CP 56 PL Demokratyczna i spo*eczna UGW

advertisement
KOMUNIKAT PRASOWY nr 56/2015
18 września 2015 r.
EKES domaga się lepszego wykorzystywania metody wspólnotowej na
rzecz demokratycznej i społecznej UGW:
unia społeczna musi być integralną częścią UGW, a nie tylko późniejszym
do niej dodatkiem
„Prawdziwa stabilizacja unii gospodarczej i walutowej (UGW) wymaga znaczących korekt w jej
strukturze i towarzyszących im odpowiednich reform, tak aby ostatecznie ukończyć tworzenie tego
projektu” – mówi Gabriele Bischoff, sprawozdawczyni opinii EKES-u w sprawie metody
wspólnotowej dla demokratycznej i społecznej unii gospodarczej i walutowej. W opinii
podsumowano opublikowane w czerwcu strategiczne sprawozdanie pięciu przewodniczących na
temat dokończenia budowy europejskiej UGW i poczyniono szereg ważnych propozycji, które
europejscy partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie chcieliby, aby Komisja uwzględniła
w najbliższych inicjatywach dotyczących UGW.
Bez skutecznego planu inwestycji pozwalającego generować dochody dzięki wzrostowi, spójności
społecznej i solidarności obecna strategia skupiania się głównie na cięciach wydatków nie tylko się
nie sprawdza, ale wręcz powoduje, że Europa niemal zatraciła już integrację gospodarczą, dobrobyt
i pokój społeczny wskutek rosnących nierówności w społeczeństwie.
Musimy niezwłocznie zejść z tej niebezpiecznej drogi. O ile naprawa usterek w strukturze UGW
wymaga zmiany Traktatów – czego nie da się zrobić od razu – o tyle EKES wzywa do przyjęcia
środków w celu wzmocnienia demokratycznego i społecznego wymiaru UGW w ramach istniejących
Traktatów:




EKES nalega na ściślejsze włączenie Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych
w opracowywanie i monitorowanie polityki gospodarczej strefy euro i usilnie zaleca
utworzenie wielkiej komisji PE obejmującej wszystkich europosłów ze strefy euro i z krajów
pragnących do niej przystąpić, a także wzmocnioną koordynację z działaniami posłów do
parlamentów narodowych strefy euro w kwestiach UGW w ramach COSAC+.
Cele polityki gospodarczej powinny zostać uzgodnione z celami polityki społecznej UE, na
mocy art. 4 ust. 2 TFUE. W związku z tym wszystkie środki w ramach europejskiego
semestru – zgodnie z horyzontalną klauzulą społeczną – należy poddawać ocenie skutków
społecznych.
Trzeba zniwelować różnice w funkcjonowaniu rynków pracy, systemów ustalania płac
i systemów opieki społecznej.
Ponadto, rzecz nie mniej ważna, należy wskrzesić dialog makroekonomiczny,
zinstytucjonalizowaną formę dyskusji między Radą, Komisją, Europejskim Bankiem
Centralnym (EBC) i europejskimi partnerami społecznymi, przy czym należy szczególnie
skupić się na strefie euro.
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 2 5469779 – faks +32 25469764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
Śledź EKES na
PL
W swojej opinii Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) krytykuje też polityczną apatię
instytucji UE, które pozostawiają EBC prowadzenie europejskiej polityki budżetowej i realizację
innych zadań leżących poza jego zakresem kompetencji. „Musimy wzmocnić spójność społeczną,
polityczną i gospodarczą w UE i pogłębić integrację gospodarczą i walutową jako podstawę
właściwie funkcjonującej UGW. Do tego potrzebne są fachowe doświadczenie i wiedza wszystkich
zainteresowanych stron, w tym także partnerów społecznych i parlamentów narodowych”, dodaje
Gabriele Bischoff. „Zobowiązanie – podjęte przez Jeana-Claude’a Junckera w jego pierwszym
orędziu o stanie Unii – by odtworzyć proces konwergencji, a jego jądrem uczynić produktywność,
tworzenie miejsc pracy i sprawiedliwość społeczną, jest więc jedną z pierwszych oznak nadziei.
Słowa muszą teraz zostać przełożone przez Komisję na konkretne inicjatywy ustawodawcze i nasza
opinia ma ten proces ułatwić”, podsumowuje sprawozdawczyni.
Więcej informacji na temat propozycji dotyczących demokratycznego i społecznego projektu UGW
w ramach metody wspólnotowej można znaleźć tutaj.
Szczegółowych informacji udziela:
Dział Prasy EKES-u – Silvia Aumair
e-mail: [email protected]
tel. +32 2 546 8141; tel. kom. +32 473 520 774
_______________________________________________________________________________
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne
i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. Jest instytucjonalnym organem doradczym
powołanym w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a
zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. Komitet
liczy 353 członków z całej Europy, którzy są powoływani przez Radę UE.
_______________________________________________________________________________
Rue Belliard/Belliardstraat 99 – 1040 Bruxelles/Brussel – BELGIQUE/BELGIË
tel. +32 2 5469779 – faks +32 25469764
e-mail: [email protected] – internet: www.eesc.europa.eu
Śledź EKES na
Download