Obsługa finansowo

advertisement
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Nazwa zbioru:
OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA
2. Administrator danych:
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Administrator:
000514265
REGON:
Kielce
Miejscowość:
al. IX WIEKÓW KIELC
Ulica:
świętokrzyskie
Województwo:
Kielce
Gmina:
Kod pocztowy:
Nr domu:
Powiat:
Poczta:
25-516
3
Kielce
Kielce
Lokal:
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
- art. 40, 53 i 54 ustawy o finansach publicznych,
- art. 4, 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
- nazwiska i imiona,
- imiona rodziców,
- data urodzenia,
- adres zamieszkania lub pobytu
- numer ewidencyjny PESEL,
Inne dane osobowe przetwarzane w zbiorze:
- nr rachunku bankowego.
8. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
- osoby fizyczne
9. Sposób zbierania danych do zbioru:
- od osób, których dane dotyczą,
- z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
10. Udostępnianie danych ze zbioru:
11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
-banki, US
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Download