Formularz zmiany danych Investor Online

advertisement
Investor Online
Formularz zmiany danych
Niniejszym składam dyspozycję aktualizacji danych zawartych w Umowie Investor Online zawartej przez:
Imię/Imiona
PESEL
Nazwisko
Seria i numer
Dokument tożsamości
we wskazanym poniżej zakresie, na następujące (dane niewskazane poniżej pozostaną niezmienione):
Imię/Imiona
Dokument tożsamości
Nazwisko
Seria i numer
Numer telefonu komórkowego
Adres e-mail
Nr rachunku bankowego
Nazwa banku prowadzącego rachunek
Imie i nazwisko beneficjenta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo, fundusze oraz podmioty, którym Towarzystwo lub fundusze zleciło wykonywanie usług,
w zakresie niezbędnym dla celów prawidłowego wykonania Umowy Investor Online, w szczególności przez ProService Agent Transferowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Puławskiej 436 oraz Exorigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50. Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu do swoich danych osobowych i żądania
ich zmiany w każdym czasie.
Adres stały i korespondencyjny będzie przeze mnie aktualizowany za pośrednictwem serwisu Investor Online.
Za Klienta:
Za Towarzystwo:
Podpis Klienta
Podpis i pieczęć imienna Dealera
Pieczęć Dystrybutora
Miejscowość
Data
str. 1/1
Download
Random flashcards
Create flashcards