1. Nazwa zbioru danych osobowych REJESTR PORĘCZEŃ I

advertisement
1. Nazwa zbioru danych osobowych
REJESTR PORĘCZEŃ I ZABEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH
2. Oznaczenie administratora danych
Administrator:
PROKURATOR REGIONALNY W POZNANIU
REGON:
363850214
Miejscowość:
POZNAŃ
Kod pocztowy:
61-736
Ulica:
SOLNA
Numer domu/lokalu
10
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31.a ustawy,
i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego
podmiotu
nie dotyczy
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na
podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku
powierzenia danych temu podmiotowi
nie dotyczy
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
X
przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.
361 z późn. zm.) art. 45 „b"
| | Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której
dane dotyczą
| | Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla
dobra publicznego - jeśli TAK to opisz te zadania
] Przetwarzanie jest niezbędne dla wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych
przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i
wolności osoby, której dane dotyczą
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Dopełnienie obowiązku określonego w przepisach prawa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Osoby wpłacające poręczenie lub zabezpieczenie majątkowe w toku prowadzonego postępowania
prokuratorskiego.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
X
X
X
X
X
X
nazwiska i imiona
imiona rodziców
data urodzenia
miejsce urodzenia
adres zamieszkania lub pobytu
numer ewidencyjny PESEL
X
Numer Identyfikacji Podatkowej
miejsce pracy
zawód
wykształcenie
seria i numer dowodu osobistego
numer telefonu
Inne dane osobowe, oprócz wymienionych powyżej, przetwarzane w zbiorze - podaj jakie:
Numer rachunku bankowego.
9. Sposób zbierania danych do zbioru
| X | od osób, których dotyczą,
S
z innych źródeł, niż osoba, której dane dotyczą
10. Sposób udostępniania danych zbioru
] podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazane:
Urząd Skarbowy
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazania danych do państwa trzeciego - podaj
nazwę państwa:
nie dotyczy
Pieczęć i podpis osoby zgłaszającej zbiór
Data wpisania zbioru do Rejestru
(wypełnia ABI)
Data wykreślenia zbioru z Rejestru
(wypełnia ABI)
~
Dyre 4 o r
Finansowo-Ac n in is tra iy jn y
/ Y > v V /y
A d ria n a Bnuc k a -M d tysia k
V<3 . O & . Z O / f c
ylf, CU.
Download