Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

advertisement
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
CES/08/7
Bruksela, 1 lutego 2008 r.
Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego
niezbędnym warunkiem powodzenia europejskiej polityki
energetycznej i polityki w zakresie zmian klimatycznych
Na
konferencji
zorganizowanej
w
siedzibie
Europejskiego
Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego
1
lutego
2008
r.
przedstawiciele
społeczeństwa
obywatelskiego odnieśli się pozytywnie do pakietu działań zaproponowanego przez
Komisję Europejską w zakresie polityki energetycznej i zmian klimatycznych. Niemniej
uczestnicy stwierdzili, że wszelkie środki technologiczne, finansowe oraz wychowawcze
na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i lepszego zarządzania popytem muszą
być akceptowalne społecznie i dopuszczalne z punktu widzenia ochrony środowiska.
Podkreślili
również
kluczową
rolę
europejskich
organizacji
społeczeństwa
obywatelskiego w tym procesie.
„Zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędne, gdyż pozwala zapewnić,
że środki przedstawione 23 stycznia przez Komisję Europejską w celu zmiany systemu
energetycznego UE zostaną zrozumiane, poparte i przełożone na konkretne działania w miejscu
pracy i w codziennym życiu obywateli” – powiedział János Tóth (członek Grupy Innych Podmiotów
w EKES-ie, Węgry) na otwarcie konferencji zatytułowanej „Zastosowanie technologii
energetycznych – w kierunku lepszego zarządzania popytem i większej wydajności”.
W trakcie konferencji – zorganizowanej wspólnie przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
(EKES), belgijską Centralną Radę Gospodarczą (CEC) oraz belgijską Federalną Służbą Publiczną
ds. Gospodarki i Energii (FSP) w ramach Europejskiego Tygodnia Energii Zrównoważonej 1 –
organizacje europejskiego społeczeństwa obywatelskiego przedstawiły przykłady, w jaki sposób
można z powodzeniem przyspieszyć zastosowanie najnowszych technologii w branży transportowej
i budowlanej. Wskazano przede wszystkim na potrzebę nowych mechanizmów finansowych
wspierających wdrażanie tego typu technologii ze względu na rosnącą konkurencję między
publicznymi i prywatnymi źródłami finansowania walki ze zmianami klimatycznymi. Na koniec
omówiono równie ważny temat, a mianowicie najbardziej innowacyjne środki pozwalające zmienić
model konsumpcji w sposób promujący bardziej zrównoważone zużycie energii.
Andris Piebalgs, komisarz ds. energii, podkreślił korzyści dla obywateli oraz modelowy charakter
pakietu Komisji: „Unia Europejska pokazuje swoim partnerom na świecie, że można wdrożyć
dalekowzroczną politykę energetyczną i politykę ochrony środowiska, akceptując w bliskiej
1
Link do strony poświęconej Europejskiemu Tygodniu Energii Zrównoważonej:
http://www.eusew.eu/
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
perspektywie koszty dla społeczeństwa w celu znalezienia trwałych rozwiązań dla zmian
klimatycznych i bezpieczeństwa energetycznego. I można to zrealizować w sposób pozwalający na
osiągnięcie prawdziwych korzyści gospodarczych”. Przytaczając przykłady wczesnych udanych
inwestycji w produkcję energii wiatrowej w Danii i Niemczech, komisarz podkreślił, że europejski
przemysł energii odnawialnej zatrudnia ponad 300 tys. pracowników, a wartość jego eksportu
wynosi 20 mld euro.
Derek Osborn (członek Grupy Innych Podmiotów w EKES-ie, Wielka Brytania), przewodniczący
Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego w Komitecie, stwierdził, że istnieją dodatkowe
sposoby na dotarcie do wszystkich grup społecznych: „Trzeba ludzi przekonać argumentami
trafiającymi do ich rozumu, serca i kieszeni” – powiedział, kładąc nacisk na kluczową rolę, jaką
zorganizowane społeczeństwo może odegrać w działaniach na rzecz większego zastosowania
odnawialnych źródeł energii. „Musimy być przekonani, że warto podjąć wysiłek zmierzający do
przyspieszenia zmian w kierunku szerokiego zastosowania odnawialnych źródeł energii, gdyż w ten
sposób chronimy życie naszych dzieci i przyszłych pokoleń”.
Robert Tollet, przewodniczący Centralnej Rady Gospodarczej, stwierdził, że nowe technologie
energetyczne będą w coraz większym stopniu tematem dialogu społecznego: „Partnerzy społeczni
muszą odegrać główną rolę ułatwiającą wyważone wdrożenie polityki energetycznej,
a w szczególności nowych technologii energetycznych”.
Laure Batut (członek Grupy Pracowników w EKES-ie, Francja) ostrzegła jednak przed
ograniczeniami wynikającymi z ogólnego kontekstu gospodarczego i coraz wyższych cen towarów
energooszczędnych: „Zachowanie europejskiego stylu życia oraz wspieranie usług użyteczności
publicznej to tematy związane z polityką energetyczną i wymagające natychmiastowego
rozpoczęcia jak najszerszej debaty społecznej. Choć stopniowe osłabianie siły nabywczej
konsumentów stawia pod znakiem zapytania wynik takiej debaty”.
Paul Magnette, belgijski minister federalny ds. klimatu i energii, wyraził pełne poparcie swojego
kraju dla celów wskazanych w pakiecie dotyczącym polityki energetycznej i klimatycznej:
„Bezpieczne, niezawodne i przystępne źródła energii to podstawa stabilności i rozwoju gospodarki”.
Antonello Pezzini (członek Grupy Pracodawców w EKES-ie, Włochy) podkreślając trudności
związane z wdrożeniem środków efektywności energetycznej w branży budowlanej, powiedział:
„Przy określaniu środków na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej należy uwzględnić
korzyści płynące z szerokiego zastosowania opłacalnych innowacji technologicznych, umożliwiając
użytkownikom podejmowanie bardziej świadomych decyzji na temat ich indywidualnego zużycia
energii”.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Szczegółowych informacji udziela:
Karel Govaert – Dział Prasy EKES-u
rue Belliard 99, B-1040 Bruksela
tel. +32 2 546 9396/9586; tel. kom. +32 475 75 32 02
e-mail: [email protected]
Strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/
Komunikaty prasowe:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (angielski)
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (francuski)
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne
i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem
doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia
jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym
procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.
Download