CP_CES42-2007_CP_PL - EESC European Economic and Social

advertisement
European Economic and Social Committee
KOMUNIKAT PRASOWY nr 42/2007
23 maja 2007 r.
Sytuacja bieżąca europejskiej branży
cementowej i perspektywy na przyszłość
16 maja 2007 r. Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle
(CCMI) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) we
współpracy z Radą Społeczno-Gospodarczą Grecji (OKE) zorganizowała
wysłuchanie publiczne na temat sytuacji w europejskim przemyśle
cementowym. Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas dyskusji
dotyczyły prawodawstwa, energii, partnerstwa społecznego i skutków
ekologicznych.
Uczestnicy wezwali do przeprowadzenia reform w zakresie prawodawstwa, jako
że obecna sytuacja prawna, zwłaszcza w efekcie wprowadzenia systemu handlu
uprawnieniami do emisji, prowadzi do zakłóceń handlu i nie pełni swojej
podstawowej funkcji, jaką jest zachęcanie do redukcji emisji dwutlenku węgla.
Należy wspierać dalsze innowacje w dziedzinie wykorzystania energii i krzewić
szerokie zastosowanie najnowocześniejszych technologii w całej Unii
Europejskiej. Dobrym przykładem takich działań jest wykorzystanie palnych
odpadów z innych sektorów do zaspokajanie dużej cześć zapotrzebowania
energetycznego w nowych technologiach wspomagających wytwarzanie.
Wprawdzie rozwój w dziedzinie wykorzystania energii i technikach
wykorzystywanych w kamieniołomach stanowił krok w odpowiednim kierunku
w zakresie wpływu na środowisko, ale należy zająć się także innymi kwestiami,
takimi jak wpływ transportu surowców i produktów gotowych.
Jako że kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem zasłużenie zajmują
czołową pozycję na liście zagadnień budzących zainteresowanie pracowników,
w dalszej części dyskusji uczestnicy wyrazili pilną potrzebę określenia
odpowiednich dla branży partnerów społecznych, w celu zapewnienia
skutecznego dialogu i owocnych negocjacji pomiędzy przedsiębiorcami
a pracownikami.
Wysłuchanie odbyło się w budynku Greckiej Powszechnej Konfederacji Pracy
(GSEE) w Atenach, zainaugurował je przewodniczący OKE Christos
Polyzogopoulos, a poprowadziła Madi Sharma, członkini EKES-u. Przemówienia
wygłosili:
Jean-Marie
Chandelle,
dyrektor
wykonawczy
Europejskiego
Stowarzyszenia Cementu, p. Stathopoulos, przewodniczący Greckiej Federacji
Pracowników (przemysł cementowy), p. Simeonidis z Greckiego Związku
Pracowników Przemysłu Cementowego, p. Karras z Greckiego Stowarzyszenia
Ochrony Środowiska i Dziedzictwa Kulturowego oraz p. Korres ze Związku
Śródziemnomorskiej Floty Handlowej (Naftotrade).
Z uwagi na przewidywany wzrost popytu na cement w nadchodzących latach,
wszyscy zgodzili się co do potrzeby dalszego omawiania tych kwestii
i związanych z tym działań jako jedynego sposobu na sprostanie temu
wyzwaniu.
European Economic and Social Committee
Szczegółowych informacji udzielają:
Karel Govaert i Christian Weger – Dział Prasy EKES-u
rue Belliard 99, B-1040, Bruksela
tel.: +32 2 546 9396/9586; tel. komórkowy: +32 475 75 32 02
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/
Komunikaty prasowe:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (angielski)
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francuski)
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne
i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem
doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia
jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym
procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.
Download