Marketing kosmetyków i usług kosmetycznych

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Marketing kosmetyków i usług kosmetycznych
Kod: FF.8
Forma przedmiotu i wykład 20 godzin
metody nauczania:
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Ilość punktów ECTS: 2
Język wykładowy: Polski
Sposób zaliczenia i Egzamin
metody oceny:
Test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru
Cele przedmiotu i Celem przedmiotu jest doskonalenie wiedzy w zakresie marketingu kosmetyków
efekty kształcenia: w kontekście strategii wzrostu firmy i zmieniającego się otoczenia
konkurencyjnego
Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy w zakresie:

psychologii zachowań konsumenta

określania grupy docelowej danego produktu lub usługi

wyznaczania celów i tworzenia konkurencyjnych strategii marketingu
kosmetyków
Umiejętności wstępne:
Treści przedmiotu:

rozwoju i wdrażania produktów

planowania wsparcia marketingowego w realizacji celów strategicznych

współczesnych narzędzi angażowania konsumenta (Digital, e-connect,
media społecznościowe)
Nie dotyczy
Tworzenie strategii marketingu kosmetyków
a. Rola i zadania marketingu w przedsiębiorstwie
b. Cele, strategie, miary sukcesu
c. Analiza otoczenia, konkurencji i grup celowych
d. Konsument/nabywca
2. Rozwój i wdrażanie produktów
a. Planowanie i projektowanie produktu
b. Opakowanie jako narzędzie komunikacji
c. Jakość produktu
d. Portfel produktów
e. Cykl życia produktów
f. Rola ceny w marketingu
g. Metody wyznaczania ceny
h. Strategie cenowe
3. Budowanie silnych marek
a. Jak spozycjonować markę?
b. Jak marki budują autorytet
c. Odpowiedzialność społeczna jako element budowania wizerunku
d. Pułapki pozycjonowania
e. Co to znaczy „USP” i czy warto je mieć?
f. Zasady tworzenia logotypu marki
4. Wsparcie marketingowe
a. Angażowanie konsumenta (“e-connect”, “digital”, “WOM”,
1.
“CRM”)
b. Formy reklamy i ich zastosowanie
c. Co to znaczy skuteczna komunikacja
d. Promocja
e. Przykłady komunikacji z rynku FMCG oraz branży
kosmetycznej
Literatura: Literatura przedmiotu:
„Marketing” – Philip Kotler, 1994,
1. „Strategia Konkurencji” – Michael E.Porter,1994
„Wizjonerskie Organizacje” James Collins, Jerry Porras, 1994
„Lovemarks” Kevin Roberts, 2004
“Winning znaczy zwyciężać” Jack Welch, 2005
„Eating Big Fish” – Adam Morgan
„Po pierwsze złam wszelkie zasady” – Marcus Buckingham
Koordynator: mgr inż. Rafał Masiak
Data aktualizacji: 22.02.2015
Download