oraz zwiększenie świadomości pod względem możliwych do

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości zastosowania środków poprawy efektywności
energetycznej w budownictwie, w tym wprowadzenie innowacyjnych technologii
Opracowanie ekspertyzy zostanie zlecone w ramach projektu pn. „Opracowanie praktycznego
informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości
zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, w tym wprowadzanie
innowacyjnych technologii)”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnienie procesów
inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
I.
Informacje o zleceniu
Ekspertyza dotycząca możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej
w budynkach, w tym wprowadzenia innowacyjnych technologii, ma na celu wzmocnienie
znaczenia budownictwa energooszczędnego, wśród:

projektantów i wykonawców budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

osób planujących budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

osób planujących kupno lokalu mieszkalnego lub lokalu użytkowego,
oraz zwiększenie świadomości pod względem możliwych do uzyskania korzyści płynących
z inwestycji proefektywnościowych, a tym samym zmniejszenia kosztów utrzymania budynków
oraz poprawy standardu życia mieszkańców i użytkowników.
II.
Przedmiot zamówienia
Ekspertyza dotycząca możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej
w budynkach w zależności od ich przeznaczenia, w tym wprowadzenia innowacyjnych technologii
powinna obejmować następujące zagadnienia:
1)
analizę istniejących barier w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków,
z uwzględnieniem budynków istniejących (ograniczenia prawne, techniczne, organizacyjne,
administracyjne);
2)
przegląd możliwych do zastosowania rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych
oraz instalacyjnych wpływających na redukcję zużycia energii;
3)
wpływ geometrii i usytuowania budynku na działce, układ pomieszczeń i rozwiązań
funkcjonalnych na efektywność energetyczną;
4)
sposób zasilania budynków w wysokosprawne systemy ogrzewania, systemy wentylacji
i systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w zależności od przeznaczenia budynku;
5)
sposób zasilania budynków w wysokosprawne systemy chłodzenia;
6)
sposób zasilania budynków w wysokosprawne systemy wbudowanej instalacji oświetlenia;
7)
analiza efektywności przedstawionych rozwiązań w zależności od rodzaju budynku
w oparciu o przykłady;
8) przykłady najczęściej popełnianych błędów na etapie projektowania, budowy i użytkowania
budynków wpływających na zużycie energii;
9) wskazówki poprawy charakterystyki energetycznej budynków w zależności od rodzaju
budynku obejmujące kwestie:

podwyższenia izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych,

eliminacji mostków cieplnych,

wymiany stolarki okiennej,

podwyższenia szczelności budynku,

modernizacji systemu wentylacji

modernizacji instalacji c.o.,

modernizacji instalacji c.w.u.,

wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

zastosowanie energooszczędnych urządzeń,

ograniczenie zjawiska przegrzewania;
10) propozycje
rozwiązań
wykorzystujących
odnawialne
w nowoprojektowanych i użytkowanych budynkach;
źródła
energii
(OZE)
11) katalog dobrych praktyk w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków ;
12) wskazówki efektywnego i oszczędnego sposobu użytkowania systemów: ogrzewania,
wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, chłodzenia;
13) wskazówki dla osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej oraz dla osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu
klimatyzacji w zakresie sposobu formułowania i roli zaleceń dot. opłacalnej ekonomicznie
i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku (w oparciu
o przykłady);
14) wskazówki dla administracji państwowej i samorządowej w zakresie kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w taki sposób, aby możliwe było wykorzystanie
w budynkach ciepła sieciowego lub OZE;
15) elektroniczne kalkulatory umożliwiające określenie przykładowych zysków
oszczędności finansowych płynących z zastosowania konkretnych rozwiązań:
lub

kalkulator uzyskiwanych
zewnętrznych budynku),

kalkulator oszczędności wynikających z zastosowanego rodzaju ocieplenia przegród
zewnętrznych budynku - w zależności od wybranego rodzaju izolacji cieplnej przegrody,
użytkownik uzyskuje daną oszczędność w PLN/rok,
współczynników
przenikania
ciepła
U c dla
przegród

kalkulator kosztów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku –
np. wymiana starego kotła węglowego na kondensacyjny kocioł gazowy przy tym
samym rocznym zapotrzebowaniu na ciepło to oszczędność rzędu XX PLN/rok;
16) wykaz dostępnych źródeł finansowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności
energetycznej budynków, wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

fundusze Unii Europejskiej,

fundusze Ochrony Środowiska (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska),

środki jednostek samorządu terytorialnego,

środki zagraniczne (m.in. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG), Norweski Mechanizm Finansowy (NMF),

budżet państwa (m.in. Fundusz Termomodernizacji i Remontów),

banki komercyjne i pozostałe źródła dofinansowania (agencje, fundusze),

partnerstwo Publiczno-Prywatne;
17) przegląd możliwych do zastosowania innowacyjnych technologii w zależności od
przeznaczenia budynków np.:

energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynku w sposób pasywny (zyski
od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste),

kolektorów słonecznych, produkcja energii elektrycznej – panele fotowoltaiczne,
do przygotowania ciepłej wody użytkowej,

kotły na biomasę - energia biomasy do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
użytkowej,

pompy ciepła – energia skumulowana w gruncie do np. wstępnego podgrzewu
powietrza wentylacyjnego – gruntowny wymiennik ciepła, jako dolne źródło pompy
ciepła;
18) przykłady wzorcowych termomodernizacji budynków, w podziale na ich rodzaje, w których
zastosowano opłacalne pod względem ekonomicznym źródła energii odnawialnej.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z panem
Tomaszem Gałązką ([email protected]).
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards