przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

advertisement
POMOC SPOŁECZNA
MITY, REALIA, PERESPEKTYWY
„Pracownicy socjalni wobec
projektowanych zmian w systemie
pomocy społecznej”
Legnica, 18 marca 2014
Jerzy Gilewski, Paweł Maczyński, Jacek Szwalgin, Sabina Korbiel
Polska Federacja Związkowa Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej
• powstała w 2012 r. jako efekt konferencji „Nowe
horyzonty pracy socjalnej i zawodu pracownika
socjalnego.
Projekt
integracji
zawodowej
pracowników pomocy społecznej w Polsce”
• jest oddolną inicjatywą samych pracowników
socjalnych i pomocy społecznej
• formalnie działa od marca 2013 r., kiedy
to została wybrana reprezentacja Federacji
Polska Federacja Związkowa Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej
- „uzwiązkowienie pracy socjalnej”
Cel
profesjonalny
Cel
pracowniczy
Dialog społeczny
Według Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dialog społeczny
obejmuje:
„wszystkie rodzaje negocjacji, konsultacji oraz zwykłą wymianę informacji
pomiędzy przedstawicielami rządów, pracodawców i pracowników
w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania
w obszarze polityki gospodarczej i społecznej. Może mieć formę procesu
trójstronnego, którego oficjalnym partnerem jest czynnik rządowy, lub też
formę relacji dwustronnych jedynie
pomiędzy pracownikami i zarządem (lub związkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców), przy pośrednim zaangażowaniu rządu lub
bez niego. Proces dialogu społecznego może być nieformalny lub
zinstytucjonalizowany, przy czym często łączy obydwie formy.
Prowadzony jest bądź na szczeblu krajowym, regionalnym lub
zakładowym. Może mieć charakter ponadbranżowy lub branżowy lub
mieszany”.
Źródło: MOP
Źródła informacji pracowników socjalnych o planowanych
zmianach w pomocy społecznej
OFICJALNE:
NIEOFICJALNE:
• prezentacja MPiPS
• przekaz osobisty pracowników
• prasa – „Problemy Społeczne”;
„Gazeta Prawna”, „Empowerment”
• strony i fora internetowe – OPS.pl
• dokument - założenia do zmiany
ustawy o pomocy społecznej
(publikacja na stronie MPiPS
06.09.2013 r.)
• dokument - odpowiedź na uwagi
wniesione przez PFZPSiPS
(06.12.2013 r.)
• pracodawcy
• szkolenia, konferencje
Konsultacje zmian ustawy o pomocy społecznej
• 06.09.2013 r. – pismo MPiPS skierowane m.in.
do pracodawców, związków zawodowych oraz
organizacji społecznych.
Konsultacje zmian ustawy o pomocy społecznej
• Uwagi 23 podmiotów m.in. Federacji, Wrzos,
Forum OSL, CAL, Dolnośląskiego Forum
Pomocy Społecznej, pracowników OPS-ów,
związków zawodowych pracowników socjalnych.
• Odpowiedź MPiPS na
wniesione uwagi z dnia 06.12.2013 r.
• „32” pytania Federacji dotyczące założeń z dnia
03.01.2014 r.
Negocjacje zmian ustawy o pomocy społecznej?
• Debata ekspertów, organizacji społecznych,
związków
zawodowych,
pracodawców,
przedstawicieli samorządu oraz MPiPS –
31.01.2014 r.
• Rada Pomocy Społecznej – luty 2014 r.
Uwagi Federacji do założeń
Nadanie priorytetu dla działań profilaktycznych,
aktywizujących oraz usługom socjalnym, w tym
interwencyjnym
- podporządkowanie
pracy
socjalnej
celom
ekonomicznym;
-- wymierne choć nie koniecznie trwałe efekty
działań;
-- utrata jakościowego wymiaru pomocy;
-- ograniczenie funkcji pomocowej i osłonowej
systemu
-
Uwagi Federacji do założeń
Brak
faktycznego
rozdzielenia
postępowań
administracyjnych od pracy socjalnej
- pozorne oddzielenie czynności techniczno administracyjnych od świadczenia pracy socjalnej
w projekcie założeń
„Zdaniem NIK, podniesieniu skuteczności kontraktów socjalnych służyłoby podjęcie przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej działań na rzecz: zwiększenia roli kontraktu socjalnego, m.in. przez
położenie większego nacisku na prowadzenie przez pracowników socjalnych pracy socjalnej
i przekazanie zadań o charakterze administracyjnym innym pracownikom”
Źródło: NIK, listopad 2013 - „Informacja o wynikach kontroli. Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy
społecznej”
Uwagi Federacji do założeń
Niepubliczne podmioty wykonujące na zlecenie
usługi socjalne (aktywizujące, interwencyjne,
profilaktyczne)
- kryterium niskiej ceny
- obniżenie standardów usług
- zwiększenie dysproporcji w dostępie oraz
poziomie świadczenia usług
- zaburzenie spójnego i komplementarnego sytemu
- zagrożenie dla ciągłości w udzielaniu pomocy
- negatywny wpływ na uprawnienia pracownicze
-
Uwagi Federacji do założeń
Zastrzeżenia co do konkretnych rozwiązań
proponowanych w założeniach:
- terapia jako usługa profilaktyczna?
- minimalny dochód socjalny jako podstawa dostępu
do świadczeń niepieniężnych?
- rozłączność zasiłku socjalnego dla dwóch kategorii
podopiecznych?
- pomoc w formie rzeczowej obligatoryjna dla osób
uzależnionych i korzystających pierwszy raz z
pomocy?
- zmiana nazewnictwa jednostek?
- niejasność kompetencyjna?
-
List otwarty do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej
Tekst
Kontakt
e-e-mail: [email protected]
facebook: www.facebook.com/federacja.socjalnych
adres korespondencyjny: ul. Zyblikiewicza 5 m 114;
31-029 Kraków
Dziękujemy za uwagę
Download