PROGRAM

advertisement
PROGRAM
"Efektywność energetyczna w firmie oraz obowiązki przedsiębiorcy w zakresie prawa
ochrony środowiska”
21 Czerwiec 2013 r.
Jasło
Restauracja PERŁA ul. Floriańska 42
Godz. 9:00-16:15
9:00 – 9:10 Rejestracja uczestników
9:00 – 12:10 Moduł I - Szanse dla firm wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej
w obszarze efektywności energetycznej
CELE:
Zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie Ustawa o efektywności energetycznej nakłada
na podmioty w niej wymienione,
Przybliżenie trybu i zasad organizowania przez Prezesa URE przetargów na pozyskiwanie
Świadectw efektywności energetycznej oraz zasad wyboru przedsięwzięć, którym
przyznawane będą Białe Certyfikaty,
Zapoznanie uczestników z cyklem życia Białych Certyfikatów,
Unaocznienie możliwości dofinansowania inwestycji proefektywnościowych wynikających
z Ustawy o efektywności energetycznej,
Przybliżenie korzyści z przeprowadzania Audytów i Przeglądów energetycznych oraz
systematycznego zarządzania energią w całej organizacji.





PROGRAM:
1.Polityka Efektywności Energetycznej Unii Europejskiej - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i
Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (uchylająca Dyrektywę 2006/32/WE z 5
kwietnia 2006 roku w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług
energetycznych);
2.Wymagania ustawy o efektywności energetycznej. Rozporządzenia do Ustawy.
3.Mechanizm Białych Certyfikatów jako forma dotacji.

Zasady uzyskiwania i umarzania świadectw efektywności energetycznej.
- zakres obowiązku i podmioty zobowiązane
- zasady obliczania kwoty obowiązku i opłaty zastępczej
- zasady i tryb organizowania Przetargu przez Prezesa URE
- rodzaje przedsięwzięć uznanych w Rozporządzeniu do Ustawy za służące poprawie
efektywności energetycznej
- pozostałe warunki zgłoszenia przedsięwzięć do przetargu
- dokumentacja przetargowa
- zasady wyboru przedsięwzięć, którym przyznane zostaną certyfikaty; wartość efektu
energetycznego
- prawa majątkowe wynikające z Białych Certyfikatów

Możliwości wynikające z Ustawy o efektywności energetycznej – analiza przypadków.
4.Audyt Energetyczny i jego rola w procesie pozyskiwania „białych certyfikatów”.



Audyt energetyczny wstępny.
Audyt następczy - potwierdzający uzyskany efekt.
Audyt weryfikujący na zlecenie Prezesa URE.
5.7 Program Ramowy: wsparcie dla ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w
obszarach związanych z energią i środowiskiem;
6.Nawiązywanie międzynarodowych partnerstw w programie EUREKA;
7.Technologie służące poprawie efektywności energetycznej – transfer technologii.
8.Kompleksowe zarządzanie energią w przedsiębiorstwach.
12:10 – 16:15 Moduł II – Obowiązki dla przedsiębiorstw wynikające ze stosowania
prawa w zakresie ochrony środowiska
1. Prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska- dyrektywa 2010/75/UE w
sprawie emisji przemysłowych (IED), dyrektywa 2008/98/WE:
2. Ustawodawstwo polskie – Wymagania Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
a. Gospodarka odpadami.




Obowiązujące formy uregulowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami – kryteria
podlegania pod obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Warunki zwolnienia.
Użytkowanie instalacji bez stosownych uregulowań – sankcje karne.
Sprawozdawczość związana z gospodarką odpadami.

Wsparcie transferu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii związanych z gospodarką
odpadami.

Możliwości korzystania z programów Unii Europejskiej.
b. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.





Kryteria podlegania pod obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub
gazów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego.
Warunki zwolnienia z uzyskania pozwolenia.
Prowadzenie pomiarów wielkości emisji.
Użytkowanie instalacji bez pozwolenia lub zgłoszenia – sankcje karne.
Opłaty za korzystanie ze środowiska.
c. Gospodarka wodno-ściekowa.




Kryteria podlegania pod obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Warunki zwolnienia z uzyskania pozwolenia.
Użytkowanie instalacji bez pozwolenia lub zgłoszenia – sankcje karne.
Prowadzenie pomiarów ilości pobieranej wody.
d. Hałas.



Kryteria podlegania pod obowiązek uzyskania decyzji o dopuszczalnym hałasie z
Instalacji.
Warunki zwolnienia z uzyskania decyzji.
Monitoring hałasu.
e. Opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, SZWO(Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 1005/2009 z dnia 25 marca 2009), REACH (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006)

Kryteria podlegania pod obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń w zakresie
gospodarki opakowaniami, sprzętu elektrycznego lub elektronicznego oraz substancji
kontrolowanych.
3. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego unijnego programu działań w
zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety” - 2012/0337 (COD);
4. Pilotażowy program weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej
(Environmental Technology Verification).
W przerwie warsztatów przewidziany obiad
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards