Daria Kulczycka

advertisement
Pakiet Energetyczno- Klimatyczny
szansą na przewrót technologiczny
i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
8 października 2008
Plan
 Rewolucja
 Współpraca rząd – biznes –
społeczeństwo
 Koszty i finansowanie
Zadekretowana rewolucja
niskowęglowa
1. Ograniczenie emisji GHG
2. Przystosowywanie się do zmian klimatu
3. Utrzymanie wzrostu gospodarczego
Czas realizacji 3.razy krótszy niż rewolucji
przemysłowej
Wysoki stopień niepewności: technologie,
wskaźniki, porozumienie globalne
Wymuszenie zmian:
Limity emisji i System Handlu Emisjami
Skutek: Wzrost cen energii ze źródeł
konwencjonalnych i kosztów produkcji w
technologiach, które powodują emisję CO2
Skutek: działania dostosowawcze – zmniejszenie
popytu na energię, poprawa sprawności i
efektywności energetycznej, zmniejszenie
zużycia surowców nieodnawialnych, OZE, nowe
technologie....
Zmiany wymuszane przez Pakiet są
zbieżne z interesem Polski
1.
2.
3.
4.
5.
Poprawa konkurencyjności dzięki 2.zwiększeniu
efektywności energetycznej gospodarki.
Zmniejszenie zagrożenia monokulturą węglową.
Skokowe stworzenie najbardziej efektywnej
energetyki w Europie (wymiana 60% urządzeń).
Poprawa sprawności = cz. rekompensata kosztu
emisji (34%
48%).
Rozwój OZE = lokalne miejsca pracy, poprawa
efektywności energetycznej = nowe miejsca prace
rozproszone na terenie całego kraju.
Eksport produktów i usług związanych z
gospodarką niskowęglową.
Energochłonność w UE
2000
1800
1600
[toe/1000EUR]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
2006
Ułuda bezpieczeństwa węglowego
 W 2008 roku węgla NIE WYSTARCZY dla
wszystkich elektrowni, może być go mniej o 10
mln ton niż w 2007 roku
 Ceny na świecie wzrosły z 75 do 200 $/tonę w ciągu
ostatniego roku
 Węgiel jest w złożach, zabrakło inwestycji w jego
wydobycie
 Potrzeby inwestycyjne do 2015 roku górnictwo
określa na 19 miliardów złotych…
… a zysk netto czterech KHW, KW, Bogdanki i JSW za
2007 rok mniej niż 200 milionów złotych łącznie
Górnictwu zarobienie na inwestycje zajmie 100 lat
Sukces niemożliwy bez
współdziałania
rządu – biznesu – społeczeństwa
 Punkt startu:
 wpisanie problematyki zmian klimatu na listę priorytetów jako tematu
horyzontalnego, oddziaływującego na sferę społeczną, ekonomiczną oraz
środowiskową
 opracowanie modeli pozwalających generować scenariusze rozwoju,
monitorować efekty przyjętych rozwiązań (ochrona klimatu i
dostosowywania się do zmian), negocjować z KE
 przygotowanie pełnej analizy kosztów i strat dla Polski związanych ze
zmianami klimatycznymi
 stworzenie narodowego programu adaptacji do zmian klimatycznych
 Wsparcie przemian: także w Polsce sam rynek nie spowoduje
działań poprawiających efektywność energetyczną,
wprowadzenie OZE czy produkcji niskowęglowej na masową
skalę.
Wsparcie przemian miało miejsce
także w przypadku rewolucji
przemysłowej
1. Nowe technologie (silnik parowy, czółenko
tkackie)
+
2. Nowe metody zarządzania i organizacji pracy
(linia produkcyjna, fabryka, wydziałowa struktura)
+
3. Nowe regulacje, instytucje, polityka wspierająca
zmiany: przepisy umożliwiające tworzenie spółek
publicznych i pozyskiwanie kapitału, prawo
własności intelektualnej, ochrona konsumenta ....
Efektywność energetyczna: nawet w przypadku
niskonakładowych działań eliminujących
marnotrawstwo energii, potrzebne są zachęty

Spadek o 28% globalnego
popytu na energię w wyniku
oszczędności = 900 mld USD
Ceny energii rosną, inwestycje w
oszczędzanie są relatywnie nisko
ryzykowne i o atrakcyjnej stopie
zwrotu.Dlaczego nie są
realizowane:




Mieszkalnictwo
Handel
Transport
Przemysł
Przetwarzanie energii


Deweloperzy nie uczestniczą w
przyszłych zyskach
Brak informacji o potencjalnych
oszczędnościach
73% konsumentów akceptuje okres
zwrotu <=2 lata
Oszczędności zbyt małe, aby stały
się priorytetem
Brak dostępu do kapitału
Subsydia i regulacje, które
wypaczają rynek.
Rząd
 Wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych (2006/32/WE).
 Opracowanie własnych rozwiązań regulacyjnych, funduszy
wsparcia (konsumenci, SME) stymulowanie programów
regionalnych, lokalnych, promocja najlepszych rozwiązań
 Instrumenty podatkowe, fiskalne; ulgi, wykorzystanie wpływów z
akcyzy na wsparcie poprawy efektywności, obniżenie stawki
VAT na ciepło z systemów ciepłowniczych,
 Standardy efektywności energetycznej i paliwowej
 Wzorcowa rola sektora publicznego (polityka inwestycyjna i
zakupowa)
 Konkurencyjny rynek energii
 Usunięcie regulacji wypaczających rynek
 Skoncentrowanie R&D
 STABILNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
Biznes
 Potraktowanie poważnie zamierzeń KE
 Potraktowanie poważnie wzrostu cen energii i kosztów emisji CO2:
zwiększenie wysiłków zmierzających do poprawy efektywności
energetycznej, wykonywanie audytów energetycznych (procesów
technologicznych, budynków, floty samochodowej)
 Opracowanie produktów i usług, w tym finansowych, umożliwiających
odbiorcom poprawę efektywności energetycznej/zmniejszenie emisji
 Edukacja odbiorców
 Edukacja pracowników
 Współpraca z rządem przy opracowywaniu i wdrażaniu polityki
klimatycznej, poprawie efektywności środków R&D.
Ciągle otwarte pytanie jak przekonać przedsiębiorców do uznania,
że efektywność energetyczna stwarza szansę realną poprawy
zyskowności ? Jak mobilizować kapitał na zastosowanie
istniejących i rozwój nowych technologii ?
Społeczeństwo
 Społeczeństwo decyduje bezpośrednio (ogrzewanie,
oświetlenie, sprzęt AGD, wybór transportu) oraz
pośrednio poprzez decyzje zakupowe (żywność,
produkty nieżywnościowe) o istotnej części emisji
CO2 (W. Brytania – odpowiednio 35% oraz 25%).
 Konsumenci preferując „zielone produkty” mogą
wpływać na producentów
Pytanie: jak przekonać konsumentów o sensowności
nawet małych oszczędności, które sumują się do
wymiernych efektów
Kto poniesie koszty ?
Ochrona sektorów objętych ETS, a narażonych na
konkurencję spoza EU
1.





2.
Zdefiniowanie sektorów wrażliwych
100% darmowe uprawnienia oparte na benchmarkingu
zamiast aukcji
Wyeliminowanie bezproduktywnego opodatkowania emisji
Rezerwa dla nowych przedsięwzięć
Wyłączenie małych emiterów
Ochrona konsumenta


Różne formy wspierania oszczędzania energii
Pomoc dla grup zagrożonych ubóstwem energetycznym
Czy aukcje zagrażają energetyce ?
 To ilość uprawnień decyduje o ich cenie
 Cena uprawnienia w koszcie energii niezależnie od formy
rozdziału
 ETS 3 – silny bodziec inwestycyjny
 Przychody:
 Aukcje
budżet
 Bezpłatna alokacja
firmy energetyczne
 Benchmarking ?
 Która forma korzystniejsza dla przemian w polskiej energetyce ?
 Jaki będzie wpływ na pozycję konkurencyjną polskich firm
energetycznych ?
Finansowanie
 Środki publiczne
 Nadwyżka z Kioto
 VAT
 Aukcje (ok.5 mld euro rocznie = 1,5% PNB 2006;
R&D = 0,56%; zdrowie = 0,4%
 Fundusze UE (2008 – 2013, 2014-2020)
 Inne (budżety R&D, samorządowe ...)
 Środki prywatne
 Inwestorskie
 Kapitał obcy
Ciągle otwarte pytania
Jak wykorzystać efektywnie
dostępne środki ?
Jak zmobilizować rząd – biznes –
społeczeństwo do wspólnego
działania ?
Dziękuję,
Daria Kulczycka
Ekspert Gospodarczy
PKPP Lewiatan
dku[email protected]
www.pkpplewiatan.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards