Wpływ inwestycji energetycznych na gospodarkę lokalną

advertisement
Wpływ inwestycji energetycznych
na gospodarkę lokalną
Szkolenie „GMINNY ENERGETYK”
18 listopada 2010 r.
A. Ziomek, dr UEP
Gospodarka lokalna
Bogactwa naturalne
Kapitał społeczny
Kapitał finansowy
Kapitał ludzki
Kapitał fizyczny
Gospodarka lokalna
1) Zasoby naturalne, bogactwa naturalne, usługi, w tym
żywność, lasy, minerały, odnawialne uprawy,
regulowanie czynników klimatycznych, ochrona przed
skutkami burz i powodzi, usługi turystyczne,
pozyskiwanie energii z naturalnych źródeł.
2) Kapitał społeczny, w tym spójna społeczność, klimat
wzajemnego zaufania, wspólne zasady postępowania,
wzajemna pomoc, organizacje społeczne.
3) Kapitał ludzki, sytuacja i status mieszkańców, w tym min.
poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, stan
usług, stosunek do innowacji technicznych,
4) Kapitał fizyczny, infrastruktura gospodarcza, społeczna,
5) Zasoby finansowe, dostępność kredytów, oszczędności,
subsydia, granty
Determinanty rozwoju gospodarki lokalnej
Czynniki ekonomiczne
•
Wielkość i sposób funkcjonowania rynku dóbr i usług, zmiany na r. pracy,
dynamika popytu regionalnego, zmiany dochodów poszczególnych grup,
zaangażowanie kapitału, napływ inwestycji krajowych i zagranicznych
Czynniki społeczne
•
struktura wiekowa ludności, migracje, tempo i charakter urbanizacji,
aglomeracji, metropolizacji, zmiany w poziomie i stylu życia, innowacyjność,
przedsiębiorczość, sprawność instytucji regionalnych
Czynniki techniczne i technologiczne
•
Wzrost kapitału trwałego, zmiany w jego strukturze, unowocześnienie
kapitału, rozwój zaplecza badawczego, wdrożeniowego, rozwój przemysłu
wysokiej technologii, poprawa jakości produkcji
Czynniki ekologiczne
•
Występowanie zasobów naturalnych, postęp w zakresie ochrony
środowiska, postęp w edukacji ekologicznej, skuteczność stosowania
instrumentów ochrony środowiska: ekonomicznych i pozaekonomicznych
Wpływ inwestycji energetycznych
na gospodarkę lokalną
• Umożliwiają wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych i
kapitałowych
• Tworzą nowe miejsca pracy, poprawiają warunki życiowe
szczególnie na obszarach zacofanych gospodarczo
• Podnoszą przypływy podatkowe z podatków od nieruchomości,
od osób prawnych inwestujących w OZE i mających siedzibę na
terenie danej gminy
• Podnoszą przypływy podatkowe od osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na terenie danej gminy, np. rolników
wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie
wiatrowe i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody
• Jednostki samorządu terytorialnego mogą być
beneficjentami funduszy unijnych na energetykę odnawialną,
Struktura dochodów jednostek
samorządu terytorialnego w 2008 r.
Struktura wydatków gmin według działów w 2008 r.
Wpływ inwestycji energetycznych na
gospodarkę lokalną
• Napływ innego rodzaju inwestycji, jako efekt
inwestycji energetycznych w tym OZE.
Gmina, na której terenie powstają inwestycje
energetyczne (szczególnie OZE), uzyskuje
wizerunek gminy przyjaznej inwestorom,
przychylnej rozwojowi nowych technologii i
chroniącej środowisko, a zatem gminy w której
warto inwestować.
Atrakcyjność lokalizacyjna to:
- dostępny rynek zbytu, krajowy i zagraniczny,
- sąsiedztwo szlaków transportowych i dużych ośrodków
gospodarczych,
- struktura wiekowa mieszkańców, wielkość rynku pracy i jakość
kadry zawodowej,
- jakość szkolnictwa i oferta kształcenia ustawicznego,
- poziom przedsiębiorczości,
- dostępność kapitału finansowego
- bogactwa naturalne,
- jakość zagospodarowania przestrzennego, jakość planowania
zaopatrzenia w energię
- jakość infrastruktury energetycznej i transportowej,
- sprawność instytucji państwowych i samorządowych,
- oferta turystyczna i rozrywkowa obszaru.
Wielkopolska Investor Assistant Centre
www.sgipw.wlkp.pl
Wielkopolska Investor Assistant Centre
www.sgipw.wlkp.pl
Energia a gospodarka lokalna
Samorząd
Przedsiębiorstwa
Mieszkańcy
Przedsiębiorstwa
energetyczne
Chełm w latach 2005 - 2015
Powiat: miasto na prawach powiatu
Powierzchnia: 35,29 km2
Liczba mieszkańców: 67 782
Gęstość zaludnienia: 1 921os./km2
Odległość od granicy: 25 km
Sfera gospodarcza miasta Chełma
 W Chełmie dominuje sektor usług
oraz przemysł mineralny,
działa około 530 firm, z czego najwięcej jest
z branży produkcyjno - usługowej
 Główni pracodawcy to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Cementowania „Chełm”,
Zakład Produkcji Skórzanej „Escott”,
Zakłady Meblarskie „Meblotap”,
Huta Szkła „Marta 2”,
Spółdzielnia Mleczarska „Biomlek”,
Firma Ybbstaler – Zakład Przetwórstwa Owocoweg
Analiza SWOT
SŁABE STRONY
MOCNE STRONY



Transgraniczne położenie
Dostępność głównych
drogowych i kolejowych
szlaków komunikacyjnych
Rozwijający się system usług
rynkowych (w szczególności w
zakresie ubezpieczeń i usług
bankowych)

Dostateczna ilość terenów pod
budownictwo mieszkaniowe

Dobre uzbrojenie terenów
inwestycyjnych

Brak odpowiedniej infrastruktury
kulturalnej turystycznej, sportowej i
rekreacyjnej

Słaba jakość infrastruktury drogowej
oraz mała ilość miejsc parkingowych



Niska atrakcyjność gospodarcza
Mała liczba dużych firm
Brak kapitału inwestycyjnego

Niedostateczna wielkość środków
własnych samorządów

Słaba infrastruktura
teleinformatyczna
Analiza SWOT
ZAGROŻENIA
SZANSE

Integracja z UE i wzrost
atrakcyjności całego regionu
położonego w pobliżu
Ukrainy i Białorusi

Sezonowość ruchu turystycznego

Wysokie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej

Niska atrakcyjność inwestycyjna
miasta

Dostępność środków
pomocowych na rozwój
społeczny i gospodarczy

Wykorzystanie walorów
kulturowych i przyrodniczych

Brak zainteresowania na terenie
województwa lubelskiego

Rozwój transgranicznych
kontaktów i wymiany
gospodarczej

Zbyt mała aktywność gospodarcza
mieszkańców

Wysoki poziom bezrobocia
Cele strategiczne Miasta Chełma
Struktura nakładów wg poszczególnych
dziedzin inwestowania
w latach 2009 - 2012
18,44%
0,39%
35,64%
37,16%
7,03%
0,14%
0,73%
0,25%
0,10%
0,10%
Transport i łaczność 35,64%
Działalność usługowa 0,14%
Administracja publiczna 0,73%
Ochrona zdrowia 0,25%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,10%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 18,44%
Oświata i wychowanie 7,03%
Pomoc i polityka społeczna 0,10%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37,16 %
Kultura fizyczna i sport 0,39%
Źródła finansowania strategii w tys. zł, w latach 2009-2012
Budżet miasta
na lata 20092012
Środki
pozabudżetowe
na lata 2009-2012
Ogółem
na lata
2009-2012
18 596
80 008
98 604
Działalność usługowa
400
0
400
Administracja publiczna
304
1 720
2 024
Oświata i wychowanie
2 919
16 531
19 450
Ochrona zdrowia
223
482
705
Pomoc i polityka społeczna
216
58
274
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
44
240
284
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
17 239
85 572
102 811
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
51 000
0
51 000
Kultura fizyczna i sport
1 000
91
1 091
SUMA
91 941
184 702
276 643
Dział dofinansowania
Transport i łączność
Download