- prowadzenie ewidencji klientów zgłaszających do serwisu awarie

advertisement
1. NAZWA ZBIORU DANYCH:
-
Zbiór danych osobowych klientów serwisu
2. DATA WPISU ZBIORU DO REJESTRU:
-
17.06.2015 r.
3. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
-
17.06 2015 r.
4. ADMINISTRATOR DANYCH:
-
WASKO Spółka Akcyjna, 41-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6, REGON: 276703584
5. PRZEDSTAWICIEL ADMINISTRATORA DANYCH, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - nazwa przedstawiciela administratora
danych i adres jego siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania:
-
Nie dotyczy
6. PODMIOT KTÓREMU POWIERZONO PRZETWARZANIE DANYCH ZE ZBIORU - nazwa i
adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca zamieszkania:
-
Nie dotyczy
7. PODSTAWA PRAWNA UPOWAŻNIAJĄCA DO PROWADZENIA ZBIORU DANYCH:
–
zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących,
–
przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą,
jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy
na żądanie osoby, której dane dotyczą,
8. CEL PRZETWARZANIA DANYCH W ZBIORZE:
-
prowadzenie ewidencji klientów zgłaszających do serwisu awarie sprzętu
komputerowego w ramach gwarancji lub rękojmi.
9.
OPIS KATEGORII OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZBIORZE:
-
dane osobowe osób fizycznych i reprezentujących podmioty gospodarcze
10. ZAKRES PRZETWARZANYCH W ZBIORZE DANYCH:
-
nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu, nazwa podmiotu gospodarczego,
numer telefonu, adres email, fax
11. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH DO ZBIORU:
-
od osób, których dotyczą
12. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZE ZBIORU:
-
dane będą udostępniane innym podmiotom,
-
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
13. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM DANE MOGĄ BYĆ
PRZEKAZYWANE – należy podać nazwę i adres siedziby lub nazwisko, imię i adres miejsca
zamieszkania podmiotu, któremu dane mogą być przekazywane:
Przedstawiciele producentów sprzętu IT w Polsce.
14. INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH DO
PAŃSTWA TRZECIEGO – nazwa państwa:
-
Nie dotyczy
Download