Komunikat prasowy CP_CES112-2008_CP_PL

advertisement
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
KOMUNIKAT PRASOWY nr 112/2008
5 grudnia 2008 r.
Wystąpienie Jeana-Pierre’a Jouyeta w EKES-ie:
postępy w pracach prezydencji francuskiej
i debata w sprawie polityki energetycznej
Na sesji plenarnej EKES-u w dniach 3 i 4 grudnia 2008 r. francuski sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Jean-Pierre Jouyet przedstawił
podsumowanie francuskiego przewodnictwa w Radzie UE podczas debaty tematycznej
zainicjowanej przez przewodniczącego Maria SEPIEGO. „Staraliśmy się, by prezydencja
była bardziej obywatelska i by ustanowić w UE politykę informacyjną służącą
obywatelom” – podkreślił mówca, po czym wymienił poszczególne działania prowadzone
w trakcie francuskiego przewodnictwa. Wśród podjętych zadań priorytetowy charakter
dla prezydencji francuskiej miał „pakiet środowiskowy”, zagadnienie energii
i zapobieganie zmianom klimatycznym.
„Była to prezydencja, która musiała stawić czoła sytuacji kryzysowej, co wymagało solidarności
między 27 państwami członkowskimi” – stwierdził Jean-Pierre Jouyet, przypominając o konflikcie
gruzińskim z Abchazją i powrocie do stanu stabilności, o kryzysie finansowym, który wstrząsnął
światem i o szybkim opracowaniu planu działania dla uregulowania systemu finansowego, a także
o spotkaniu grupy G-20 w Waszyngtonie w celu uzgodnienia wspólnych działań na rzecz ożywienia
gospodarki światowej. Podkreślił jednak, że Unia Europejska potrzebuje środków finansowych, by
wdrożyć te działania.
Działania w niespokojnych czasach
Jean-Pierre Jouyet wyraził zadowolenie z ustanowienia polityki migracyjnej opartej na
poszanowaniu osób i z utworzenia centrum monitorowania oraz z działań wspierających na rzecz
sprawiedliwego stosowania prawa do azylu. Działania te pozwoliły wzmocnić solidarność między
państwami członkowskimi i stworzyć globalne partnerstwo.
Ponadto powstała strategia bezpieczeństwa, która ma wspierać ustanowienie polityki obronnej dla
Europy zjednoczonej przeciw terroryzmowi i cyberprzestępczości oraz służyć podtrzymywaniu
dobrych stosunków z Rosją, a równocześnie utrzymywaniu ścisłego partnerstwa ze Stanami
Zjednoczonymi.
W odniesieniu do sektora rolnictwa i żywności podjęto środki zmierzające do zapewnienia
obywatelom większego bezpieczeństwa żywności w całej Unii Europejskiej. Wreszcie w ramach
pakietu energetyczno-klimatycznego sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
i Europejskich podkreślił, że Europa powinna umożliwić wszystkim Europejczykom dostęp do energii
i wspierać korzystanie z czystych energii.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął trzy opinie w sprawie energii
Edgardo Maria Iozia (Grupa II, Pracownicy, Włochy) przedstawił opinię w sprawie przyszłych
inwestycji w przemysł jądrowy i ich miejsca w polityce energetycznej UE. Opinia ta jest
reakcją na niektóre zagadnienia poruszone przez Komisję Europejską w odniesieniu do inwestycji
w sektor nuklearny, który jest przedmiotem burzliwych dyskusji między zwolennikami
i przeciwnikami energii tego typu, będącej skądinąd źródłem 35% elektryczności wykorzystywanej
PL
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
przez Europejczyków. Głównym problemem pozostaje kwestia utylizacji odpadów nuklearnych
trafiających na tymczasowe składowiska.
W dalszym ciągu debaty Laure Batut (Grupa II, Pracownicy, Francja) przedstawiła opinię
z inicjatywy własnej w sprawie społecznych konsekwencji przemian w sprzężonych branżach
transportu i energetyki, w której dokonano analizy niebezpiecznych – zwłaszcza w okresie
kryzysu – skutków utrudnionego dostępu obywateli do transportu i do energii, czego bezpośrednim
wynikiem może być w niektórych przypadkach wykluczenie.
Kolejna część debaty poświęcona była opinii Bernarda Hernándeza Batallera (Grupa III, Inne
Podmioty, Hiszpania) w sprawie efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych. W opinii tej, również przyjętej jednomyślnie, omówiono
sposoby ograniczenia emisji CO2 i zalecono intensyfikację badań nad produktami innowacyjnymi
i nad świadczeniem pewnych usług drogą elektroniczną.
Komitet zaleca w wymienionych opiniach szereg konkretnych działań, takich jak lepsza czytelność
oznakowania produktów powodujących emisje CO2, rozpoczęcie dialogu społecznego w ramach
przedsiębiorstw w celu wspólnego rozwiązywania problemów energetycznych oraz tworzenie zachęt
podatkowych na rzecz używania energii pochodzącej z nowych źródeł.
Szczegółowych informacji udzielają:
Christian Weger – Dział Prasy EKES-u,
rue Belliard 99, B-1040, Bruksela
tel.: +32 2 546 9396/9586; tel. kom.: +32 475 75 32 02
E-mail: [email protected]
strona internetowa: http://www.eesc.europa.eu/
Komunikatów prasowych:
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_en.asp (po angielsku)
http://www.eesc.europa.eu/activities/press/cp/index_fr.asp (po francusku)
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne
i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest on instytucjonalnym organem
doradczym powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia
jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym
procesie decyzyjnym. EKES liczy 344 członków, powoływanych przez Radę UE.
Download