Otwarcie systemów wsparcia dla instalacji OZE w innych krajach

advertisement
OtwarciesystemówwsparciadlainstalacjiOZEwinnychkrajach
WARSZTATY,23czerwca2016,siedzibaKonfederacjiLewiatan,
ul.ZbyszkaCybulskiego3,Warszawa
Celwarsztatów
UnijnaDyrektywaoOZE(2009/28/EC)ustanawiaramywspółpracypomiędzykrajamiczłonkowskimi
dlawesparciarozwojuodnawialnychźródełenergii.Mechanizmywspółpracysąopisanewartykułach
5-11. Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energii 2014-2020
(2014/C200/01)zachęcająpaństwaczłonkowskiedorozwijaniawspólnych,transgranicznych
systemów wsparcia OZE. W procesie notyfikacji programu wsparcia przez Komisję Europejską
w 2014 roku niemiecki rząd zgodził się, aby od 2017 roku 5% nowo instalowanych mocy OZE
byłodostępnychdlainnychpaństwczłonkowskichUE.Istniejąjuż2pilotażoweprojektyaukcji
PV pomiędzy Niemcami, Danią i Holandią - inne kraje je rozważają. Otwarte aukcje mogą
skutkować większa efektywnością rozwoju OZE, ale także mogą być ważnym krokiem w kierunku
lepszej koordynacji i konwergencji krajowych polityk energetycznych. Warsztaty mają na celu
omówienie potencjalnych szans, konsekwencji, a także technicznych i prawnych barier związanych
zotwarciemaukcjiOZEnasystemywsparciazinnychkrajówUE.
Uczestnicy
Administracja,biznes,eksperci,konsultanci
Agenda,odgodz.12.30do17.00
12.30–13.00
13.00
13.05–13.15
Lunch
Powitanie
Wstęp
13.15–13.30
13.30–13.45
13.45–14.00
Konteksteuropejski–OZEwdebacienatemat
nowejorganizacjirynkuenergii
Otwarciemiędzynarodowychaukcji
RozwójOZEwNiemczech–dotychczasowe
osiągnięcia,obecnezmianywsystemiewsparcia
TransgraniczneaukcjeOZE
14.00–14.15
14.15–14.30
14.30–14.50
14.50–15.05
15.05–16.45
16.45
OtwarcieduńskiegosystemwsparciaOZEna
instalacjezinnychkrajów.Pilotażoweaukcje
DariaKulczycka,Lewiatan
JoannaMaćkowiakPandera,
ForumAnalizEnergetycznych,
AgoraEnergiewende
PierreLoaec,KomisjaEuropejska
AndrzejKaźmierski,MinisterstwoEnergii
MatthiasDeutsch,AgoraEnergiewende
FabianJoas,MinisterstwoGospodarkii
EnergiiNiemiec,GIZ
LenaKitzing,DTUManagement
Engineering
Przerwakawowa
Barieryprawne
ChristianSchnell,Solivan
Komentarze:InstytutEnergetykiOdnawialnej,PSEW,PolskieTowarzystwoFotowoltaiki,firmy
energetyczne
Podsumowanie
DariaKulczycka,Lewiatan
Download