Ochrona środowiska naturalnego - regionalna dyrekcja ochrony

advertisement
Ochrona środowiska naturalnego
2017-04-28
Nazwa zbioru danych
Ochrona środowiska naturalnego
Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu
nadany
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, Regon: 340517837
Oznaczenie przedstawiciela danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsce zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu
• Nie wyznaczono
Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku
powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi
• Nie powierzono
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 23 ust. 2 ustawy:
• art. 131 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Potrzeba ich przetwarzania wynika z ustaw i
rozporządzeń, które są źródłem przepisów prawa dla funkcjonowania RDOŚ, miedzy innymi w zakresie środowiska, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony przyrody i obszarów Natura
2000, a także szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniach dotyczących udziału społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko, szkód w środowisku i historycznych zanieczyszczeń
powierzchni ziemi oraz związanych z ochroną przyrody
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
• imię i nazwisko
• imiona rodziców
• data i miejsce urodzenia
• adres zamieszkania lub pobytu
• adres do korespondencji
• nr ewidencyjny PESEL
• numer identyfikacji podatkowej NIP
• miejsce pracy
• zawód
• wykształcenie
• seria i numer dowodu osobistego
• numer telefonu
• adres poczty elektronicznej
• nr ewidencyjne gruntów (działki)
• wypisy z ewidencji gruntów
• numer księgi wieczystej
• akty notarialne
• imienne świadectwa i certyfikaty zawierające dane osobowe (poza danymi określonymi w art. 27 ust. 1 ustawy)
• numer konta bankowego
• adres IP (Internet Protocol)
• Id konta ePUAP
Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane
dotyczą
• Od osoby, której one dotyczą
• Nie od osoby, której one dotyczą
Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa
• Nie są udostępnianie
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane
• Nie są przekazywane
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego
• Nie są przekazywane
Data wpisu zbioru do rejestru
2017-04-03
Data ostatniej aktualizacji
2017-04-03
Informacja o rodzaju i zakresie zmiany
• Nowy wpis
Download