CEN-Gdańsk-zał_16_zgloszenie_zbioru_do_ABI

advertisement
Załącznik numer 16
……….., dnia ……………….. r.
ZGŁOSZENIE ZBIORU/ZMIAN DO ZBIORU
Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji
Komórka organizacyjna zgłaszająca zbiór
Osoba do kontaktu z ABI
Systemy informatyczne
Zgłoszenie zbioru na podstawie art. 40
UODO
Zgłoszenie zbioru na podstawie art.
27 ust. 1 UODO
Nazwa zbioru danych
Tak/Nie
Tak/Nie
Administrator danych
Nazwa administratora danych
Adres siedziby administratora danych:
- miejscowość
- kod pocztowy
- ulica
- numer domu
- numer lokalu
REGON administratora danych
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych
ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego
siedziby lub miejsca zamieszkania
Przetwarzanie
Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia
zbioru danych
Cel przetwarzania danych w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w
zbiorze
Systemy informatyczne do przetwarzania
Sposób przepływu do innych zbiorów danych
Obszar przetwarzania
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Dane zwykłe
Dane wrażliwe
Sposób zbierania danych do zbioru
od osób, których dotyczą
str. 1
z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Wersja 2.00
Przygotował : OFABI Grażyna Kawczyńska & Jacek Kędzierski sc 83-210 Zblewo, Suche Bagno 17
Załącznik numer 16
Tak/Nie
Tak/Nie
Sposób udostępniania danych ze zbioru
Czy dane ze zbioru są udostępniane innym
podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa
Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców,
którym dane mogą być przekazywane
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania
danych do państwa trzeciego
Obowiązek informacyjny
Tak/Nie
Sposób spełnienia obowiązku informacyjnego na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25. ust.1 UODO
...........................................................
(podpis i pieczęć kierownika komórki organizacyjnej)
str. 2
Wersja 2.00
Przygotował : OFABI Grażyna Kawczyńska & Jacek Kędzierski sc 83-210 Zblewo, Suche Bagno 17
Download