Dokumentacja pomocnicza w sprawach dotyczących cudzoziemców

advertisement
INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
1.
Nazwa zbioru:
DOKUMENTACJA POMOCNICZA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
CUDZOZIEMCÓW
2. Administrator danych:
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Administrator:
000514265
REGON:
Kielce
Miejscowość:
al. IX WIEKÓW KIELC
Ulica:
Województwo:
Gmina:
świętokrzyskie
Kielce
Kod pocztowy:
Nr domu:
25-516
3
Powiat:
Poczta:
Kielce
Kielce
Lokal:
budynek
3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych
4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
- przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa:
ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
ustawa z dnia 14 lipca 2016 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji i tytułów pobytowych w sprawach dotyczących
cudzoziemców, obywateli Unii Europejskiej i obywateli polskich zapraszających cudzoziemców
7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
nazwiska i imiona cudzoziemców, obywateli UE i obywateli polskich,
imiona rodziców,
nazwisko rodowe matki
data urodzenia,
miejsce urodzenia,
państwo urodzenia,
narodowość,
obywatelstwo,
seria i numer dokumentu podróży,
seria i numer dowodu osobistego,
adres zamieszkania lub pobytu
adres zakwaterowania
NIP,
REGON,
PESEL,
numer telefonu,
Inne dane osobowe przetwarzane w zbiorze:
wizerunek twarzy
odciski linii papilarnych
płeć,
rysopis,
stan cywilny,
wykształcenie,
zawód,
stanowisko pracy,
adres siedziby firmy,
miejsce pracy,
dane dotyczące posiadanych środków finansowych lub źródła utrzymania,
dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego,
informacje dotyczące karalności
8. Dane przetwarzane w zbiorze:
a) ujawniają bezpośrednio lub w kontekście:
x —pochodzenie rasowe,
□ —przynależność partyjną,
x—pochodzenie etniczne,
□ —przynależność związkową,
□ —poglądy polityczne,
x —stan zdrowia,
□ —przekonania religijne,
□ —kod genetyczny,
□ —przekonania filozoficzne,
□ —nałogi,
x□ —przynależność wyznaniową,
□ —życie seksualne,
b) dotyczą:
x—skazań,
x—orzeczeń o ukaraniu,
x—mandatów karnych,
x—innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
Podstawa prawna przetwarzania danych wskazanych w pkt 8:
- ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- ustawa z dnia 14 lipca 2016 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
9. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
- cudzoziemcy,
- obywatele Unii Europejskiej i członkowie ich rodzin,
- pracodawcy,
- obywatele polscy zapraszający cudzoziemców
10. Sposób zbierania danych do zbioru:
- od osób których dotyczą,
- z innych źródeł niż osoba której dane dotyczą
11. Udostępnianie danych ze zbioru:
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- straż graniczna,
- Policja,
- urzędy skarbowe,
- urzędy wojewódzkie,
12. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
13. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:
Download