Dyscyplina naukowa: ekonomia Nazwa przedmiotu: MARKETING

advertisement
Dyscyplina naukowa: ekonomia
Nazwa przedmiotu: MARKETING
Cel i ogólna problematyka zajęć:
Zaznajomienie studentów z orientacją rynkową w działalności przedsiębiorstw i instytucji
sektora publicznego, znaczeniem, charakterystyką i zastosowaniem instrumentów
marketingowych, uzyskanie umiejętności interpretowania instrumentów marketingowych
spotykanych w praktyce.
Treści programowe:
1. Pojęcie i znaczenie marketingu dla przedsiębiorstw, konsumentów i gospodarki
narodowej
2. Uwarunkowania działań marketingowych: zewnętrzne, wewnętrzne, panujące w Unii
Europejskiej, globalne.
3. Zachowania nabywców – czynniki psychologiczne, ekonomiczne, kulturowe. Proces
zakupu nabywców indywidualnych i instytucjonalnych – etapy i role w procesie
zakupu. Zarządzanie zadowoleniem konsumentów.
4. Badania rynku – system informacji marketingowej, przedmiot i obszar badań, metody
badań, etapy badań i prezentacja wyników.
5. Segmentacja rynku – istota i kryteria segmentacji, przykłady segmentacji.
6. Produkt – pojęcie produktów i ich klasyfikacja. Cykl życia produktu. Koncepcja
portfela produktów. Pozycjonowanie oferty.
7. Strategie w obszarze oferty produktowej przedsiębiorstwa. Marka, nazwa i
opakowanie. Kreacja nowych produktów i ich wprowadzanie na rynek.
8. Cena – cele i uwarunkowania decyzji cenowych, charakterystyka wybranych strategii
w obszarze cen, realizacja polityki cen w praktyce (przykłady).
9. Promocja – funkcje, cele i uwarunkowania promocji jako formy komunikacji z
klientami. System identyfikacji firmy i produktów. Reklama – podstawowe formy i
instrumenty – charakterystyka i przykłady.
10. Promocja - sprzedaż osobista, public relations, publicity, sponsoring, mecenat,
marketing bezpośredni i wielopoziomowy. Promocja w Internecie.
11. Dystrybucja – podstawowe systemy sprzedaży. Kanały dystrybucji – charakterystyka i
przykłady. Fizyczna dystrybucja i jej zasady. Dystrybucja a przewaga konkurencyjna.
Dystrybucja przy użyciu IT.
12. Zarządzanie marketingiem – wybór strategii rozwoju firmy i jej produktów, marketing
w biznesplanie, organizacja działalności marketingowej w przedsiębiorstwie,
planowanie, motywacja i kontrola w marketingu.
13. Marketing dóbr produkcyjnych (zaopatrzeniowych) – specyfika odbiorców i
dostawców w działalności nakierowanej na odbiorcę instytucjonalnego.
Charakterystyka instrumentów marketingowych: produkt, cena, promocja, dystrybucja
przy promowaniu i dystrybucji dóbr zaopatrzeniowych.
14. Marketing dóbr publicznych – specyfika i przykłady. Instrumenty marketingowe w
sektorze publicznym – charakterystyka i przykłady.
15. Przykłady strategii marketingowych – prezentacje
Forma zajęć: wykład lub ćwiczenia, 30 g.
Forma zaliczenia: dwa testy z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, na ćwiczeniach
dodatkowo prezentacja na wybrany temat.
Literatura podstawowa:
1. P. Kotler, G. Armstrong, Marketing. Wprowadzenie, Wolter Kluwers Polska sp. zo.o.,
Warszawa 2012
2. E. Jendrzejczak, A. Tomczak, Podstawy marketingu dla inżynierów, Oficyna
Wydawnicza PW, Warszawa 2002
3. P. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne sp.z.o., Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
1. T. Wojciechowski, Marketing dóbr produkcyjnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i
Marketingu w Warszawie, 2000
2. P. Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005
Inne materiały: materiały firmowe i z mediów
___________________________________________________________________________
Download