CP 124/2011: Bezpieczeństwo jądrowe

advertisement
KOMUNIKAT PRASOWY nr 124/2011
14 grudnia 2011 r.
Słaba debata publiczna nad testami wytrzymałościowymi
elektrowni jądrowych nie uspokoiła obywateli
Podczas poniedziałkowej konferencji zorganizowanej przez Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES) i Komisję Europejską, z udziałem urzędników
UE, członków EKES-u i zainteresowanych stron, zmagano się z trudnymi
kwestiami związanymi z bezpieczeństwem jądrowym. Wydarzenie to miało
miejsce wkrótce po opublikowaniu przez Komisję Europejską okresowego
sprawozdania na temat testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych
w UE. Uznano, że jeśli nie poczyni się większych wysiłków, brak komunikacji ze
społeczeństwem i brak udziału obywateli może mieć negatywny wpływ na
wiarygodność testów.
„Bezpieczeństwo jądrowe to dziedzina, w której opinia publiczna szybko się aktywizuje i w której
głos społeczeństwa ma ogromny wpływ na decydentów – stwierdził przewodniczący EKES-u
Staffan Nilsson w przemówieniu otwierającym konferencję. – Debata dotycząca energii jądrowej
to debata, w której demokracja uczestnicząca musi być motywem przewodnim i może w pełni
udowodnić swą wartość”. Jeśli zdaniem, jeśli chodzi o podstawowy konflikt między technokracją
a demokracją uczestniczącą, decydenci mają obowiązek zająć się wszystkimi obawami
i wątpliwościami obywateli, niezależnie od tego, jak nieuzasadnione mogą się one wydawać.
Część uczestników nie szczędziła krytyki opublikowanym niedawno przez Komisję Europejską
pierwszym wynikom testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w 143 elektrowniach
jądrowych UE. Europejscy regulatorzy muszą wyciągnąć wnioski ze skutków nadmiernego
polegania na ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, jakie odczuto w Fukuszimie – to,
co jest mało prawdopodobne, może się jednak wydarzyć i często jednak się wydarza. Jan
Haverkamp z Greenpeace zwrócił uwagę na to, że testy nie obejmują procedur reagowania na
wypadek katastrofy. Dodał, że fakt, iż część reaktorów jądrowych znajduje się na obszarach gęsto
zaludnionych lub w ich pobliżu, to poważne niedociągnięcie. Ubolewał także nad brakiem
niezależności niektórych krajowych organów regulacyjnych zarówno względem władz publicznych,
jak i operatorów obiektów jądrowych, oraz nad zróżnicowaniem krajowych sprawozdań i brakiem
spójności między nimi.
Ożywioną debatę, bardzo interesującą społeczeństwo, śledził i oceniał panel obywateli obejmujący
osoby z państw UE wykorzystujących energię jądrową, z państw, które z niej nie korzystają, oraz
z państw, które wkrótce dołączą do użytkowników energii jądrowej. W swych wnioskach zauważyli
oni, że obywatele nie mogą pozostawać poza nawiasem debaty dotyczącej energii jądrowej.
Wiarygodne, solidne i jasne informacje pozwoliłyby obywatelom dokonywać świadomych wyborów
co do przyszłego koszyka energetycznego UE.
Członek EKES-u Richard Adams (Wielka Brytania, Grupa Różnych Podmiotów), który
poprowadził konferencję i który jest też przewodniczącym grupy roboczej ds. przejrzystości
w Europejskim Forum Energii Jądrowej, powiedział, że niezbędna jest lepsza i szersza debata
publiczna. „Energia jądrowa może być elementem koszyka energetycznego UE w długim okresie,
ale jej rola może zależeć od społecznego zrozumienia związanych z tym zagrożeń i wiary obywateli
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 25469396 – faks +32 25469764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
PL
w to, że zaoferowano im wiarygodne rozwiązania energetyczne dla ich państwa”. Dodał, że EKES
zamierza aktywnie uczestniczyć w staraniach o to, by głos społeczeństwa był słyszany i by
zwiększyć zrozumienie zagadnień jądrowych w społeczeństwie.
Podsumowując dyskusję, Peter Faross, dyrektor ds. energii jądrowej w Dyrekcji Generalnej
ds. Energii i Mobilności Komisji Europejskiej, podkreślił, jak ważna jest niezależność organów
regulacyjnych i jak ważne są ostrzejsze i spójne normy bezpieczeństwa. Bronił on testy przed
oskarżeniami o brak ambicji i niedostateczny zasięg oraz zaakcentował ich nowatorski i szczególny
charakter. Odnosząc się do planu działania w dziedzinie energii na rok 2050, który Komisja ma
wkrótce opublikować, powiedział, że przejrzystość co do każdego etapu produkcji i oddziaływania jest
potrzebna w przypadku wszystkich źródeł energii.
Szczegółowych informacji udziela:
[email protected]
tel. +32 2 546 8722
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 25469396 – faks +32 25469764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
Download