Marketing - test

advertisement
Proszę nie sugerować się odpowiedziami.
1. Cykl życia produktu modnego
charakteryzuje się brakiem fazy:
nasycenia
2. Negocjacje handlowe to instrument
strategii: dystrybucji.
3. Marchandising to marketing
handlowy.
4. Postawa skorygowana o ograniczenia
ekonomiczne, techniczne i społeczne
nazywa się inhibitorem.
5. Cykl życia modelu produktu na rynku
jest: równy cyklowi życia produktu na
rynku.
6. Instrument promocji oddziałujący
bezpośrednio na konsumenta to:
reklama.
7. Domy dyskontowe to: wielkie hale
sprzedażne poza centrum miasta
otoczone parkingami, w których ceny
są niższe niż w supermarketach, a
warunkiem zakupu jest nabycie
większej ilości towaru jednorazowo.
8. Najważniejsze znaczenie przy
kształtowaniu strategii marketingowej
mają decyzje związane z:
wprowadzeniem nowego produktu.
9. Do strumieni przepływających w
kanale rynku w obu kierunkach zalicza
się: informację rynkową.
10.Za twórców pierwszej definicji
marketingu uważa się uczonych:
Butlera i Shawa.
11.Podstawą kształtowania strategii
marketingowych są zjawiska:
zewnętrzne w stosunku do firmy.
12.Macierz BCG przedstawia w jaki
sposób mają się do siebie: udział w
rynku, wzrost rynku oraz przepływ
gotówki.
13.Najważniejszą funkcją opakowania
jest: ochrona.
14.Promocja uzupełniająca polega na
krótkotrwałych działaniach
popierających sprzedaż lub zakup
określonego produktu lub usługi.
15.Strategia agregacyjna opiera się na
standaryzacji i masowości produkcji
oraz unifikacji form i metod
sprzedaży.
16.Przesłanką do formułowania celów
marketingowych firmy jest: popyt.
17.Zachowanie nabywcy na rynku
ukierunkowują :postawy.
18.Funkcje dodatkowe produktu
decydują o: estetyce produktu.
19.Tradycyjny podział instytucjonalny
rynku:
20.Strategia budowania odnosi się do:
gwiazd i trudnych dzieci.
21.Podmiotowym punktem wyjścia w
strategii marketingowej jest:
konsument.
22.Marketing współczesny to inaczej:
marketing dynamiczny.
23.Marketing - mix jest to: kompozycja
elementów marketingu użytych
równocześnie w celu oddziaływania na
rynek.
24.konsumeryzm to ruch społeczny
mający na celu ochronę interesów
konsumenta.
25.Znak towarowy łączy w sobie pojęcia:
nazwa handlowa i marka handlowa.
26.Wg definicji Amerykańskiego
Stowarzyszenia Marketingu z 1941
roku marketing to: działalność
gospodarcza koncentrująca się na
przepływie towarów i usług od
producenta do konsumenta lub
użytkownika.
27.Demarketing to działania względem
otoczenia rynkowego realizowane w
sytuacji niezaspokojenia efektywnego
popytu, a zmierzające do obniżenia
popytu najczęściej przy
równoczesnym pobudzaniu podaży.
28.Najbardziej wymownym i naturalnym
czynnikiem komunikacji niewerbalnej
jest: spojrzenie.
29.Strategia selektywnej penetracji
rynku polega na: strategii względnie
wysokiej ceny na nowy produkt, przy
równocześnie niskich nakładach na
promocję.
30.Perymetr jest to przyrząd do badania:
kąta widzenia ogłoszenia prasowego.
31.Czynności (działania) wchodzące w
zakres marketingu zależą od: funkcji
marketingu.
32.Podstawową funkcją znaku
towarowego jest: wskazanie na
pochodzenie towaru
33.Marketing współczesny koncentruje
uwagę na: potrzebach nabywcy
34.Strategia marketingowa to: sposób
przygotowania i prowadzenia działań
zmierzających do realizacji celów
marketingowych przy uwzględnieniu
warunków otoczenia
35.Początki marketingu związane są z:
pierwsze lata XX w.
36.Wyposażenie produktu to:
opakowanie i oznakowanie produktu
37.Uwaga jest to: skupienie świadomości
na określonych przedmiotach
38.Efekt skali wykożystuje
przedsiębiorstwo stosujące: marketing
zróżnicowany
39.Dystrybucja selektywna to:
doprowadzenie towarów do
konsumenta przez ograniczoną liczbę
pośredników
40.Rdzeń produktu to: produktk wraz ze
wszystkimi usługami
Download