CP 32/2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu i

advertisement
KOMUNIKAT PRASOWY nr 32/2012
25 maja 2012 r.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
i przedsiębiorstwa społeczne: dwa uzupełniające się
aspekty jednego europejskiego modelu
Ideę Europy społecznej można przekształcić w szanse na rynku i niezbędne miejsca
pracy. Na majowej sesji plenarnej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
zachęcił decydentów politycznych do rozwinięcia przedsiębiorczości społecznej
i promowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w UE. W trzech
opiniach EKES zastanawia się nad tym, jakie nowe bodźce mogą pobudzić sektor
społeczny i jak propagować zaangażowanie społeczne europejskich przedsiębiorstw.
Europejskie przedsiębiorstwa społeczne i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej
W sektorze gospodarki społecznej zatrudnionych jest już ponad 6% wszystkich pracowników UE.
Prawie co czwarte przedsiębiorstwo założone w Europie w 2009 r. ma charakter społeczny (np.
spółdzielnie mleczarskie, w których część pracowników jest niepełnosprawna, lub organizacje
dobroczynne zatrudniające osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym). W obecnej
sytuacji kryzysowej EKES chce zwiększyć wzrost, zatrudnienie i konkurencyjność, tworząc
jednocześnie bardziej integracyjne społeczeństwo, zgodnie ze strategią „Europa 2020”.
W swych dwóch opiniach: w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej
(sprawozdawca: Ariane Rodert, Grupa Innych Podmiotów) oraz w sprawie inicjatywy na rzecz
przedsiębiorczości społecznej (sprawozdawca: Giuseppe Guerini, Grupa Innych Podmiotów) EKES
zachęca Komisję i państwa członkowskie do ułatwienia przedsiębiorstwom społecznym dostępu do
zamówień publicznych i finansowania, do opracowania krajowych ram wzrostu przedsiębiorstw
społecznych oraz do odpowiedniego wdrożenia europejskiego funduszu na rzecz przedsiębiorczości
społecznej. Zdaniem EKES-u funduszowi temu powinny towarzyszyć w przyszłości również inne
instrumenty finansowe mające na celu rozwój przedsiębiorstw społecznych, gdyż sam w sobie nie
ułatwi on dostępu do odpowiedniego kapitału.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Komisja Europejska uruchomiła nową strategię na rzecz odpowiedzialności społecznej
przedsiębiorstw na lata 2011–2014. EKES przyjął opinię w tej sprawie, sporządzoną przez Madi
Sharmę (Grupa Pracodawców) oraz Stewarta Etheringtona (Grupa Innych Podmiotów). W opinii
EKES-u poparto dobrowolny charakter społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, krytykując
jednocześnie brak planów zachęcenia przedsiębiorstw do wzięcia odpowiedzialności za ich wpływ na
społeczeństwo. Komitet proponuje, by przedsiębiorstwa, których podstawą organizacyjną jest
odpowiedzialność społeczna, informowały o swym wpływie społecznym i środowiskowym za pomocą
przejrzystych metod sprawozdawczości. Organy administracji publicznej i duże organizacje
społeczeństwa obywatelskiego powinny postępować w ten sam sposób. EKES apeluje również
o specjalne środki dla MŚP oraz o większą troskę o sektor przedsiębiorczości społecznej, który
zaniedbano w inicjatywie politycznej na rzecz CSR.
Szczegółowych informacji udziela:
Karin Füssl, kierownik Działu Prasy EKES-u
e-mail: [email protected]; tel. +32 2 546 8722
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 25469396 – faks +32 25469764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
PL
Download