeń
10
15
udział w egzaminie
2
2
SUMA GODZIN
75
75
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim
50
32
kontakcie z nauczycielem
polski
18.Język wykładowy
19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
20.Literatura
Literatura podstawowa:
1.
Kotler Ph. Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
2.
Pomykalski A. Zarządzanie i planowanie marketingowe. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca:
1.
Mruk H. Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2012.
2.
Kozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
3.
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE
Warszawa 2008.
4.
Wiktor J. W. Komunikacja marketingowa PWN, Warszawa 2013.
Podpis koordynatora przedmiotu
W1
W2
W3
Podpis kierownika jednostki
Download