Baza danych systemu agenta

advertisement
data wpisu:
data aktualizacji:
01-07-2015
1. NAZWA ZBIORU DANYCH
Baza danych systemu agenta
2. ADMINISTRATOR DANYCH, ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA ORAZ NUMER
IDENTYFIKACYJNY REJESTRU PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
Administrator:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
REGON:
010001345
miejscowość:
Warszawa
kod pocztowy:
00-133
ulica:
al. Jana Pawła II
nr domu:
24
województwo:
mazowieckie
powiat:
gmina:
Warszawa Śródmieście
poczta:
Warszawa
3. PRZEDSTAWICIEL ADMINISTRATORA DANYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 31 USTAWY,
ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA (W PRZYPADKU WYZNACZENIA)
4. PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PRZETWARZANIE DANYCH ZE ZBIORU NA PODSTAWIE
ART. 31 USTAWY, ADRES SIEDZIBY LUB MIEJSCA ZAMIESZKANIA
(W PRZYPADKU POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH)
Centrum Operacji PZU SA z siedzibą: ul Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, Agenci PZU SA, których dane
znajdują się w ogólnodostępnym rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego
https://au.knf.gov.pl/Au_online/
5. PODSTAWA PRAWNA UPOWAŻNIAJĄCA DO PROWADZENIA ZBIORU DANYCH
☐
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
☐
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
☒
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dan dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
☐
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
(jeśli tak, jakie zadania),
☐
przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
6. CEL PRZETWARZANIA DANYCH W ZBIORZE
Zawarcie i obsługa umowy ubezpieczenia (w tym pobieranie kolejnych rat, rozszerzenie zakresu zawartych umów,
wznawianie umów). Kontakt z klientem, w celu przedstawienia kolejnej oferty.
7. OPIS KATEGORII OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZBIORZE
Klienci oraz potencjalni klienci PZU SA.
8. ZAKRES DANYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE
☒
nazwiska i imiona
☒
numer identyfikacji podatkowej
☐
imiona rodziców
☐
miejsce pracy
☒
data urodzenia
☐
zawód
☒
miejsce urodzenia
☐
wykształcenie
☒
adres zamieszkania lub pobyt
☒
seria i numer dokumentu tożsamości
☒
numer ewidencyjny PESEL
☒
numer telefonu
☒
adres e-mail
Inne dane przetwarzane w zbiorze – jakie:
nr rejestracyjny pojazdu , okoliczności zdarzenia ubezpieczeniowego, obywatelstwo, powiązania z innymi klientami oraz przedmiotami
ubezpieczenia (np. mąż właściciel pojazdu)
9. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH ZE ZBIORU
☒
od osób, których dotyczą
☒
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZE ZBIORU
☐
podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM DANE SĄ PRZEKAZYWANE
(NAZWA, ADRES SIEDZIBY LUB NAZWISKO, IMIĘ I ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA)
12. INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH DO PAŃSTWA
TRZECIEGO (NAZWA PAŃSTWA)
13. INFORMACJA O ZAKRESIE ZMIANY
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO nr księgi 063540 w dniu 21.10.2004 - zostaje przeniesiony do
rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji PZU SA na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2
Ustawy o ochronie danych osobowych.
Download