11.igcp nfosigw

advertisement
Czysta energia:
rekomendacje branży ciepłowniczej
Czysta energia w kontekście wytwarzania, sieci,
budynków, kosumentów
Wytwarzanie:
zakres unijnych zmian legislacyjnych wpływający na generację energii
Rewizja Dyrektywy ETS









art. 10b(3) wpisujący ciepłownictwo (district heating) jako
sektor uprawniony do 30% bezpłatnych uprawnień do
emisji CO2 od roku 2021
art. 10c wpisujący „district heating networks” jako
uprawnione do przejściowego przydziału uprawnień na
modernizację sektora energii.;
art. 10d wpisujący ciepłownictwa jako sektor uprawniony
do korzystania z Funduszu Modernizacyjneg.
art. 27: rozszerzenie na instalacje obsługiwane przez małe
i średnie przedsiębiorstwa (SMEs) emitujące poniżej
50 000 ton ekwiwalentu CO2
wyłączenie ciepłownictwo ze stosowania linearnego
współczynnika redukcyjnego (LRF) na poziomie 2.2%.
niższy Liniowy Współczynnik Redukcyjny – Linear
Reduction Factor (LRF) - 2.2%. Raport ENVI zawierał LRF na
poziomie 2.4%
stopa wycofywania (double withdrawal rate) dla Rezerwy
Stabilności Rynkowej (MSR) - zwiększenie z 12% do 24% dla
pierwszych czterech lat funkcjonowania (2019-2022)
MSR (Market Stability Reserve) – odrzucenie poprawki
redukującej liczbę uprawnień do skasowania z 800
mln uprawnień (jak przyjęła komisja ENVI) do 300
Fundusz Modernizacyjny – odrzucenie poprawki przyznającej
zarządzanie funduszem przez państwa będące beneficjentami
Pakiet Zimowy

Clean Energy for All Europeans
o
o
o
o
o
Electricity market and consumers
Energy Efficiency Directive
Energy efficiency of buildings
Ecodesign
Renewables & bioenergy
sustainability
Governance
Energy prices and costs
Energy funding
Innovation
Transport
o
o
o
o
o
Wytwarzanie:
finalizacja wdrażania Dyrektywy IED
mechanizmy związane z nowymi konkluzjami KE dotyczącymi BAT
Zakończono proces ustalania kształtu konkluzji BAT;
Uchwalone zostaną w tym roku;
Wejdą w życie w 2021 roku



Ustanawiają wyśrubowane standardy emisyjne z instalacji dla znanych zanieczyszczeń oraz nowych:
rtęć, chlor, fluor, tlenek węgla a także hałasu, ścieków oraz efektywności energetycznej;
Zwolnienie z wdrażania standardów konkluzji BAT dla instalacji wykorzystujących derogacje:
ciepłowniczą i 17500 ;
Dla jednostek pracujących awaryjnie lub szczytowych – czasy pracy poniżej 500 godzin na rok lub
pomiędzy 500 a 1500 godzin na rok – istnieją możliwości udzielania odstępstw od standardów
emisyjnych oraz sprawności minimalnej – warunek : wskazuje się jednostkę , która tak ma pracować!!!
Zakończono realizację wspólnego projektu TGPE, PTEZ oraz IGCP, który dotyczył wszystkich aspektów
mechanizmów konkluzji BAT.
•
Przeprowadzono działania na poziomie Grupy Roboczej nad ostateczna konsultacją rozwiązań konkluzji
BAT, mające na celu najkorzystniejsze rozwiązania dla branży energetycznej w Polsce.
•
Przygotowano materiały edukacyjne dla prowadzących instalacje oraz organów odpowiedzialnych
za wydawanie zezwoleń związane z trybem udzielania odstępstw na podstawie uprawnień z art. 15 IED
– analiza kosztów i korzyści.
Wytwarzanie:
Dyrektywa MCP
wartość standardów emisyjnych dla spalania węgla
MOC ŹRÓDŁA (MWt)
SO2
NOX
PYŁ
1100
650
50
1500
400
200
4001
650
302
1500
400
100
1-5
5 - 50
11100
dla instalacji pomiędzy 5 a 20 MW; 2 50 dla instalacji pomiędzy 5 a 20 MW
Obiekty szczytowe do 500, a w szczególnych przypadkach do 1000 godzin rocznie bez konieczności dostosowanie się
do standardów siarki i NOx. Należy dotrzymać jedynie standardu pyłów 200 dla istniejących i 100 dla nowych.
Do 01.01.2030 r. można zwolnić obiekty o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW z przestrzegania norm emisji,
pod warunkiem, że co najmniej 50% ciepła dostarczane jest publicznej, miejskiej sieci ciepłowniczej. W przypadku
takiego zwolnienia, dopuszczalne wartości emisji nie przekraczają 1100 mg/Nm3 w przypadku SO2
i 150 mg/Nm³ w przypadku pyłu.
Rozwój kogeneracji w Polsce
wpływ na środowisko i bezpieczeństwo energetyczne
Racjonalność wykorzystania lokalnych zasobów
naturalnych
Utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła
dla odbiorców końcowych w miastach
Utrzymanie bilansu mocy w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym
Zwiększenie bezpieczeństwa lokalnych systemów
energetycznych i obniżenie strat przesyłu
Zmniejszenie skutków wyłączeń awaryjnych bloków
o dużych mocach
Dodatkowa produkcja
energii elektrycznej
Dodatkowa moc
zainstalowana
w krajowym systemie
elektroenergetycznym
33- 47 TWh
7,5 -10 GW
Oszczędność emisji
CO2
15-26 mln
Mg/rok
Korzyść społeczna
92-120 mld
PLN
Źródła powstawania pyłów zawieszonych w Polsce
Źródła powstawania benzo(a)pirenu w Polsce
Stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu
w miastach
Sieci:
regulowanie stanów prawnych infrastruktury liniowej

„… problematyka nieuregulowanych
stanów prawnych nie jest związana ze
sferą prawa administracyjnego
( inwestycyjnego ), lecz powinna być
przedmiotem osobnych prac
legislacyjnych”
Struktura wiekowa sieci
100%
4%
90%
16%
80%



Projekt ustawy o korytarzach
przesyłowych
Kodeks cywilny
Projekt Kodeksu UrbanistycznoBudowlanego
70%
24%
Pow yżej 40 lat
60%
Od 31 do 40 lat
50%
40%
Od 21 do 30 lat
29%
Do 10 lat
30%
Uporządkowania prawnego
wymaga ok. 80% sieci
( czyli ok. 17 000 km )
20%
10%
Od 11 do 20 lat
27%
0%
rurociągi
Sieci:
realizacja programów pomocowych
środki unijne, środki krajowe
Stworzeniu jak najbardziej korzystnych warunków wsparcia dla inwestycji modernizacyjnych
i rozwojowych w ciepłownictwie w konsekwencji regulacji odnoszących się do „efektywnych
systemów ciepłowniczych”.
Dotychczasowy efekt: modyfikacja systemu pomocy w ramach działania 1.5, gdzie warunek
efektywności bada się na moment zakończenia realizacji projektu.
Realizacja programów:
•
Zakończono tryb pozakonkursowy w ramach 1.5 dedykowanego dla inwestycji w ramach ZIT
oraz pierwszą turę konkursową. Ogłoszona drugą;
•
Zakończono tryb pozakonkursowy w ramach 1.6.2 dla wsparcia rozwoju sieci ciepłowniczych
dla kogeneracji oraz tryb konkursowy.
Przygotowanie do prenotyfikacji nowego programu pomocowego dedykowanego dla systemów
„nieefektywnych” oraz opracowanie założeń dla wsparcia likwidacji „smogu” jako kontynuacja
„Kawki”.
Sieci:
nowelizacja ustawy o OZE
zmiana regulacji ustawowej w zakresie realizacji obowiązku zakupu ciepła
ze źródeł odnawialnych
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub
wytwarzaniem ciepła i jego sprzedażą odbiorcom końcowym dokonuje zakupu oferowanego mu ciepła
wytworzonego w przyłączonych do tej sieci instalacjach:
1) termicznego przekształcania odpadów,
2) odnawialnego źródła energii, innych niż instalacja termicznego przekształcania odpadów, wytworzonego
z odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem ciepła wytworzonego w instalacjach spalania wielopaliwowego
innego niż ciepło użytkowe wytworzone w wysokosprawnej kogeneracji
– w ilości nie większej niż zapotrzebowanie odbiorców końcowych tego przedsiębiorstwa, przyłączonych do tej
sieci.
Przedsiębiorstwo energetyczne, jest obowiązane do wyrażenia zgody na przyłączenie takiej instalacji do sieci
ciepłowniczej.
Ostatni projekt rozporządzenia przewiduje:

przyłączenie po stronie dystrybutora, na zasadach równego traktowania, po spełnieniu warunków i za
opłatą za przyłączenie;

zakup w pierwszej kolejności, po cenie nie wyższej niż RPI (bez deflacji) od ceny innych źródeł
w systemie, na podstawie taryfy zatwierdzonej przez URE

Wyłączenie z obowiązku dla efektywnych systemów ciepłowniczych
Budynki:
nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej
zmiana filozofii realizacji działań proefektywnościowych
Podmioty zobowiązane - przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem lub obrotem ciepłem,
i sprzedające je odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci, są obowiązane:
1) zrealizować przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku
których uzyskuje się oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w ustawie, potwierdzone audytem
efektywności energetycznej, lub
2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej.
Obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw ciepłowniczych w których moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza
5 MW.
Obowiązek podmiot
1) 30% tego
2) 20% tego
3) 10% tego
zobowiązany może zrealizować, uiszczając opłatę zastępczą w zakresie:
obowiązku za 2016 r.,
obowiązku za 2017 r.,
obowiązku za 2018 r.
Wielkość obowiązku to 1,5% każdego roku, który ustala się za dany rok na podstawie rocznej wielkości fizycznej
sprzedaży energii (ciepła) w okresie rozliczeniowym.
Świadectwa wydaje Prezes URE na wniosek podmiotu u którego będzie realizowane przedsięwzięcie ee, albo
podmiotu upoważnionego przez taki podmiot - wydawane są one „ex ante”, czyli przed realizacją przedsięwzięcia.
Minimalna wartość oszczędności z przedsięwzięcia zgłoszonego dla uzyskania świadectwa to 10 toe ( 419 GJ)
średnio w ciągu roku.
Do wszystkiego audyty – efektywności energetycznej dla przedsięwzięć i energetyczne dla przedsiębiorstw dużych.
Budynki:
przepisy wpływające na sposób zaopatrywania w ciepło
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku oraz świadectw
charakterystyki energetycznej
Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji,
chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EP zależy od izolacyjności przegród i rodzaju źródła ciepła


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Rodzaj
budynku
Mieszkalny wielorodzinny
Cząstkowe maksymalne wartości
wskaźnika EP [kWh/(m2rok)]
od 1 stycznia
2014 r.
od 1 stycznia
2017 r.
od 1 stycznia
2021 r.
105
85
65
EP = EK * WPK, PC
WPK, PC - współczynnik nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej
odpowiedni dla danego nośnika
energii finalnej, stosownie do
wykorzystywanego paliwa lub
źródła energii
EP - Nieodnawialna energia
pierwotna
EK - Energia końcowa
dostarczana do budynku
EU - Energia użytkowa
c.o., c.w.u., wentylacja, chłodzenie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki
ws. szczegółowego zakresu i sposobu
sporządzania audytu energetycznego
wzoru karty audytu efektywności
energetycznej oraz metod obliczania
oszczędności energii
„Duży potencjał oszczędności energii w sektorze budownictwa oraz fakt, że sektor ten odpowiada za 40 %
końcowego zużycia energii w Unii Europejskiej powoduje, że inwestycje w poprawę efektywności energetycznej
w tym sektorze są szczególnie interesujące”
Konsumenci:
skala działania
150
Lokalizacje, w których
dostarczane jest ciepło
systemowe w kraju
Działalność edukacyjna
postawy konsumentów
Wygoda i komfort użytkowania oraz
możliwość regulacji temperatury to
zdaniem badanych najważniejsze
cechy idealnego ogrzewania. Wskazało
na to 52% badanych.
Ekologia to druga z wymienianych
cech (14%). Przed dziesięcioma laty
była dziesiątą wskazywaną
Cena jest trzecią wg ważności cechą
(10%).
W 2007 roku wskazywana była jako
najważniejsza (47%)
Pani/Pana zdaniem ciepło
systemowe jest?
91%
86%
45%
12%
WYGODNE
BEZPIECZNE
EKOLOGICZNE
DROGIE
Certyfikacja systemów ciepłowniczych
Współpraca z Instytutem Certyfikacji Emisji Budynków
przy realizacji procesu.
Ocena redukcji zanieczyszczeń dla danego systemu
w zależności od wykorzystywanej struktury paliw i sposobu wytwarzania
ciepła - w odniesieniu do obiektu referencyjnego.
Metodologia opracowana przez ICEB i realizowana przez ich
przedstawiciela.
Certyfikaty dla systemu oraz budynków/inwestycji przyłączonych do
systemu.
Działania edukacyjne
Europejska Strategia Rozwoju dla Branży (DHC) zakłada
prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz świadomości
ekologicznej w temacie wykorzystania energii.
Dlatego przygotowujemy materiały edukacyjne:
klasy 1-2 książeczki „Czerwony Kapturek” + konspekty
lekcji;
 Klasy 4-5 - konspekty lekcji o smogu - nauka o środowisku;
Klasy 7-8 - konspekty lekcji - podejście naukowe do tematu
niskiej emisji - fizyka, chemia.
Czysta energia:
rekomendacje branży ciepłowniczej
Dziękuję za uwagę
Jacek Szymczak
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards