Jednostki Samorządu Terytorialnego a pomoc społeczna

advertisement
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
oraz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
zapraszają na seminarium:
Jednostki Samorządu Terytorialnego a pomoc społeczna:
wybrane zagadnienia
Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki
10 marca 2017 roku, g. 10:00
W programie:
 Weryfikacja zadań pomocy społecznej w kontekście zmian wprowadzanych
w przepisach o pomocy społecznej.
 Uregulowania prawne dotyczące m.in.: projektów socjalnych, obowiązku
gminy w zakresie udzielenia schronienia, zasad zwalniania z odpłatności za
pobyt w domu pomocy społecznej części osób zobowiązanych do wnoszenia
odpłatności, poszerzenia katalogu świadczeń, w przypadku których nie
wymaga się wydania decyzji administracyjnej, wzmocnienia bezpieczeństwa
pracowników socjalnych, w tym nowe uzgodnienia MPiPS i Komendanta
Głównego Policji oraz superwizji pracy socjalnej.
 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wywiadów rodzinnych środowiskowych
w powiązaniu z ustawą o świadczeniu wychowawczym oraz innymi przepisami
prawa.
 Udostępnianie danych uzyskanych w trakcie wywiadu rodzinnego innym
instytucjom
Przewidywany czas trwania seminarium wraz z przerwą kawową: ok. 4 godzin.
Prelegentka:
Barbara Matysik
Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej,
ekspert w obszarze aktywnej integracji, usług społecznych, zatrudnienia , autor i koordynator projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb
Społecznych. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pracy socjalnej. Autor publikacji
z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego wydawanych przez Infor SA i Wolters Kluwer.
Doświadczony trener i współautor programów szkoleń i specjalizacji dla kadr pomocy społecznej.
Download