Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych

advertisement
Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych MARCEL S.A.
Nazwa zbioru
Opis zbioru
Klienci i kontrahenci
Dane klientów i kontrahentów, z którymi podpisano umowy
Dane potencjalnych klientów firmy uzyskiwane w ramach marketingu
bezpośredniego
Potencjalni klienci
Zbiór danych „Klienci i kontrahenci”
1.
2a
2b
2c
3a
3b
4a
4b
nazwa zbioru danych
nazwa administratora danych
adres
REGON
nazwa przedstawiciela ADO
adres przedstawiciela
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
5
6
7
podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru
cel przetwarzania danych w zbiorze;
opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
MARCEL S.A.
05-220 Zielonka, Ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11
11570536
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
art. 23, ust 1, pkt 3 UODO - dane niezbędne do realizacji
umowy
Obsługa transakcji
Klienci firmy
8
zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
Osoba kontaktowa (imię i nazwisko), adres
korespondencyjny, adres zamieszkania, firma, adres
siedziby, stanowisko, telefon służbowy, telefon prywatny,
fax, adres e-mail, NIP, PESEL, nr dowodu osobistego
9
sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Bezpośrednio od osób, których dotyczą
10
11
12
Klienci i kontrahenci
sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru
są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie mogą być udostępniane
oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
nie dotyczy
informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
Dane nie mogą być przekazywane do państwa trzeciego
Rodzaj wpisu
Wpis zbioru do rejestru
Aktualizacja informacji (opisać rodzaj aktualizacji):
Wykreślenie zbioru z rejestru
Data dokonania wpisu
2015-05-29
Zbiór danych”Potencjalni Klienci”
1.
2a
2b
2c
3a
3b
4a
4b
5
6
7
8
9
nazwa zbioru danych
nazwa administratora danych
adres
REGON
nazwa przedstawiciela ADO
adres przedstawiciela
nazwa podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
adres podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych (procesora)
Potencjalni klienci
MARCEL S. A.
05-220 Zielonka, Ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11
11570536
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
art. 23, ust 1, pkt 5 UODO - zgoda osoby, art. 23, ust 1, pkt
5 UODO – prawnie usprawiedliwiony cel administratora
podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru
cel przetwarzania danych w zbiorze;
Doprowadzenie do transakcji
opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
Dane potencjalnych klientów
Osoba kontaktowa (imię i nazwisko), adres
korespondencyjny, firma, adres siedziby, stanowisko,
telefon służbowy, fax, adres e-mail
zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
Marketing bezpośredni – dane bezpośrednio zbierane od
sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są osób, których dotyczą lub z innych źródeł (internet, prasa
zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; branżowa, itp.)
11
sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru
są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie mogą być udostępniane
oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być
przekazywane;
nie dotyczy
12
informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
Dane nie mogą być przekazywane do państwa trzeciego
Rodzaj wpisu
Wpis zbioru do rejestru
Aktualizacja informacji (opisać rodzaj aktualizacji):
Wykreślenie zbioru z rejestru
Data dokonania wpisu
10
2015-05-29
Download