Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny domaga

advertisement
CES/09/155
25 listopada 2009 r.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny domaga się
nowego programu działań społecznych w 20. rocznicę
przyjęcia
Wspólnotowej
karty
socjalnych
praw
podstawowych pracowników
30 listopada odbędzie się konferencja na temat skutków wprowadzenia podstawowych
praw socjalnych w Europie, w której udział weźmie Jacques DELORS. Organizują ją
wspólnie Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Notre Europe. Dwudziesta
rocznica podpisania wspólnotowej karty socjalnych praw podstawowych jest stosownym
momentem, by zastanowić się, jak dokument ten przyczynił się do osiągania postępu
społecznego w Unii Europejskiej. Uczestnicy przyjmą deklarację końcową, w której
wezwą do opracowania nowego programu działań społecznych. Zostanie ona następnie
rozpropagowana w Europie i przedstawiona do podpisania organizacjom społeczeństwa
obywatelskiego.
W kontekście obecnego kryzysu, który pokazuje, jak ważne jest istnienie pewnych niezbywalnych
praw socjalnych, EKES i Notre Europe mają nadzieję wspólnie wskrzesić debatę na temat
społecznego wymiaru Unii Europejskiej oraz wylansować ideę nowego programu działań
społecznych.
Karta podstawowych praw socjalnych została przyjęta 9 grudnia 1989 r. z inicjatywy
Jacques’a Delorsa, ówczesnego przewodniczącego Komisji. Podstawą jej opracowania
była opinia EKES-u. Utorowała ona drogę pierwszemu europejskiemu programowi
działań społecznych, a dziś została wcielona do traktatu lizbońskiego za pośrednictwem
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
KONFERENCJA PRASOWA:
Poniedziałek 30 listopada 2009 r., godz. 12.45-13.15, sala VIP, 6. piętro, budynek
JDE EKES-u
Dalszych informacji udziela: [email protected]
Rue Belliard 99 – 1040 Bruxelles – BELGIQUE
tel. +32 25469396 – faks +32 25469764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
Download