CP 50/2013: Wiatr przemian

advertisement
KOMUNIKAT PRASOWY NR 50/2013
10 lipca 2013 r.
Powiew przemian
w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Europa musi być skuteczniejsza, konkretniejsza i bliższa obywatelom. Zaledwie
trzy miesiące po swojej nominacji przewodniczący Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego Henri Malosse przekuł swoją wizję na praktyczne
działania. Chodzi o to, by przekształcić EKES oraz przedstawić Komisji
konkretny plan działania.
Komitet opiera się na nowych kompetencjach przyznanych mu przez traktat lizboński, mających na
celu umacnianie demokracji uczestniczącej i dialogu obywatelskiego. Prezydium EKES-u zebrało się
we wtorek, 9 czerwca br. i postanowiło przyjąć plan zasadniczych reform strukturalnych.
Ta reforma metod pracy wywrze znaczny wpływ na podejmowanie decyzji na wczesnych etapach
procesu ustawodawczego. Umożliwi Komitetowi przyjęcie mechanizmu przewidywania i określania
priorytetów, tak aby mógł on koncentrować swoje prace na rzeczywistych potrzebach w tej
dziedzinie.
EKES pragnie jednak także odgrywać rolę monitorującą, w kontekście oceny ustawodawstwa
wspólnotowego. Dlatego działające w ramach Komitetu centra monitorowania będą odtąd skupiać
swoje zasoby na opracowywaniu ocen skutków, zaś EKES wkrótce zainicjuje analizę na temat
społeczno-gospodarczego oddziaływania dyrektywy usługowej. Komitet będzie też mógł wdrażać
własne pomysły: w szczególności ma zostać wprowadzony w życie projekt na rzecz zapobiegania
marnotrawstwu żywności w Unii Europejskiej.
Właśnie w takim nowym kontekście EKES przyjął swoją opinię, stanowiącą wkład do programu prac
Komisji Europejskiej na rok 2014. W dokumencie tym domaga się m.in., by opracowano projekty
związane z oczekiwaniami obywateli:
-
europejski plan działania na rzecz uczenia się, oparty na istniejących sprawdzonych
rozwiązaniach,
utworzenie euroobligacji społecznych w celu finansowania przedsięwzięć społecznych lub
przedsiębiorstw,
studium wykonalności dotyczące europejskiego funduszu na rzecz zwalczania ubóstwa,
wzmocnienie programu „Small Business Act” za pomocą nowatorskich narzędzi finansowych
dla MŚP, takich jak mikrokredyty, finansowanie społecznościowe (crowdfunding) czy
finansowanie typu mezzanine.
Szczegółowych informacji udziela:
Dział Prasy EKES-u
e-mail: [email protected]
tel. +32 2 546 8722
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze
zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 r. na mocy
traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom,
uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. EKES liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 2 546 9396 – faks +32 2 546 9764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
Śledź EKES na
PL
Download