18.Promocja zdrowia

advertisement
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA
PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM
ROK AKADEMICKI 2016/2017
1. NAZWA PRZEDMIOTU : Promocja zdrowia
2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:
Zakład Higieny Katedra Medycyny Społecznej
3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę:
 Adres: ul. Rokietnicka 5C
 Tel. /Fax
 Strona WWW: http://www.higiena.ump.edu.pl
 E-mail: [email protected]
4. Kierownik jednostki:
 Prof. Dr hab. Jerzy T. Marcinkowski
5. Osoba zaliczająca przedmiot w E– indeksie z dostępem do platformy WISUS
 dr Jarosław Skommer
6. Osoba odpowiedzialna za zajęcia fakultatywne z dostępem do platformy WISUS
do list studentów
 Nazwisko i imię: dr Jarosław Skommer
 Tel. kontaktowy: 607-799-366
 E-mail: jaroslawskomme[email protected]
 Osoba zastępująca: brak
 Tel. kontaktowy:
 E-mail:
7. Miejsce przedmiotu w programie studiów:
Rok: I i II
Semestr: I, II, III, IV
8. Liczba godzin ogółem :
15
Jednostki uczestniczące w nauczaniu
przedmiotu
Zakład Higieny
liczba pkt ECTS: 1
Semestr zimowy/letni/ liczba
godzin
W
Ć
Ćwiczenia
S
kategoria
15
Razem:
15
9 . Cel nauczania przedmiotu
Poznanie zasad funkcjonowania promocji zdrowia i marketingu społecznego.
Zdobycie umiejętności ewaluacji programów prozdrowotnych.
Poznanie zasad konstruowania przekazów marketingowych.
Zrozumienie różnic pomiędzy marketingiem komercyjnym a społecznym
10. SYLABUS
Promocja zdrowia to współczesna forma działania promocyjnego w zakresie zdrowia.
W masowych działaniach prozdrowotnych promocja zdrowia realizuje się w działaniach
tzw. marketingu społecznego.
By efektywnie działać na płaszczyźnie polityki zdrowotnej niezbędna jest dziś wiedza z
zakresu promocji zdrowia oraz marketingu społecznego. W ramach zajęć faktultatywnych
student pozna zasady społeczne, psychologiczne i ekonomiczne działania obu tych
działaniach społeczny w zdrowiu.
Zajęcia obejmują wiedzę na temat: pojęcia promocji zdrowia i marketingu społecznego,
psychologicznych uwarunkowań tych działań w społeczeństwie. Pozna przykładowe zasady
działania kampanii społecznych w zakresie zdrowia, a także zdobędzie podstawową wiedzę
z zakresu budowy przekazów komunikacji marketingowej
11.Tematyka poszczególnych seminariów
Seminaria - Semestr zimowy/letni
Tematyka seminariów
Seminarium 1.
Seminarium 2.
Seminarium 3.
Seminarium 4.
Seminarium 5.
Pojęcie promocji zdrowia.. Strategie
działania promocji zdrowia.
Podstawy marketingu społecznego.
Podstawowe narzędzia działań
marketingowych w promocji zdrowia.
Psychologiczne aspekty działań w promocji
zdrowia i marketingu społecznym.
Prezentacja
przykładowych
kampanii
społecznych – analiza krytyczna.
Wybrane umiejętności psychologiczne a
skuteczność podejmowanych działań w
marketingu i promocji zdrowia.
Imię i nazwisko
osoby
prowadzącej
zajęcia
Dr J. Skommer
Dr J. Skommer
Dr J. Skommer
Dr J. Skommer
Dr J. Skommer
12. Organizacja zajęć:
Zajęcia fakultatywne odbywają się :
(proszę wpisać dni tygodnia oraz rozpisać dokładnie godziny w każdym dniu zajęć)
REGULAMIN ZAJĘĆ:
PROGRAM ZAJĘĆ:
PROGRAM NAUCZANIA
Wymagania wstępne - brak
Przygotowanie do zajęć
Wymagania końcowe- obecność na wszystkich zajęciach, aktywność
13.Kryteria zaliczenia przedmiotu:
Zaliczenie – kryterium zaliczenia - podstawą zaliczenia fakultetu jest obecność na
zajęciach oraz aktywny w nich udział.
14. Literatura:
Zalecana literatura:
1. Łuszczyńska Aleksandra, Zmiana zachowań zdrowotnych, GWP, 2004.
2. Gniazdowski A. Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne. Próba
charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. Instytut Medycyny
Pracy Łódź, 1990.
3. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa,
1999.
15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora
UWAGA ; wszystkie tabele i ramki można powiększyć w zależności od potrzeb
Download