Informacja o wycofaniu z oferty ubezpieczeniowych funduszy

advertisement
Informacja o wycofaniu z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych PZU Życie SA
funduszu Investor Zmian Klimatycznych
Informujemy, że Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA podjęło decyzję o połączeniu z dniem
08.10.2015 r. subfunduszu Investor Zmian Klimatycznych z subfunduszem Investor Agrobiznes. W ramach
połączenia, Investor Agrobiznes będzie subfunduszem przejmującym, a Investor Zmian Klimatyc znych
subfunduszem przejmowanym.
W związku z powyższym z dniem 02.10.2015 r. z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych PZU Życie
SA zostanie wycofany fundusz Investor Zmian Klimatycznych.
W przypadku posiadania środków w wycofywanym UFK lub wskazania wycofywanego UFK w aktualnym
podziale składki dodatkowej, należy złożyć dyspozycję przeniesienia środków i/lub dyspozycję zmiany
podziału składki dodatkowej w terminie do 23.09.2015 r. włącznie.
Powyższe dyspozycje można złożyć za pośrednictwem Doradcy w Oddziale Deutsche Banku.
Za realizację przeniesienia środków oraz zmianę podziału składki dodatkowej PZU Życie SA nie będzie
pobierać żadnych opłat.
Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z warunkami umowy, możliwe jest dokonanie wykupu całkowitego
lub częściowego z likwidowanego funduszu. W takiej sytuacji, od środków posiadanych w lik widowanym
funduszu, PZU Życie SA nie pobierze opłaty. Dyspozycja wykupu może zostać złożona do dnia 23.09.2015 r.
włącznie.
W przypadku braku złożenia dyspozycji przeniesienia środków do dnia 23.09.2015 r. włącznie, PZU Życie SA
w dniu 02.10.2015 r. dokona przeniesienia środków z funduszu likwidowanego do funduszu z tej samej
grupy funduszy, lokującego aktywa w funduszu inwestycyjnym, który osiągnął najwyższy przyrost wartości
jednostki uczestnictwa za ostatnie 12 miesięcy, według stanu na dzień nie wcześniejszy n iż 30. dzień przed
likwidacją funduszu.
W przypadku braku złożenia dyspozycji zmiany podziału składki dodatkowej do dnia 23.09.2015 r. włącznie,
PZU Życie SA w dniu 25.09.2015 r. zastąpi fundusz likwidowany funduszem z tej samej grupy funduszy,
lokującym aktywa w funduszu inwestycyjnym, który osiągnął najwyższy przyrost wartości jednostki
uczestnictwa za ostatnie 12 miesięcy, według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 30. dzień przed likwidacją
funduszu.
Funduszem docelowym, do którego zostaną przeniesione środki/zmieni się podział składki (w przypadku
braku dyspozycji Klienta) będzie Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards