formularz zg*oszeniowy na szkolenie

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie wraz z dowodem wpłaty prosimy przesłać mailem najpóźniej do 7 grudnia 2016 r:
[email protected]
IMIĘ I NAZWISKO
DATA URODZENIA
ADRES DO KORESPONDENCJI
TEL. KONTAKTOWY
E-MAIL
MIEJSCE PRACY
Skąd dowiedzieliście się
Państwo o tym seminarium
UWAGA: Zgłoszenie aplikacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz.U
Nr 101 poz. 926 z 2002 roku) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację
"Keepers Foundation"
.................................................
podpis
Informuję, że zapoznałem się z regulaminem Seminarium "Psychologia w piłce nożnej kobiet"" i akceptuję jego
postanowienia. Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego uiszczenia obowiązkowej opłaty za uczestnictwo
w Seminarium w wysokości 80 zł na konto:
KEEPERS FOUNDATION
43-470 Istebna 1300
84 1240 6218 1111 0010 6300 8730
koniecznie z dopiskiem "SEMINARIUM"
.................................................
miejscowość i data zgłoszenia
.................................................
podpis
fundacja wspierająca upowszechnianie sportu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem: 0000554605
w dniu 22 kwietnia 2015 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 361326934 NIP: 5482669329 z siedzibą w: 43-470 Istebna 1300, powiat cieszyński, województwo śląskie, Polska
Konto: Bank Pekao S.A. oddział w Warszawie nr 84124062181111001063008730
Download