1 - Ekonomicznie.pl

advertisement
1.Cykl życia produktu modnego
charakteryzuje się brakiem fazy
NASYCENIA 2.Negocjacje handloweto
instrument strategii DYSTRYBUCJI
3.Marchandising to MARKETING
HANDLOWY 4.Postawa skorygowana o
ograniczenia ekonomiczne tech i spol to
INHIBITOREM 5.Cykl życia modelu
produktu na rynku jest RÓWNY CYLKOWI
ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU
6.Instrument promocji oddziałujący
bezpośrednio na konsumenta to REKLAMA
7.Domy dyskontowe to: WIELKIE HALE
SPRZEDAŻNE POZA CENTRUM
MIASTA OTOCZONE PARKINGAMI W
KTÓRYCH CENY SĄ NIŻSZE NIŻ W
SUPERMARKETACH A WARUNKIEM
ZAKUPU JEST NABYCIE WIĘKSZEJ
ILOŚCI TOWARU JEDNORAZOWO
8.Najważniejsze znaczenia przy
kształtowaniu strategii marketingowej mają
decyzje związane z WPROWADZANIEM
NOWEGO PRODUKTU 9.Do strumieni
przepływających w kanale rynku w obu
kierunkach zalicza się INFORMACJĘ
RYNKOWĄ 10.Za twórców definicji
marketingu uważa się BUTLER i SHAWA
11.Podstawą kształowania strategii mark są
zjawiska ZEW W STOSUNKU DO FIRMY
12.Macierz BCG przedstawia w jaki sposób
mają się do siebie UDZIAŁ RYNKU
WZROST RYNKU PRZEPŁYW
GOTÓWKI 13.Najważniejszą funkcją
opakowania jest OCHRONA 14Promocja
uzupełniająca polega na
KRÓTKOTRWAŁYCH DZIAŁANIACH
POPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ LUB
ZAKUP OKREŚLONEGO PRODUKTU
LUB USŁUGI 15.Strategiaagregacyjna
opiera się na STANDARYZACJI I
MASOWOŚCI PRODUKCJI ORAZ
UNIFIKACJI FORM I METOD
SPRZEDAZY 16. Przesłanką do
formułowania celów marketingowych firmy
jest POPYT 17. Zachowanie nabywcy na
rynku ukierunkowują POSTAWY
18.Funkcje dodakowe produktu decydują
o:ESTETYCE PRODUKTU 19.Tradycyjny
podział instytucjonalny rynku:20.Strategia
budowania odnosi się do GWIAZD I
TRUDNYCH DZIECI 21.Podmiotowym
punktem wyjścia w strategii marketingowe
jest KONSUMENT 22.Marketing
współczesny to inaczej M DYNAMICZNY
23.Marketing Mix to KOMPOZYCJA
ELEMENTÓW MARKETINGU
UŻYTYCH RÓWNOCZEŚNIE W CELU
ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK 24.
konsumeryzm to RUCH SPOŁECZNY
MAJĄCY NA CELU OCHRONĘ
INTERESÓW KONSUMENTA 25. Znak
towarowy łączy w sobie pojęcia:NAZWA
HAND I MARKA HANDLOWA 26. Wg
definicji Amer Stow Mark z 1941r marketin
to: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
KONCETRUJĄCA SIĘ NA PRZEPŁYWIE
TOWARÓW I USŁUG OD PRODUCENTA
DO KONSUMENTA LUB
UŻYTKOWNIKA 27. Demarketing to
DZIAŁANIA WZGLĘDEM OTOCZENIA
RYNKOWEGO REALIZOWANE W
SYTUACJI RYNKOWEJ REALIZOWANE
W SYTUACJI NIEZASPOKOJENIA
EFEKTYWNEGO POPYTU A
ZMIERZAJĄCE DO ONIŻENIA POPYTU
NAJCZĘŚCIEJ PRZY RÓWNOCZESNYM
POBUDZANIU PODAŻY 28. Najbardziej
wymownym i naturalnym czynnikiem
komunikacji niewerbalnej jest SPOJRZENIe
29. Strategia selektywna penetracji rynku
polega na STRATEGII WZGLĘDNIE
WYSOKIEJ CENY NA NOWY PRODUKT
PRZY RÓWNOCZEŚNIE NISKICH
NAKŁADACH NA PROMOCJĘ
30.Perymetr jest to przyrząd do badania
KĄTA WIDZENIA OGŁOSZENIA
PRASOWEGO 31.Czynności działania
wchodzące w zakres marketingu zależą
od:FUNKCJI MARKETINGU
32.Podstawową funkcją znaku towarowego
jest WSKAZANIE NA POCHODZENIE
TOWARU 33.Marketing współczesny
koncentruje uwagę na potrzebach nabywcy
34. Strategia marketingowa to SPOSÓB
PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA
DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO
REALIZACJI CELÓW
MARKETINGOWYCH PRZY
UWZGLĘDNIENIU WARUNKÓW
OTOCZENIA 35. Początki marketingu
związane są z PIERWSZE LATA XX w. 36.
wyposażenie produktu to OPAKOWANIE I
OZNAKOWANIE PRODUKTU 37. Uwaga
jest to SKUPIENIE ŚWIADOMOŚCI NA
OKREŚLONYCH PRZEDMIOTACH 38.
Efekt skali wykożystuje przedsiębiorstwo
stosujące MARKE ZRÓŻNICOWANY 39.
Dystrybucja selektywna to:
DOPROWADZENIE TOWARÓW DO
KONSUMENTA PRZEZ OGRANICZONĄ
LICZBĘ POŚREDNIKÓW 40. Rdzeń
produktu to PRODUKT WRAZ ZE
WSZYSTKIMI USŁUGAMI
1. Gdy kierownictw dązy do poprawienia
wyników finas a działanie to reklama
dodatkowa dytrybucja prowizyjne
wynagrodzenie w dziale zbytu to orientacja
SPRZEDAŻOWA 2.Makrootoczeniem firmy
nie jest KONKURENCJA 3. Grupą cech o
charakt społecznym jest
PRZYNALEŻNOŚĆ DO TZW GRUPY
ODNIESIENIA 4.W „czrnej skrzynce”
postępowania konsumenta rozpatrywane są
CECHY CHARAKT KUPUJĄCEGO
5.Reguły leksykograficzne określają sposób
postępowania konsumenta polegający na
WYBORZE PRZE KONSUMENTÓW
NAJWAŻNIEJSZEJ DLA NICH CECHY
PRODUKTU A NASTĘPNIE WYBORZE
TAKIEGO PRODUKTU KTÓRY SPEŁNIA
NAJWYŻSZEE OCZEKIWANIA Z
PUNKTU WIDZENIA TEJ CECHY 6.
Instrumentem wali konkurencyjnej w
strategii poborcy MYTA jest UNIKALNY
PATENT PRODUKTU 7. Kryterium
segmentacji do kryteriów ekonomicznych nie
jest STADIUM ŻYCIA RODZINY
8.Produkty określane w metodzie BCG jako
„trudne dzieci” (pytania) cechuje WYSOKA
DYNAMIKA SPRZEDAŻYI NISKI
UDZIAŁ W RYNKU 9. Popyt w stadium
dojrzałości przy założeniu klasycznego cyklu
życia produktu MA CHARAKTER
SZTYWNY 10. Grupa konsumentów która
akceptuje nowy produkt pod wpływem
innych konsumentów toBIERNI 11. Gdy
zaczął padać desz i kupiłeś parasol to:JEST
TO DOBRO NABYWANE PO WPŁYWEM
NAGŁEJ POTRZEBY 12.Funkcja zanku
towarowego oznaczająa że włściciel znaku
zobowiązuje się do utrzymania jakości
produktu na określonym poziomie to funkcja
GWARANCYJNA 13. Metoda portfolio jest
przydatna w ustalaniu strategii PRODUKTU
14. Gdy popyt jst nieelastyczny cenowo
zastosowanie strategii cenowej
SKINMINING jest dużym błędem 15. W
strategii cenowej SKINMING wykorzystuje
się CENĘ PRESTIŻOWĄ 16.klienci
restauracji oczekując czystych stolików
nakryć świeżej żywności są na poziomie
RDZENIA PRODUKTU 17. Wzrastające
tempo sprzedaży najwyż poziom zysków z
tendecją do spadku, budowa dużej sieci
zbytu są to typowe charakterystyki dla
produktu znajdującego się w fazie: NIE
WPROWADZANIA WZROSTU
DOJRZAŁOŚCI SPADKU ŻADNA Z
TYCH 18.Opakowanie jest środkiem
SPĘŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE
POWYŻSZE FUNKCJE TJ
ZABEZPIECZENIE REKAMA
RACJONALIZUJĄCCYM ORGANIZACJĘ
ZAKUPU I SPRZEDAŻY 19.Zmniejszenia
ceny produktu z powodu gorszej jakości i
zachęcenie do zakupu poza sezonem to
BONIFIKATA 20. Dystrybucja intensywna
występuje w6wczas gdy na danym terenie
produkt sprzedawany jest: W
MAKSYMALNEJ LICZBIE PUNKTÓW
SPRZEDAŻY 21. W przypadku spredaży
lodówek pralek mebli samohodów średniej
klasy najlepszym rozw jest dystrybucja
SELEKTYWNA 22. Rolę pośredników w
kanale dystrybucji mogą spełniać
HURTOWNICY AGENCI HANDLOWI
FIRMY TRANSPORTOWE BANKI JEŚLI
PTRAFIĄ ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE
FUNKCJONOWANIE CAŁEGO
KANAŁU23. Pośrednicy nie wykonują
WYTWARZANIA PRODUKTÓW I
USŁUG 24. strategia push nie powinna być
stosowana Biżuteria 25. Promocja obejmuje
następujące formy SPRZEDAŻ OSOBISTĄ
REKLAMOWĄ PUBLIC RELATIVE 26.
Sprzedaż osobista UMOŻLIWIA
NAWIĄZYWANIE BEZPOŚREDNICH
KONTAKTÓW MIĘDZY
SPRZEDAJĄCYMI I POTENCJANYMI
NABYWCAMI 27. Zestaw środków
materialnych powiększających atrakcyjność
sprzedaży danego produktu to PROMOCJA
SORZEDAŻY 28. Propaganda gospodarcza
(publicity) to FORMA RÓŻNIĄCA SIĘ OD
REKLAMY TYM,ŻE
PRZEDSIĘBIORSTWO KORZYSTAJĄC Z
NIEJ NIE UISZCZA Z TEGO TYT OPŁAT
29. Reklama wydawnicza obejmuje między
innymi BROSZURY KATALOGI
KALENDARZE I INE FORMY
PUBLIKACJI ZWARTEJ 30.Przy sprzedaży
towarów codziennego użytku wskazana jest
dystrybucja EKSTENSYWAN
(INTENSYWNA)
RYNEK to ogół stosunków
wymiennych pomiędzy sprzedającymioferującymi towary i usługi,
reprezentującymi podaż-a kupującymi
zgłaszającymi zapotrzebowanie na
określone towary i usługi poparte
odpowiednimi środkami płatniczymi i
reprezentującymi popyt ELEMENTY
RYNKU podmioty i przedmioty
rynkowe stosunki wzajemne między
pod i przed ryn. FUNKCJE
MARKETINGU gromadzenie
informacji rynkowejKlasyczne funkcje
w dziedzinie obrotu towarowego zw z
obsługą procesów kupna-sprzedaży
Funkcje w dziedzinie zarządzania F
typu społecznego F typu naukowego
polegające na tworzeniu na bazie
praktyki teorii”średniego zasięgu”
MARKETING to proces w ramach
którego struktura popytu na dobra i
usługi jest rozszerzana i zaspokajana
przez innowacje promocję sprzedaż i
wymianę dóbr i usług . To działalność
która poprzez proces wymiany zmierza
do zaspokojenia potrezb i zyczeń
konsumenta STRATEGIA
MARKETINGOWA stanowi zestaw
działań przy pomocy których
przedsiębiorstwo osiąga swoje cele
rynkowe (zdobucie nowwych rynków
ulokowanie na rynku odpo towarów z
zysku) ORIENTACJA
PRODUKCYJNA przysp rozwoju gosp
nowe odkrycia produkcja masowa
rynek sprzdawcy jak wytwarzać dużo i
tanio wyrób dostępny szerokiemu
gronu OR SPRZEDAWŻOWA
zaostrzona konkurencja rozwój syst
masowej dystrybucji wyrobów
intensywny zbyt OR
MARKETINGOWA pojawienie się
rynku konsumenta silny wzrost
produkcji kształtowanie struktury
potrzeb kons szybki rozwój technik
rynki globalne wzrost wydatków na
badania kreowanie nowych potrzeb M
STRATEGICZNY opracowanie
długotrwałych konceocji przstosowania
się do zmian zdolność firmy do
identyfikowania szans i zagrożeń
strategiczne planowanie MARKETING
MIX to kombinacja poszczególnych
elem marketingu, które stanowią
podstawę każdej strategii
marketingowej ELEM M MIX Produkt
cena dystrybucja promocja Są i 7 elem
kompozycje + personel otoczenie
materialne proces świadczenia usług
ZASADY POSTEPOWANI MARK
Kluczowa pozycja konsumenta i jego
potzreby Potencjał rynku a nie siły
produkcyjne są obserwacją
przedsiębiorstw Badania marketingowe
Programowe procesy innowacji
systemowe podejście do problemów
rynku Wypracowanie zintegrowanych
systemów działania DECYZJE
RYNKOWE dot 2 grup zmiennych Z
KONTROLOWANE zależne od
decydenta to narzędzia oddziaływania
przedsiębiorstwa na rynek Z NIE
KONTROL wyróżnia się tu
zachowania rynkowe nabywców
postawy konsumentówBADANIA
RYNKOWE rozpoznanie mechanizmu
rynkowego struktury stanu i rozwoju
jego elementów w celu stworzenia
przesłanek do podekmowania trafnych
i efektywnych decyzji B
MARKETINGOWE systematyczne
projektowanie zbierania analizowania i
interpretacja danych zw z sytuacją
przedsiębiorstwa w celu podjęcia
najbardziej trafnych i operatywnych
decyzji rynkowych ŹRÓDŁA
INFORMACJI WTÓRNE-literatura
dokumentacja GUS Roczniki
statystyczne PIERWOTNE od
personelu fachowego od konsumentów
CHARAKTER INFORMACI
WYCZERPUJĄCE dane dot sprzedaży
zapasów cen struktura ludności płci
gosp domowych
NIEWYCZERPUJĄC badania
budżetów rodzinnych ankiety wywiady
test ANKIETA szeroki zakres
podstawa do analiz należy unikać pytń
zbyt ogólnikowych bez pyatń
intymnych wstydliwych pytania
bezpośrednio zw z problemem
EKSPERYMENT zw przyczynowoskutkowy zmiana jednego z warynków
WYWIAD rozmowa w celu uzyskania
określonego zestawu if oparty na
procesie wzajemnego kominikowani
się wiele rodzaju wywiadu głębinowy
zogniskowy OBSERWACJA
niezauważalne zamierzone
systematyczne postrzegani obiktów w
ich naturalnych warunkach bezpośredni
pośrednia jawan ukryta trudność
zapewnienia reprezentatywność duża
liczba obserwatorów bral inf o faktach
subiektywnych TESTY technika
projekcyjna testy skojarzeń słownych
tematyczne uzupełnień zdań większy
stopień obiektywnych wyników
konkretywność INFORMACJA
MARKETINGOWA wszelka inf
wykorzystywana w procesie
marketingowego zarz firmą
przynosząca wiedzę która pozwala
redukować niepewność decyzji
związabych z realizacją marketingu
strategicznego i operacyjnego
SEGMENTACJA podział danego
rynku wg określonych kryteriów na
względnie jednorodne grupy
konsumentów różniące się między sobą
reakcjami na dany produkt
PRODUKT to dobro materialne lyb
usługa zdolne do zaspokojenia potrzeb
ludzkich to cokolwiek co może znaleźć
się na rynku zyskać uwagę zostać
nabyte dzielimy je na Dobra fizsamochód usługi-kredyt na zaup auta
osoby-Hołowczuc miejsca-Kraków
Organizacje-Business Center Club
Idee-bezpieczna jazda CZYNNIKI
HAMUJĄCE ROZWÓJ NOWEGO
PRODUKTU deficyt pomysłów na
nowy produkt rozproszenie rynku
ograniczenia administracyjne i społ
brak kapitału szybki czas rozwoju
POZYCJE KONKURENCYJNE
FIRM NA RYNKU DOMINUJĄCA
kontroluje zachowanie innych
konkurentów SILNA działa niezależnie
ŚREDNIA działa sprawnie ale ma małę
szanse na popr syty SŁABA działa
niezadawalająco NIEKORZYSTNA
działa beznadziejnie nie ma żadbych
możliwości na poprawę
WPROWADZENIE NOWEGO
PRODUKTU NA RYNEK Proces
akceptacji faza uświadomienia
zainteresowania ewaluacji próby
akceptacji ASORTYMENT
PRODUKTÓW zbiór wszystkich linii
produktu i konkretnych wyrobów
oferowabych nabywcom przez
producentów USŁUGA to dowolne
działanie jakie jedna strona może
zaoferować jest ono niematerialne i nie
prowadzi do jakiej kolwiek własności
MARKA to nazwa termin symbol wzór
stworzona celem identyfikacji dóbr lub
usług sprzedawcy i wyróżnienia ich
spośród konkurencji PROMOCJA
obejmuje wszystkie przedsięwzięcia i
środki komunikowania się o
charakterze pośrednim i bezpośrednim
z istniejącymi i potencjalnymi
klientami w celu zaznajomienia ich z
produktami firmy zwiększenia
sprzdaży oraz wykreowanie
odpowiedniego wizerunku na rynku
FUNKCJE PROMOCJI informacyjnoprzekonywująca, aktywizująca
sprzedaż, kierująca i umacniająca
pozytywny wizerunek firmy
REKLAMA podstawowa forma
komunikowania się z rynkiem ,
masowa odpłatna bezosobowa forma
prezentowania oferty sprzedaży przez
określonego nabywcę PUBLIC
RELATIONS instrument polityki
promocji zmierzający do kreowania
utrwalania i rozszerzania społeczego
zaufania i pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstwa. CELE PR wspieranie
wprowadzonych nowych produktów
wspieranie zmian budowanie
zainteresowania określoną kategorią
produktów obrona produktów które
trafiły na opór społeczny budowanie
image całego przedsiębiorstwa
sprzyjający produktom MARKETING
BEZPOŚREDNI interakcyjny system
marketingu, który korzysta z jedego lub
więcej mediów reklamowych by
wywołać określoną odpowiedź oraz
transakcję w dowolnym miejscu (m
katalogowy poczty telemarketing
zakupy z automatu STRATEGIA
REKLAMOWA BRIEF –spisane
założenia strategii reklamowej przez
zleceniodawcę dla wybranej agencji
reklamowej. Układ BRIEFU:
wprowadzenie grupa docelowa cel
reklamy obietnica poparcie pożądna
reakcja konsumenta wskazówki
wykonawcze obowiązkowe składniki
środki przekazu ocena skuteczności
Download
Random flashcards
Create flashcards