CEN-Gdańsk-UCZNIOWIE

advertisement
Gdańsk, dnia 20 sierpień 2015 r.
ZGŁOSZENIE ZBIORU/ZMIAN DO ZBIORU
do Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Nazwa zbioru danych
ZBIÓR ZWIĄZANY Z NAUCZANIEM
Administrator Danych
Centrum Edukacji Nauczycieli
Osoba do kontaktu z ABI
Bogdan Białobrzeski
Programy komputerowe obsługujące zbiór
Zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40 UODO Tak/Nie
Zgłoszenie
zbioru
na Tak/Nie
podstawie art. 27 ust. 1 UODO
Adres siedziby administratora danych:
- miejscowość
Gdańsk
- kod pocztowy
80-401
- ulica
al. gen. J. Hallera
- numer domu
14
- numer lokalu
-
REGON administratora danych
190258024
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze
zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby
lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy
Przetwarzanie
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa o systemie oświaty
danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Realizacja nauczania w jednostkach
oświatowych
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w Dzieci i młodzież podlegająca
obowiązkowi szkolnemu, dzieci
zbiorze
uczęszczające do przedszkola oraz ich
opiekunowie prawni
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Dane zwykłe
Dane wrażliwe
adres zamieszkania
Informacje o stanie zdrowia
data i miejsce urodzenia
Orzeczenie
specjalnego
o
potrzebie
kształcenia
e-mail
Decyzja dyrektora szkoły o odroczeniu
obowiązku szkolnego
Imiona i nazwiska
numer telefon
numery kart rowerowych i motorowerowych,
numery legitymacji szkolnych
opinie i orzeczenia,
PESEL
przyznane nagrody
przyznane stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe
seria i numer paszportu lub innego dokumentu
Sposób zbierania danych do zbioru
od osób, których dotyczą
z innych źródeł niż osoba, której dane
dotyczą
Tak
Nie
Sposób udostępniania danych ze zbioru
Czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
Nie
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców,
którym dane mogą być przekazywane
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego
Obowiązek informacyjny
Sposób spełnienia obowiązku informacyjnego na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust.1 UODO
...........................................................
(podpis i pieczęć administratora danych)
Download